eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toszek › KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO (GRUPA E) OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJĘ GAZU DO BUDYNKÓW CENTRUM KULTURY "ZAMEK W TOSZKU W LATACH 2023-2024"Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO (GRUPA E) OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJĘ GAZU DO BUDYNKÓW CENTRUM KULTURY „ZAMEK W TOSZKU W LATACH 2023-2024”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: CK Zamek w Toszku

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271994051

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Zamkowa 10

1.4.2.) Miejscowość: Toszek

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-180

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.7.) Numer telefonu: 322334344

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zamektoszek.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zamektoszek.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303875

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00298075/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią:
Cena (C) – 100 %

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
I. Przewiduje się możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu, w następujących przypadkach:
1) zmiany liczby punktów poboru paliwa gazowego nieskutkującą rozwiązaniem umowy, tj. zwiększenie liczby punktów poboru lub zmniejszenie liczby punktów poboru, na poziomie maksymalnie 10% zamawianego wolumenu paliwa gazowego lub 10% ilości punktów poboru paliwa gazowego,
2) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT w takim przypadku zmianie ulegnie cena brutto o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Warunkiem wprowadzenia jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT,
3) zmiany przepisów podatkowych w zakresie podatku akcyzowego, ceny jednostkowe netto paliwa gazowego zostaną powiększone/pomniejszone o kwotę podatku akcyzowego wynikającą z obowiązujących przepisów, od dnia wejścia ich w życie,
4) zmiany ceny za dystrybucję paliwa gazowego w przypadku zmiany taryfy dystrybucji Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z zastrzeżeniem obowiązywania w całym okresie obowiązywania umowy podanej w ofercie Wykonawcy wielkości 100 % ceny taryfowej zastosowanej do obliczenia ceny przesyłu paliwa. Zmiana cen dokonana przez odpowiedni organ (dostawy i przesyłu) nie wymaga zmiany umowy.
5) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu paliwa gazowego. Zmiana ceny paliwa gazowego ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.
27. Zamawiający nie wyraża zgody na:
1) zapisy, które skutkowałyby ponoszeniem odpowiedzialności przez Zamawiającego, w szczególności zapłatą kar umownych w związku z niewykorzystaniem w całości czy też części
wolumenu oszacowanej ilości paliwa gazowego,
2) zapisy, które skutkowałyby ponoszeniem odpowiedzialności z jakichkolwiek innych tytułów poza wynikającymi z winy Zamawiającego,
3) odsetki wyższe niż ustawowe w przypadku opóźnienia w dokonaniu zapłaty.

Po zmianie:
I. Przewiduje się możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu, w następujących przypadkach:
1) zmiany liczby punktów poboru paliwa gazowego nieskutkującą rozwiązaniem umowy, tj. zwiększenie liczby punktów poboru lub zmniejszenie liczby punktów poboru, na poziomie maksymalnie 10% zamawianego wolumenu paliwa gazowego lub 10% ilości punktów poboru paliwa gazowego,
2) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT w takim przypadku zmianie ulegnie cena brutto o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Warunkiem wprowadzenia jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT,
3) zmiany przepisów podatkowych w zakresie podatku akcyzowego, ceny jednostkowe netto paliwa gazowego zostaną powiększone/pomniejszone o kwotę podatku akcyzowego wynikającą z obowiązujących przepisów, od dnia wejścia ich w życie,
4) zmiany ceny za dystrybucję paliwa gazowego w przypadku zmiany taryfy dystrybucji Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z zastrzeżeniem obowiązywania w całym okresie obowiązywania umowy podanej w ofercie Wykonawcy wielkości 100 % ceny taryfowej zastosowanej do obliczenia ceny przesyłu paliwa. Zmiana cen dokonana przez odpowiedni organ (dostawy i przesyłu) nie wymaga zmiany umowy.
5) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu paliwa gazowego. Zmiana ceny paliwa gazowego ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.
6) Rozliczenie do dnia 31.12.2023 r. nastąpi na podstawie taryfy Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa URE z uwzględnieniem zniżek dla instytucji kultury, a od dnia 01.01.2024 r. zgodnie z aktualną taryfą zatwierdzoną przez Prezesa URE z uwzględnieniem zniżek dla instytucji kultury lub w przypadku gdy cennik dla biznesu okaże się korzystniejszy cenowo, rozliczenie będzie następowało na podstawie cennika gazu dla biznesu.
II. Zamawiający nie wyraża zgody na:
1) zapisy, które skutkowałyby ponoszeniem odpowiedzialności przez Zamawiającego, w szczególności zapłatą kar umownych w związku z niewykorzystaniem w całości czy też części
wolumenu oszacowanej ilości paliwa gazowego,
2) zapisy, które skutkowałyby ponoszeniem odpowiedzialności z jakichkolwiek innych tytułów poza wynikającymi z winy Zamawiającego,
3) odsetki wyższe niż ustawowe w przypadku opóźnienia w dokonaniu zapłaty.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-08-18 10:00

Po zmianie:
2022-08-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-08-18 11:00

Po zmianie:
2022-08-22 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-09-16

Po zmianie:
2022-09-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.