eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Usługi przygotowania i dostarczania zestawów cateringowych dla dzieci do świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie miasta Piły.Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi przygotowania i dostarczania zestawów cateringowych dla dzieci do świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie miasta Piły.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004611315

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 67 212 21 31

1.5.8.) Numer faksu: 67 212 21 31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mops@mops.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.pila.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi przygotowania i dostarczania zestawów cateringowych dla dzieci do świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie miasta Piły.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f96e7883-1a22-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304263

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018961/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi przygotowania i dostarczania zestawów cateringowych dla dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie miasta Piły.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://biuletyn.abip.pl/mopspila/9992

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między amawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ i ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
„Formularz do komunikacji”.
Przekazanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, (w tym przekazywanie dokumentów składanych na żądanie zamawiającego) oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem „Formularza do komunikacji”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminach:
- korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ w zakładce Instrukcje oraz Warunki usługi,
- ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.
Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w ww. regulaminach.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

a) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 64-920 Piła, ul. Kwiatowa 5, tel. 67 212 21 31,
b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 67 352 84 58,
e-mail: iod@mops.pila.pl,
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi przygotowania i dostarczania zestawów cateringowych dla dzieci do świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie miasta Piły”,
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych,
e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
f) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
g) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
h) wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych - w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych wykonawcy narusza przepisy RODO,
i) wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADP.3210.4.2022/AP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostarczaniu zestawów cateringowych dla dzieci do świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie miasta Piły.
Usługa obejmuje przygotowanie i dostarczenie łącznie 15.900 zestawów cateringowych do świetlic socjoterapeutycznych w roku szkolnym 2022/2023.
Zestaw cateringowy powinien składać się z:
● 1 butelki wody mineralnej niegazowanej lub soku naturalnego 100% (min. 250 ml),
● bułki (50g) z dodatkiem masła (min. 82% tłuszczu) i okładem (np. ser żółty lub biały, serek twarogowy, szynka, jajko) wraz ze świeżymi warzywami typu sałata, papryka, ogórek, pomidor,
● i naprzemiennie:
- owocu,
- jogurtu o pojemności minimum 150 ml,
- musu owocowego (100% owoców) o pojemności minimum 90 g,
- serka homogenizowanego o pojemności minimum 150 g.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-12 do 2023-06-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez wykonawcę w formularzu ofertowym.

Podstawą przyznania punktów w kryterium "wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych" będzie zadeklarowany przez wykonawcę w formularzu ofertowym wskaźnik zatrudnienia u wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- posiadanie aktualnej decyzji wydanej przez właściwy Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny potwierdzającej spełnienie wymagań koniecznych do prowadzenia zakładu żywienia zbiorowego, w szczególności uprawniające wykonawcę do przygotowywania posiłków i realizacji usług cateringowych.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. Wówczas wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, który wykonawca zrealizuje usługi (załącznik nr 4 do SWZ).

3) zdolności technicznej:
- dysponowanie transportem do przewożenia żywności, który spełnia wymagania sanitarne konieczne przy transporcie posiłków na podstawie aktualnej decyzję wydanej przez właściwy Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny - należy wykazać jednocześnie podstawę do dysponowania tymi zasobami.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
(załącznik nr 5 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualna decyzja wydana przez właściwy Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny potwierdzająca spełnienie wymagań koniecznych do prowadzenia zakładu żywienia zbiorowego, w szczególności uprawniająca wykonawcę do przygotowywania posiłków i realizacji usług cateringowych.
2. Oświadczenie o dysponowaniu transportem do przewożenia żywności (załącznik nr 6 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Potwierdzających uprawnienia wykonawcy do ubiegania się o zamówienie zastrzeżone:
1. Dokumenty lub oświadczenia potwierdzajace status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
2. Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.

Oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ).

Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę.

W przypadku powołania się na zasoby innych podmiotów zobowiązanie (załącznik nr 8 do SWZ) podmiotu oddającego do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty wykonawcy składają zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt VIII SWZ.

3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość umniejszenia zamówienia do 20% wartości umowy, jeżeli w trakcie jej obowiązywania zmieni się zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia określony w pkt II SWZ, którego nie można było przewidzieć w momencie zawierania niniejszej umowy. Wykonawcy nie przysługują względem zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej wartości zamówienia.

4. Cena może ulec zmianie wyłącznie w przypadku:
- nieprzewidywalnych zmian cen produktów żywnościowych i paliwa,
- podwyższenia kosztów pracy,
- podwyższenia lub obniżenia podatku od towarów i usług,
pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

1) Jeżeli ww. zmiany będą regulowane przez odpowiednie akty prawne o charakterze bezwzględnie obowiązującym (koszty pracy i podatek od towarów i usług), to zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie w takiej wysokości, jaka wynika ze zmiany przepisów prawa.
Każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji, będzie mogła zwrócić się do drugiej strony w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, przedstawiając jednocześnie sposób i podstawę wyliczenia.
2) W przypadku nieprzewidywalnych zmian cen produktów żywnościowych i paliwa, Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek w okresie obowiązywania umowy, dotyczący ww. rodzaju kosztu. O zmianę ceny Wykonawca może zawnioskować najwcześniej po czterech miesiącach od początku realizacji umowy. Po złożonym wniosku o zmianę ceny, Zamawiający przeanalizuje, czy zaproponowana zmiana ceny jest uzasadniona.
Maksymalny wzrost ceny spowodowany ww. zmianą nie może przekroczyć 15% wartości pierwotnej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.