eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rypin › Budowa parkingu przy ul. CholewińskiegoOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa parkingu przy ul. Cholewińskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA RYPIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 40

1.5.2.) Miejscowość: Rypin

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48542809632

1.5.8.) Numer faksu: +48542809654

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin.turalski@rypin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rypin.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa parkingu przy ul. Cholewińskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01c40096-1a0e-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303890

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037369/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa parkingu przy ul. Cholewińskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/650715

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/650715

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”.
4. Pliki przesyłane za pomocą platformy należy opatrzyć:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub,
2) podpisem zaufanym lub ,
3) elektronicznym podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) – zwane dalej Rozporządzeniem, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rypin, adres kontaktowy: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.
2) Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@rypin.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, w szczególności związanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa parkingu przy ul. Cholewińskiego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, stosownie do Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia.
W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody ma Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie (poprzez kontakt z Administratorem lub osobiście: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.) z tym, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę pamiętać, iż wycofanie zgody może dotyczyć tylko tych przypadków i dotyczy tylko takiego zakresu danych osobowych, w których zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Cholewińskiego” w Rypinie. Inwestycja obejmuje wykonanie parkingu przeznaczonego dla 50 samochodów osobowych, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i ażurowych płyt betonowych, ze zjazdem na drogę publiczną ul. Cholewińskiego, systemem odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, oświetlenia parkingu, budowę ścieżki rowerowej łączącej parking i tereny Rypińskiego Centrum Sportu z ciągiem pieszo - rowerowym w ul. Koszarowej, chodniki dojściowe i zagospodarowanie terenów zielonych.
2. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie m.in.:
a) w branży drogowej:
- robót ziemnych polegających na korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ilości ok. 700 m3 z wywozem ziemi i jej zagospodarowaniem/ utylizacją,
- obramowania parkingu z betonowych krawężników drogowych na ławie betonowej w ilości około 430 mb oraz chodników i ścieżki rowerowej z obrzeży betonowych w ilości około 300 mb,
- podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5 gr. 18 i 10 cm pod nawierzchnie parkingu, chodników i ścieżki rowerowej na podsypce piaskowej gr. 10 cm w ilości około 1580 m2,
- nawierzchni miejsc postojowych ażurowych płyt betonowych 60x40x10 cm na podsypce piaskowo - cementowej w ilości około 620 m2,
- nawierzchni dróg manewrowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej w ilości około 580 m2,
- nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo - cementowej w ilości około 70 m2,
- nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo - cementowej w ilości około 290 m2.
b) w branży sanitarnej – odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
- studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1200 mm w ilości 3 szt.,
- studzienek wpustowych z kręgów betonowych Ø 500 w ilości 3 szt.,
- przykanalików k.d. z rur PCV SN 8 Ø 200 mm w ilości około 40 mb,
- kanałów k.d. z rur PCV-U SN 8 Ø 315 mm w ilości około 65 mb z przyłączeniem do studni istniejącej kanalizacji deszczowej w drodze wewnętrznej RCS.
c) w branży elektrycznej:
- linii kablowej oświetlenia parkingu nN 0,4 kV dł w ilości około 82,0 m,
- montażu aluminiowych słupów oświetleniowych o wysokości ok. 6,0 m w ilości 4 szt.
- montażu zewnętrznych opraw oświetleniowych ze źródłem światła typu LED w ilości 4 szt.
d) w zagospodarowaniu zieleni:
- plantowania/wyrównania terenu pod zieleń w ilości około 1750 m2,
- warstwy ziemi żyznej gr. 12 cm w ilości około 1 600 m2,
- trawników dywanowych z nawożeniem w ilości około 1600 m2,
- nasadzeń drzew liściastych w ilości 15 szt.,
- nasadzeń krzewów ozdobnych w ilości 200 szt.,
- ściółkowania korą drzewną z warstwą agrowłókniny w ilości około 150 m2.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa w tym projekty: architektoniczno - budowlane branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej oraz specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych.
4. Załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

77211600-8 - Sadzenie drzew

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + T + G
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium
„Termin realizacji”
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium
„Okres gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 8 000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 299 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, numer konta 84 2030 0045 1110 0000 0245 8610 z dopiskiem „Budowa parkingu przy ul. Cholewińskiego”
5. Za datę zapłaty wadium uznaje się moment wpływu na konto Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłacania wadium w kasie Zamawiającego!
6. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wniesione (tzn. wadium musi być na rachunku bankowym Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 30 sierpnia 2022 roku, do godziny 11:00.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Części VII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) zakresu robót zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy,
2) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
3) terminu zakończenia inwestycji z jednoczesnym przedłużeniem, bez dodatkowych kosztów, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty takich jak w szczególności:
a) zmiana przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,
c) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,
d) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego,
e) realizację w drodze odrębnej umowy robót powiązanych z przedmiotem zamówienia powodujących konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań.
4) zmiany (zmniejszenie) wysokości wynagrodzenia z uwagi na:
a) zrezygnowanie z części robót wynikających ze zmian w dokumentacji projektowej niemożliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i mających wpływ na zakres robót,
b) dokonanie w dokumentacji projektowej niezbędnych zmian niemożliwych do wykrycia na etapie opracowania i odbioru dokumentacji powodujących zmniejszenie wartości umowy,
5) zmiany wysokości wynagrodzenia i terminu zakończenia inwestycji w przypadku realizacji dodatkowych robót budowlanych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na umowę,
6) konieczność zmiany osób pełniących funkcję kierownika budowy i robót, z następujących powodów:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób wykonujących zamówienie,
b) niewywiązywania się osób wykonujących zamówienie z obowiązków wynikających z powierzonych im zadań,
c) jeżeli zmiana osoby wykonującej zamówienie stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji).
Zmiana jest możliwa jedynie na nowe osoby spełniające wymogi SWZ.
7)zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w następujących sytuacjach opisanych szczegółowo w SWZ.
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 458 ustawy Pzp, stanowiącego, że zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jeżeli zmiana może wpłynąć na opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu umowy zawartej w efekcie przeprowadzenia niniejszego postępowania lub obniżenie jakości wykonania tej umowy.
5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/650715

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-30 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Maksymalny, akceptowalny termin wykonania przedmiotu umowy, w tym podpisanie protokołu odbioru końcowego – 90 dni od dnia zawarcia umowy. Minimalny termin wykonania przedmiotu umowy zaoferowany przez Wykonawcę jaki będzie podlegał ocenie w kryterium oceny ofert wynosi 60 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego całości zadania. Maksymalny okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę jaki będzie podlegał ocenie w kryterium oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Wyżej wymienione zobowiązanie nie dotyczy zagospodarowania zieleni, na które to okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty odbioru końcowego całości zamówienia. Z okresu gwarancji, który będzie podlegał ocenie ofert w ramach kryteriów oceny ofert wyłączony jest okres gwarancji dotyczący zagospodarowania zieleni.
3. Do oferty należy załączyć:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ,
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.
3) (o ile dotyczy) pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie,
4) (o ile dotyczy) pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy jeżeli w imieniu wykonawcy działa upoważniona osoba,
5) dokument potwierdzający wniesienie wadium (obligatoryjnie w przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniądz),
6) oświadczenie Wykonawcy (RODO) – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ
4. Dokumentacja przetargowa uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.