eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzozów › Budowa oraz rozbudowa dróg w leśnictwie DydniaOgłoszenie z dnia 2023-07-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa oraz rozbudowa dróg w leśnictwie Dydnia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370014484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Moniuszki 25

1.5.2.) Miejscowość: Brzozów

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: brzozow@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://brzozow.krosno.lasy.gov.pl/en/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_brzozow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oraz rozbudowa dróg w leśnictwie Dydnia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c2c5fc9-fabd-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00302984

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00413425/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa dróg w leśnictwie Dydnia "Srogowskie" i Maćków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233796

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.4.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4184550,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na budowie drogi Dydnia „Maćków” o długości rzeczywistej 1 109 m wraz z placami składowymi, o nawierzchni z kruszyw łamanych w ilości 2 807 m2 oraz z płyt betonowych w ilości 2 304 m2. Droga budowana jest w większości po istniejącym szlaku zrywkowym.
Roboty budowlane obejmują:
roboty przygotowawcze: wytyczenie geodezyjne, zdjęcie humusu, karczowanie pni,
roboty ziemne: wykopy i nasypy z transportem gruntu z zewnątrz,
roboty przy przepustach pod drogą i zjazdami: wykopy, wykonanie ław fundamentowych, podsypki i zasypki, montaż przepustów, umocnienia wlotów i wylotów,
wykonanie odwodnienia drogi: odmulenie rowów, umocnienia rowów z koryta ściekowego na ławie betonowej, montaż wodospustów na ławie z betonu z umocnieniem wylotu,
profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi,
wykonanie stabilizacji podłoża spoiwem,
wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 25 cm, wykonanie poboczy z kruszyw łamanych,
wykonanie nawierzchni z kruszyw łamanych o grubości 10 cm z dodatkowym miałowaniem, wykonanie nawierzchni z płyt drogowych na podsypce,
roboty wykończeniowe: humusowanie z obsianiem skarp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.5.5.) Wartość części: 2057577,50 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na rozbudowie drogi „Srogowskie” wraz z budową placu składowego w leśnictwie Dydnia. Rozbudowa drogi o nowy odcinek o długości 731 m, biegnący większości po istniejącym szlaku zrywkowym. Powierzchnia drogi, mijanek, zjazdów i placów składowych wynosi 5 799 m2. Nawierzchnia w większości z kruszyw łamanych.
Roboty budowlane obejmują:
- roboty przygotowawcze: wytyczenie geodezyjne, zdjęcie humusu, karczowanie pni,
- roboty ziemne: wykopy i nasypy z transportem gruntu z zewnątrz,
- roboty przy przepustach pod drogą i zjazdami: wykopy, wykonanie ław fundamentowych, podsypki i zasypki, montaż przepustów, umocnienia wlotów i wylotów,
- wykonanie odwodnienia drogi: odmulenie rowów, wykonanie sączków drenarskich, umocnienia rowów z koryta ściekowego na ławie betonowej, montaż wodospustów na ławie z betonu z umocnieniem wylotu,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi,
- wykonanie stabilizacji podłoża spoiwem,
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, o gr 25 cm, wykonanie poboczy z kruszyw łamanych,
- wykonanie nawierzchni: z kruszyw łamanych, o gr 10 cm z dodatkowym miałowaniem, nawierzchni zjazdów z płyt drogowych na podsypce,
- roboty wykończeniowe: humusowanie z obsianiem skarp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 2126872,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1681826,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2037540,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1681826,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo - Handlowa Budowlano - Tranportowa Henryk Biłas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6881077217

7.3.4) Miejscowość: Zawadka 50

7.3.5) Kod pocztowy: 38-711

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1681826,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1675908,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1940761,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1675908,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo - Handlowa Budowlano - Transportowa Henryk Biłas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6881077217

7.3.4) Miejscowość: Zawadka 50

7.3.5) Kod pocztowy: 38-711

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1675908,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.