eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w ŁodziOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjnai Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275850

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Targowa 61/63

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-323

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 422755841

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@filmschool.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.filmschool.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbed2dc7-1a16-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304035

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00252807/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa serwera na potrzeby vnLAB

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://filmschool.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu systemu e-Zamawiający, który dostępny jest pod adresem:
https://filmschool.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej - e-mail: zamowieniapubliczne@filmschool.lodz.pl.
2) Złożenie oferty w postępowaniu - Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem portalu e-Zamawiający
(https://filmschool.ezamawiajacy.pl).
3) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, opisane są szczegółowo w Rozdziale 9 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone na platformie e-Zamawiający.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi, ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź.
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Iwona Polakowska , za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@filmschool.lodz.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”, a także inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa;
5) Administrator przetwarza następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane teleadresowe, stanowisko służbowe, rodzaj umowy o pracę itp.;
6) Administrator pozyskuje dane osobowe osób innych niż Wykonawca, od Wykonawcy, np.: dane osobowe pełnomocnika, osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, osób fizycznych skierowanych przez Wykonawcę do realizacji umowy itp.;
7) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 10 lat w przypadku
zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP1/14/2022/LAB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 - Dostawa serwera dla potrzeb Laboratorium Narracji Wizualnych (Serwer na potrzeby publikacji cyfrowych i utworów interaktywnych vnLab, zgodny z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą - 1 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 34146,34 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował kryterium cenowym:
1) Cena za realizację przedmiotu zamówienia C– waga kryterium – 100% = 100 pkt .
Liczba punktów w tym kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
C= Cmin/ Cbad x100
Gdzie:
C- liczba punktów w kryterium cena za realizację przedmiotu zamówienia
Cmin- cena minimalna wśród złożonych ofert
Cbad- Cena oferty badanej
Wyliczona wartość C zaokrąglana będzie do 2 miejsc po przecinku.
2. Zamawiający zastosował jako jedyne kryterium oceny ofert kryterium cenowe, ponieważ określił w opisie przedmiotu zamówienia
wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w podanym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 2 – Dostawa laptopa dla potrzeb Laboratorium Narracji Wizualnych (lekki multimedialny laptop 14,0” do pracy graficznej, montażu materiałów A/V i pracy z VR - 1 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 5668,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował kryterium cenowym:
1) Cena za realizację przedmiotu zamówienia C– waga kryterium – 100% = 100 pkt .
Liczba punktów w tym kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
C= Cmin/ Cbad x100
Gdzie:
C- liczba punktów w kryterium cena za realizację przedmiotu zamówienia
Cmin- cena minimalna wśród złożonych ofert
Cbad- Cena oferty badanej
Wyliczona wartość C zaokrąglana będzie do 2 miejsc po przecinku.
2. Zamawiający zastosował jako jedyne kryterium oceny ofert kryterium cenowe, ponieważ określił w opisie przedmiotu zamówienia
wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w podanym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Dostawa peryferyjnych urządzeń komputerowych dla potrzeb
Laboratorium Narracji Wizualnych (Zasilacz przenośny USB-c w technologii GaN 120 W - 1 szt.; Zasilacz przenośny USB-c w technologii GaN 65W - 1 szt.; Karty microSDXC do kamer 360 i dronów 128Gb - 4 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 761,83 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował kryterium cenowym:
1) Cena za realizację przedmiotu zamówienia C– waga kryterium – 100% = 100 pkt .
Liczba punktów w tym kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
C= Cmin/ Cbad x100
Gdzie:
C- liczba punktów w kryterium cena za realizację przedmiotu zamówienia
Cmin- cena minimalna wśród złożonych ofert
Cbad- Cena oferty badanej
Wyliczona wartość C zaokrąglana będzie do 2 miejsc po przecinku.
2. Zamawiający zastosował jako jedyne kryterium oceny ofert kryterium cenowe, ponieważ określił w opisie przedmiotu zamówienia
wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w podanym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 - Dostawa akcesoriów do tabletów iPad Pro dla potrzeb Laboratorium Narracji Wizualnych (Etui segmentu premium typ „rugged” do ipad 12.9 model 2018 - 1 szt.; Etui segmentu premium typ „rugged” do ipad 12.9 model 2020 - 1 szt.; Folia ochronna do iPad Pro 12.9 model 2018 lub wyższy - 2 szt.; oryginalny rysik drugiej generacji do ipada Pro - 1 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 974,64 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował kryterium cenowym:
1) Cena za realizację przedmiotu zamówienia C– waga kryterium – 100% = 100 pkt .
Liczba punktów w tym kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
C= Cmin/ Cbad x100
Gdzie:
C- liczba punktów w kryterium cena za realizację przedmiotu zamówienia
Cmin- cena minimalna wśród złożonych ofert
Cbad- Cena oferty badanej
Wyliczona wartość C zaokrąglana będzie do 2 miejsc po przecinku.
2. Zamawiający zastosował jako jedyne kryterium oceny ofert kryterium cenowe, ponieważ określił w opisie przedmiotu zamówienia
wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w podanym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 - Dostawa dysków, płyt i kabli (dysk 1TB 2,5” HDD - 30 szt.; dysk 4TB 3,5” - 5 szt.; kabel do dysków zewnętrznych SSD - 2 szt.; płyty DVD - 100 szt.; płyty BluRay - 25 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 8119,46 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30234000-8 - Nośniki do przechowywania

30234100-9 - Dysk magnetyczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował kryterium cenowym:
1) Cena za realizację przedmiotu zamówienia C– waga kryterium – 100% = 100 pkt .
Liczba punktów w tym kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
C= Cmin/ Cbad x100
Gdzie:
C- liczba punktów w kryterium cena za realizację przedmiotu zamówienia
Cmin- cena minimalna wśród złożonych ofert
Cbad- Cena oferty badanej
Wyliczona wartość C zaokrąglana będzie do 2 miejsc po przecinku.
2. Zamawiający zastosował jako jedyne kryterium oceny ofert kryterium cenowe, ponieważ określił w opisie przedmiotu zamówienia
wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w podanym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od stawiania warunku
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający odstępuje od stawiania warunku
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający odstępuje od stawiania warunku
4) Zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę podobnego rodzaju sprzętu, co potwierdzi przedstawiając dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty. Przez dostawę podobnego rodzaju sprzętu Zamawiający rozumie dostawę szeroko rozumianego sprzętu komputerowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu, Zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych (określonych Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020 poz.2415), żąda:
- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp złożonym wraz z ofertą,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale 6 SWZ.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ppkt 1), składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dostaw dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że oferowana dostawa określona przedmiotem zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, należy przedstawić:
- formularz cenowy wg załącznika nr 5 do SWZ.
2) Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.
3) Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
4) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

formularz cenowy wg załącznika nr 5 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą (Załącznik nr 2 do SWZ) powinny być złożone:
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3);
2) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie (jeżeli dotyczy), chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, chyba że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w Rozdziale 18 pkt 2 ppkt 2) SWZ;
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
5) jeżeli dotyczy – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie określonym w Rozdziale 15 pkt 3 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach:
1) zmiana terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia zmian w dostawie;
2) nastąpiła ustawowa zmiana stawki podatku VAT. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT cena brutto nie ulegnie zmianie. W zależności od wysokości nowych (zmienionych stawek podatku VAT), podwyższeniu bądź obniżeniu ulegnie kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy;
3) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;
4) po podpisaniu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta;
5) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na portalu e-Zamawiający.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) UWAGA: wymagany termin realizacji części I zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do 30.11.2022 r.
2) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na poszczególne części zamówienia, wynosi:
część 1 - 42000,00 zł; część 2 - 11000,00 zł; część 3 - 1000,00 zł; część 4 - 1300,00 zł; część 5 - 10000,00 zł
3) Zamówienie w części I-IV finansowane jest w ramach projektu pn. „Nowe formy i technologie narracji: finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (M.P. 120). Umowa o dofinansowanie
nr 023/RID/2018/19. Część V finansowane jest z subwencji.
4) Po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT (na sprzęt
komputerowy objęty niniejszą stawką) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022 poz. 931 ze zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.