eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wschowa › Przebudowa dróg powiatowych we Wschowie i Starych DrzewcachOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg powiatowych we Wschowie i Starych Drzewcach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wschowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977945847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kosynierów 1c

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wschowa.info/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg powiatowych we Wschowie i Starych Drzewcach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9dde12b1-0296-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303312

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028245/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa dróg powiatowych we Wschowie i Starych Drzewcach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej (dalej jako "Platforma Zakupowa" lub System). Wejście na platformę
poprzez link: https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.2.Sposób komunikacji oraz wymagania formalne i techniczne dotyczące składania oświadczeń i dokumentów:a) W
postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się
przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich złożenia/wysłania na Platformie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka
korespondencja będzie kierowana do pełnomocnika. b) Zamawiający
może komunikować się (z wyłączeniem składania ofert oraz oświadczeń) z Wykonawcami również za pomocą poczty elektronicznej
(zamowienia@powiat.wschowa.com.pl). 3. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia
2020 r. (Dz. U poz. 2452). 4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s, b) komputer klasy PC lub
MAC o konfiguracji co najmniej:
pamięć min 2GB RAM, procesor 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych, np. MS Windows 7 lub nowszy, Mac Os x 10.4, lub nowszy
lub kompatybilny system z rodziny Linux, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2 np. Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0,d)
włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program do odczytu plików typu .pdf np. Acrobat Reader.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Pl. Kosynierów 1c, tel. 065/540-48-00;
 inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Tomasz Wadas
tel. 570 170 137, adres e-mail: iod@powiat.wschowa.com.pl,
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego OSE.272.14.2022 prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275. ust.1 ustawy;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSE.272.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje realizację inwestycji polegającej na przebudowie dróg powiatowych we Wschowie i Starych Drzewcach.

Zamówienie obejmuje realizację inwestycji polegającej na:
a\ przebudowie następujących istniejących dróg powiatowych we Wschowie:
- ulica Podgórna,
- ulica Polna,
- ulica Spokojna,
- ulica Piłsudskiego.
b\ rozbudowie ulicy Ogrodowej we Wschowie,
c\ wykonaniu chodnika w granicach drogi powiatowej nr 1011F w Starych Drzewcach

Wymagane charakterystyczne parametry techniczne dróg przeznaczonych do przebudowy:
1. Ulica Podgórna:
-klasa techniczna L,
-kategoria ruchu KR2,
-prędkość projektowa 30 km/h
-szerokość jezdni 4,5 - 4,0 m
-szerokość chodnika netto 2,00 m z miejscowymi zawężeniami do 1,25 m

Zakres przebudowy obejmować będzie:
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów indywidualnych,
- rozbiórkę warstw konstrukcyjnych elementów drogi,
- korytowanie, wykopy,
- ułożenie kanału technologicznego,
- montaż elementów ulicy w postaci obrzeży betonowych, krawężników i elementów oporowych,
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych podbudowy jezdni, chodników i zjazdów indywidualnych,
- wymiana istniejących wpustów deszczowych na nowe oraz regulacja wysokościowa istniejących włazów studziennych infrastruktury technicznej,
- wykonanie robót w obrębie istniejących sieci zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami sieci,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni,
- wykonanie obustronnych chodników oraz zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (stała organizacja ruchu),
- humusowanie i obsianie trawą pasów zieleni,
- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Ulica Polna:
-klasa techniczna L,
-kategoria ruchu KR2,
-prędkość projektowa 40 km/h
-szerokość jezdni 6,0 m
-odcinek 0+000 do 0+201,36

Zakres przebudowy obejmować będzie:
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni,
- wykopy i ułożenie kanału technologicznego,
- regulacja wysokościowa istniejących wpustów ulicznych i włazów studziennych infrastruktury technicznej oraz wykonanie dodatkowego wpustu ulicznego,
- wykonanie robót w obrębie istniejących sieci zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami sieci,
- przebudowa istniejącego progu zwalniającego,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (stała organizacja ruchu),
- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Ulica Spokojna:
-klasa techniczna L,
-kategoria ruchu KR2,
-prędkość projektowa 30 km/h
-szerokość jezdni 5,5 m (odcinek dwukierunkowy); 5,5 - 4,0 m (odcinek jednokierunkowy)
-szerokość chodnika netto 2,00 m z miejscowymi zawężeniami do 1,25 m

Zakres przebudowy obejmować będzie:
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów indywidualnych,
- rozbiórkę warstw konstrukcyjnych elementów drogi,
- korytowanie, wykopy,
- ułożenie kanału technologicznego,
- montaż elementów ulicy w postaci obrzeży betonowych, krawężników i elementów oporowych,
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych podbudowy jezdni, chodników i zjazdów indywidualnych,
- wymiana istniejących wpustów deszczowych na nowe oraz regulacja wysokościowa istniejących włazów studziennych infrastruktury technicznej,
- wykonanie robót w obrębie istniejących sieci zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami sieci,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni,
- wykonanie obustronnych chodników oraz zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (stała organizacja ruchu),
- humusowanie i obsianie trawą pasów zieleni,
- nasadzenie 5 szt. drzew zgodnie z warunkami decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 02.05.2022r. znak ZN.5142.79.2022[mWsc],
- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Ulica Piłsudskiego:
-klasa techniczna L,
-kategoria ruchu KR2,
-prędkość projektowa 30 km/h
-szerokość jezdni 6,0 m (odcinek dwukierunkowy); 4,0 m (odcinek jednokierunkowy)
-szerokość wygrodzonych miejsc postojowych 2,5 m, dla osób niepełnosprawnych 3,6m
-szerokość chodnika netto 2,00 m z miejscowymi zawężeniami do 1,25 m

Zakres inwestycji obejmować będzie:
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów indywidualnych,
- rozbiórkę warstw konstrukcyjnych elementów drogi,
- korytowanie, wykopy,
- ułożenie kanału technologicznego,
- montaż elementów ulicy w postaci obrzeży betonowych, krawężników i elementów oporowych,
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych podbudowy jezdni, parkingu, chodnika i zjazdów indywidualnych,
- wykonanie elementów odwodnienia drogowego w postaci wpustów deszczowych, studni i odcinków kolektora wraz z połączeniem do istniejącego systemu odwodnienia,
- regulacja wysokościowa istniejących włazów studziennych infrastruktury technicznej,
- wykonanie robót w obrębie istniejących sieci zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami sieci,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i parkingu,
- wykonanie jednostronnego chodnika oraz zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (stała organizacja ruchu),
- humusowanie i obsianie trawą pasów zieleni,
- nasadzenie 9 szt. drzew zgodnie z warunkami decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 02.05.2022r. znak ZN.5142.79.2022[mWsc],
- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

Wymagane charakterystyczne parametry techniczne elementów drogi (ulicy Ogrodowej) przeznaczonej do rozbudowy:

-klasa techniczna Z,
-kategoria ruchu KR2,
-prędkość projektowa 40 km/h
-szerokość jezdni 6.0-7,0 m
-szerokość chodnika min. netto 2,00 m
-szerokość pobocza 1,0 m

Zakres inwestycji obejmować będzie:
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów indywidualnych,
- rozbiórkę warstw konstrukcyjnych elementów drogi,
- korytowanie,
- wykopy i ułożenie kanału technologicznego,
- montaż elementów ulicy w postaci obrzeży betonowych, krawężników i elementów oporowych,
- wykonanie elementów odwodnienia drogowego w postaci wpustów deszczowych, studni i odcinków kolektora wraz z połączeniem do istniejącego systemu odwodnienia,
- regulacja wysokościowa istniejących włazów studziennych infrastruktury technicznej,
- wykonanie robót w obrębie istniejących sieci zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami sieci,
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych podbudowy chodników i zjazdów indywidualnych,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni,
- wykonanie obustronnych chodników oraz zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (stała organizacja ruchu),
- humusowanie i obsianie trawą pasów zieleni,
- nasadzenie 5 szt. drzew zgodnie z warunkami decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 02.05.2022r. znak ZN.5142.79.2022[mWsc],
- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

Wymagane charakterystyczne parametry techniczne chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1011F w Starych Drzewcach – długość odcinka 315m:

-szerokość chodnika min. netto 2,50 m

Zakres robót obejmować będzie:
- rozbiórkę istniejących konstrukcji zjazdów indywidualnych,
- rozbiórkę istniejących murków oporowych,
- roboty ziemne – korytowanie,
- regulacja wysokościowa istniejących włazów studziennych infrastruktury technicznej,
- wykonanie zagęszczonego nasypu,
- montaż elementów drogi w postaci obrzeży betonowych, krawężników i ścieków podchodnikowych,
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych podbudowy chodników i zjazdów indywidualnych,
- wykonanie jednostronnego chodnika oraz zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie przebudowy pobocza,
- humusowanie i obsianie trawą pasów zieleni,
- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował niżej opisanymi kryteriami oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt.
3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena oferty brutto – 60% - 60pkt
2) Gwarancja – 40% - 40pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy zobowiązani są spełniać warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że:
a) zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 roboty polegające na budowie/przebudowie jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z budową/przebudową chodnika o nawierzchni z kostki brukowej o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto;
b) dysponuje co najmniej jedną osobą (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220)
c) dysponuje osobą, które pełnić będzie funkcję kierownika robót posiadającymi uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod.-kan. bez ograniczeń,
Osoba wskazana do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierowników robót winna okazać się przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220)

Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia doświadczenie i wykształcenie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) DOKUMENTY
SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 1. Oferta składana jest
pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – załącznik nr 2 do SWZ.2. Wykonawca dołącza do oferty
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
(załącznik nr 3 od SWZ) w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziale 11 SWZ. 4. Oświadczenie
składają odrębnie: - wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazujespełnianie warunków udziału w
postępowaniu; - podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się
wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku
oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy; - podwykonawcy, na
których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
podwykonawcy. 5. Samooczyszczenie 6. Do oferty wykonawca załącza również: (wybrać odpowiednie)
a) Pełnomocnictwo b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego d) Dowód uiszczenia wadium.e) Zastrzeżenie tajemnicy
przedsiębiorstwa
2) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE 1.Wykaz podmiotowych środków
dowodowych Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej
oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków
dowodowych:1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1. pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz.369), z innymi Wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 1. Oferta składana jest
pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – załącznik nr 2 do SWZ.
2. Wykonawca
dołącza do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu
wykluczeniu (załącznik nr 3 od SWZ) w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziale 11 SWZ.
4.Oświadczenie składają odrębnie: - wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; - podmiot trzeci, na którego
potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje
zasoby wykonawcy;
- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
podwykonawcy. 5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6
ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie
następujące przesłanki: 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej
przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne; 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub
zamawiającym; 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w
szczególności: a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, b) zreorganizował personel, c) wdrożył systemsprawozdawczości i kontroli, d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania
przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, e) wprowadził wewnętrzneregulacje dotyczące
odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych
regulacji lub standardów. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności
sąwystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.6. Do oferty wykonawca
załącza również: (wybrać odpowiednie) a) Pełnomocnictwo b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego d) Dowód uiszczenia
wadium.e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
2) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE
1.Wykaz podmiotowych środków dowodowych Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający
przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia,
następujących podmiotowych środków dowodowych:a)Wykaz robót budowlanych b)Wykaz usług
(opracowań) c) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy pzp.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007 z dopiskiem „Wadium – Przebudowa dróg powiatowych we Wschowie i Starych Drzewcach” (a potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
11. Złożenia wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3 od SWZ), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka cywilna)do oferty należy dołączyć dodatkowo: 1)pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie(Dz. U.z 2020 r., poz. 2452), musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo. 2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które usługi/roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy.
6. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
8. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę.
9. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.
10. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości wkładu własnego: min. 5% kwoty brutto.
2. Wniesie zabezpieczenia zaliczki o którym mowa w art. 442 ust. 3 Ustawy Pzp, nie jest wymagane.
3. Wykonawca, w terminie do 14 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy, wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę zaliczkową, stanowiącą podstawę do wypłaty zaliczki przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje wypłacić zaliczkę w wysokości wskazanej w ust. 1 w terminie do 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej.
4. Faktura zaliczkowa ma być wystawiona przez Wykonawcę na:
Powiat Wschowski, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa
NIP: 925-18-88-370, REGON: 977945847
i doręczona na adres:
Powiat Wschowski, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa.
5. Za dzień zapłaty zaliczki, o której mowa w ust. 1 Strony przyjmują dzień obciążenia kwotą zaliczki rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego i na jego pisemne wezwanie, jeżeli:
1) Wykonawca, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy przez okres co najmniej 21 dni, licząc od dnia podpisania umowy lub nie przystąpił do realizacji robót przez okres co najmniej 7 dni w stosunku do terminu wskazanego w przyjętym harmonogramie;
2) Zamawiający odstąpił od niniejszej Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem ex tunc;

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany zgodnie z zapisami projektu umowy- załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawą sankcyjną” Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
4. W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w pkt 3 Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności poświadczonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188 KSH) lub rejestru akcji (art. 328(1)* KSH).
5. W celu potwierdzenia istnienia okoliczności, o których mowa w pkt 3 Wykonawcy zagraniczni będą zobowiązani do przedkładania dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski. Zdanie 2 pkt 4 stosuje się odpowiednio.
6. Oferta wykonawcy, o którym mowa w pkt 3 zostanie odrzucona.
7. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.