eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku czasopisma "Gazeta SGH"Ogłoszenie z dnia 2022-08-11

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku czasopisma „Gazeta SGH”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001502

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 162

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-554

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 564 -78 36

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzl@sgh.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sgh.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku czasopisma „Gazeta SGH”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f440a7d8-1971-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303133

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sgh.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sgh.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej
za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) dostępnej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, w tym dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl poprzez zakładkę „Pytania / Informacje” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail dzl@sgh.waw.pl.
3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Urszula Kurek, e-mail: dzl@sgh.waw.pl lub inna osoba zastępująca.
4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://sgh.eb2b.com.pl/ oraz uznaje go za wiążący.
5. Zamawiający, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452; dalej jako „Rozporządzenie”) określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES;
2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 8GB Ram, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugeruje się nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania);
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa (sugeruje się najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera);
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program do otwierania plików w formacie PDF, np. Acrobat Reader.
7. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 250 MB, a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10 MB.
8. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa informacje
na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela Platformy, gdyż istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępne jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje” poprzez polecenie „Dodaj pytanie / komentarz” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzl@sgh.waw.pl. Wyjaśnianie treści SWZ oraz jej ewentualna zmiana odbywać się będą zgodnie z art. 284 Ustawy Pzp.
10. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
11. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdziale IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, określone zostały w Rozdziale XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADZL.25.1.60.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku czasopisma „Gazeta SGH. Pismo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (ISSN 1644-2237)”, tj.:
1) opracowanie graficzne, skład i łamanie czasopisma zgodnie z layoutem czasopisma „Gazeta SGH” wypracowanym w trzech ostatnich numerach Gazety SGH (jesień 2021, zima 2022, wiosna 2022). Numery te, w wersji PDF dostępne są na stronie: https://gazeta.sgh.waw.pl/archiwum
2) przygotowanie autorskiego projektu grafiki okładki czasopisma związanego z tematem numeru/tematem z okładki oraz związanych z grafiką okładkową ilustracji do artykułu (temat numeru) w konsultacji z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przedstawienia dwóch koncepcji/ propozycji graficznych okładki oraz ilustracji do artykułu (tematu numeru);
3) przygotowanie autorskich ilustracji do przynajmniej trzech innych artykułów w każdym numerze drukowanym w konsultacji z Zamawiającym.
2. Szczegółowy opis, zakres, warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz we wzorze umowy (dalej „wzór umowy”), stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z uwzględnieniem obowiązków wynikających z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) w zakresie dostępności architektonicznej.
4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z uwzględnieniem aspektów, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79822500-7 - Usługi projektów graficznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79822300-5 - Usługi składania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp polegające na opracowaniu graficznym, składu i przygotowaniu do druku specjalnego numeru czasopisma „Gazeta SGH. Wartość udzielonych zamówień nie może przekroczyć 40% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: Cena – 100%
2. Zamawiający będzie przyznawał wagi w poszczególnych kryteriach w następujący sposób:
1) Cena: 100 % - C
a) Opis sposobu oceny ofert dla kryterium C:
cena = cena brutto oferty z najniższą ceną /cena brutto oferty badanej x 100

b) Uwagi:
• Punktacja wyliczona będzie z dokładnością 2 miejsc po przecinku. W kryterium C, oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt.
• Do oceny ofert w przedmiotowym kryterium Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto z formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
1) została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny;
2) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 Ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) Ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 2 usługi (1 usługa rozumiana jako jedna umowa/zamówienie), z których każda polegała na składzie i opracowaniu graficznym, w tym opracowywaniu plików w grafice rastrowej oraz wektorowej, w pełnym kolorze (Adobe inDesign, Photoshop, Adobe Illustrator) czasopism o objętości minimum 80 stron środka + 4 stron okładki.
UWAGA I – Za czasopismo Zamawiający uważa publikację o charakterze ciągłym posiadającą ISSN, ukazującą się drukiem lub w PDF co najmniej 4 razy w roku i mającą objętość co najmniej 80 stron środka oraz 4 strony okładki.
UWAGA II – Zamawiający przez wykonanie jednej usługi rozumie skład i opracowanie graficzne jednego tytułu/czasopisma posiadającego swój numer ISSN. Jedna usługa to jeden numer ISSN.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających brak podstaw wykluczenia;
2) jeśli Zamawiający zdecyduje się na wezwanie, o którym mowa w pkt. 1) powyżej, wykonawca winien złożyć za pośrednictwem Platformy poprzez zakładkę „Pytania/Informacje” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzl@sgh.waw.pl następujące dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
a) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ,
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp*,
* wskazany termin 3 miesięcy określony został w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa rozdziale XV ust. 1 pkt 1), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3) – 6) Ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8), 9) i 10) Ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SWZ;
3) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 2 lit. b) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
4) dokumenty, o których mowa w pkt. 3) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
5) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 2) lit. b), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt. 4) powyżej stosuje się;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) jeśli Zamawiający zdecyduje się na wezwanie, o którym mowa w pkt. 1) powyżej, wykonawca winien złożyć za pośrednictwem Platformy poprzez zakładkę „Pytania/Informacje” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzl@sgh.waw.pl następujące dokumenty, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 6 do SWZ;
3) okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt. 7 lit a), liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia jakości oferowanych usług zgodnej z wymaganiami określonymi w OPZ Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci przykładów autorskich opracowań graficznych (wykonanych specjalnie na potrzeby ilustracji okładki czasopisma i artykułu w czasopiśmie) przez wykonawcę, które zostały opublikowane w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert w czasopismach posiadających ISSN.
Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki czasopism (w formacie PDF, w kolorze), które łącznie będą prezentowały:
1) 2 przykłady okładek czasopisma, w których głównymi elementami ilustracyjnymi (zajmującym powyżej 50 procent powierzchni) są autorskie grafiki ilustracyjne,
oraz
2) 2 przykłady składu artykułów w czasopiśmie, każdy z artykułów został zilustrowany przynajmniej dwoma (2) różnymi autorskimi ilustracjami graficznymi nawiązującymi do treści zawartej w artykule.
2. Przez autorskie ilustracje graficzne Zamawiający rozumie grafiki przygotowane specjalnie na potrzeby ilustracji składanego przez oferenta czasopisma. Nie mogą to być gotowe ilustracje dostępne w płatnych i bezpłatnych bazach oraz programach graficznych.
3. Próbki, o których mowa w ust. 2, wykonawcy składają w formacie PDF, w kolorze, do upływu terminu składania ofert, w sposób określony w rozdziale XI ust. 4 SWZ.
4. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych w ust. 1 przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 107 ust. 2 Ustawy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) 2 przykłady okładek czasopisma, w których głównymi elementami ilustracyjnymi (zajmującym powyżej 50 procent powierzchni) są autorskie grafiki ilustracyjne,
oraz
2) 2 przykłady składu artykułów w czasopiśmie, każdy z artykułów został zilustrowany przynajmniej dwoma (2) różnymi autorskimi ilustracjami graficznymi nawiązującymi do treści zawartej w artykule.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (Formularzem ofertowym) za pośrednictwem Platformy, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione, na zasadach określonych w rozdziale XV ust. 3 – 11, dokumenty wymienione w rozdziale XV ust. 1 tj.:
1) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 3 do SWZ);
2) przedmiotowe środki dowodowe (próbki), o których mowa w rozdziale VI ust. 1 SWZ;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
/Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Wykonawca powinien wskazać dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów/
4) dowody dot. „samooczyszczenia” (jeżeli dotyczy);
5) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp (jeżeli dotyczy);
7) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy);
8) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy.
2. Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę ponoszą, w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie co najmniej jeden z wykonawców występujących wspólnie powinien wykazać się całością doświadczenia wskazanego w ust. 1 pkt 2) SWZ.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z Wykonawców nie zachodzą przesłanki podstaw do wykluczenia z postępowania.
5. Zgodnie z art. 117 ust. 3 i 4 Ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w § 11 załącznika nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Umowa będzie obowiązywała od dnia jej zawarcia do dnia 30.08.2023 r.
2. Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu zamówienia określa harmonogram znajdujący się w Rozdziale III OPZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.