eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 鏚 › Weso造 pies w weso造m Podolskim - psi plac zabaw w Parku PodolskimOg這szenie z dnia 2022-08-11


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Weso造 pies w weso造m Podolskim – psi plac zabaw w Parku Podolskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Miasto 鏚 - Zarz康 Inwestycji Miejskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364429563

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Piotrkowska 175

1.5.2.) Miejscowo嗆:

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-447

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto 鏚

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zim.uml.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://zim.lodz.bip-e.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Weso造 pies w weso造m Podolskim – psi plac zabaw w Parku Podolskim

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-b0540f8b-17bd-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00302802

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-11

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00025416/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.35 Weso造 pies w weso造m Podolskim - psi plac zabaw w Parku Podolskim

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/13449,Wesoly-pies-w-wesolym-Podolskim-psi-plac-zabaw-w-Parku-Podolskim.html

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a
Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu MiniPortalu, kt鏎y dost瘼ny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dost瘼nego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zamowienia@zim.uml.lodz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne sk豉dane s przez Wykonawc za po鈔ednictwem Formularza do komunikacji jako za陰czniki. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie oraz rozporz康zeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Informacja zamawiaj帷ego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych
(Wykonawcy) - Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporz康zenia Og鏊nego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zwi您ana z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego.
1) Administratorem danych osobowych jest Zarz康 Inwestycji Miejskich, siedziba, 鏚 ul. Piotrkowska 175, tel. 42 272 62 80, email: zim@zim.uml.lodz.pl, reprezentowany przez Dyrektora Zarz康u Inwestycji Miejskich. 2) W sprawach ochrony danych osobowych mo積a si kontaktowa z Inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl. Dane dotycz帷e inspektora podane s na stronie internetowej: zim.lodz.bip-e.pl. 3) Przetwarzanie danych osobowych odbywa si w zwi您ku z pe軟ieniem przez Dyrektora Zarz康u Inwestycji Miejskich obowi您k闚 kierownika zamawiaj帷ego w post瘼owaniach o udzielenie zam闚ienia publicznego na rzecz Miasta υdzi w zwi您ku z realizacj
zada powierzonych jednostce na podstawie zarz康zenia Nr 429/2022 Prezydenta Miasta υdzi z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie powierzenia Zarz康owi Inwestycji Miejskich realizacji zada inwestycyjnych oraz udzielenia pe軟omocnictwa do reprezentowania Miasta υdzi jako inwestora zada inwestycyjnych ze zm. w zwi您ku z 3 statutu Zarz康u Inwestycji Miejskich stanowi帷ego
za陰cznik do uchwa造 Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w υdzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki bud瞠towej o nazwie Zarz康 Inwestycji Miejskich (Dz. Urz. Woj. 鏚zkiego poz. 1431 ze zm.), w tym mi璠zy innymi niniejszego post瘼owania (...) Ci庵 dalszy w SWZ, rozdzia IV ust. 19 pkt 4 i nast瘼ne.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZIM-DZ.2620.72.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Tak

4.1.14.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zam闚ienia:

Zamawiaj帷y uwzgl璠ni wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich u篡tkownik闚, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budow wybiegu dla ps闚 ze stref treningow typu agility w Parku Podolskim wraz z realizacj zaprojektowanej inwestycji. Zam闚ienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezb璠nych decyzji/uzgodnie/warunk闚/opinii na prowadzenie rob鏒 budowlanych, zakup i monta urz康ze treningowych i element闚 ma貫j architektury oraz za這瞠nie/odtworzenie trawnik闚.
Zakres zam闚ienia obejmuje m.in.:
a) wygrodzenie i zabezpieczenie terenu trwa造m ogrodzeniem,
b) zakup i monta urz康ze treningowych typu agility, takich jak:
• p這tki do skok闚,
• pochylnia 豉mana,
• przeskok,
• tunel,
• s逝pki do slalomu,
• talerzyki do skok闚,
c) zakup i monta element闚 ma貫j architektury:
• 豉wki 2 szt.,
• psia toaleta 1 szt.,
• kosz na psie nieczysto軼i 1 szt.,
• ogrodzenie z wej軼ie w formie 郵uzy,
• tablica z regulaminem,
• tablica BO,
d) wykonanie nawierzchni z p鏊 piaskowych na terenie wybiegu,
e) wykonanie nawierzchni glinkowo-篤irowej wraz z betonowymi obrze瘸mi
pod elementami ma貫j architektury oraz wok馧 psiej toalety,
f) za這瞠nie/odtworzenie trawnik闚,
g) wykonanie obs逝gi geodezyjnej,
h) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z map inwentaryzacyjn oraz dokumentacj powykonawcz z kartami
technicznymi oraz certyfikatami zamontowanych urz康ze,
i) wykonanie dokumentacji potrzebnej do zarz康zania obiektem: tzw. ksi捫ki obiektu zawieraj帷ej takie materia造 jak: plan
konserwacji (uwzgl璠niaj帷y instrukcj obs逝gi
w zakresie konserwacji) i utrzymania urz康ze,
j) wykonanie zestawienia 鈔odk闚 trwa造ch powsta造ch podczas realizacji inwestycji.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Us逝gi in篡nieryjne wzakresie projektowania

45112710-5 - Roboty wzakresie kszta速owania teren闚 zielonych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ie polegaj帷ych na powt鏎zeniu podobnych us逝g/rob鏒 budowlanych, zgodnych z przedmiotem zam闚ienia podstawowego o kt鏎ych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zam闚ie publicznych, w wysoko軼i nieprzekraczaj帷ej 20% warto軼i zam闚ienia. Przewidywany zakres obejmowa b璠zie wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezb璠nych decyzji/uzgodnie/warunk闚/opinii umo磧iwiaj帷ych realizacj przewidzianych w dokumentacji rob鏒, zakup i monta urz康ze treningowych i element闚 ma貫j architektury, wykonanie pul piaskowych oraz za這瞠nie/odtworzenie trawnik闚. Zam闚ienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawc, na warunkach okre郵onych w umowie podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jako軼i i r瘯ojmi na wykonany przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

3. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
3.1. zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
3.2. uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
3.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
3.4. zdolno軼i technicznej lub zawodowej
3.4.1. posiadaj wiedz i do鈍iadczenie tj.:
3.4.1.1. w okresie ostatnich 5 (pi璚iu) lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest
kr鏒szy – w tym okresie wykona dwie dokumentacje projektowe, z kt鏎ych ka盥a obejmowa豉 budow lub przebudow psiego parku lub placu zabaw lub si這wni zewn皻rznej, ka盥a dokumentacja o warto軼i min. 5 000,00 z brutto
3.4.1.2. w okresie ostatnich 5 (pi璚iu) lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie wykona roboty budowlane obejmuj帷e swoim zakresem budow lub przebudow psiego parku lub placu zabaw lub plac闚 zabaw lub si這wni zewn皻rznej lub si這wni zewn皻rznych w ramach jednego lub wielu kontrakt闚 (maksymalnie pi璚iu) o 陰cznej warto軼i nie mniejszej ni 150 000,00 z brutto ,
3.4.2. dysponuj osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia tj.:
3.4.2.1. jedn osob na stanowisko projektanta bran篡 architektonicznej / konstrukcyjno-budowlanej posiadaj帷 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno軼i architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej,
3.4.2.2. jedn osob na stanowisko kierownika budowy posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej maj帷 do鈍iadczenie w roli kierownika budowy co najmniej dw鏂h zada, z kt鏎ych ka盥e polega這 na budowie lub przebudowie psiego parku lub placu zabaw lub si這wni zewn皻rznej.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) O鈍iadczenie o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu (wz鏎) – wg za. nr 10 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Wykaz
rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert a je瞠li okres
prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz
podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane
zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot,
na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie
uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty – wg za. nr 11 do SWZ (wz鏎);
Uwaga!
Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji rob鏒 budowlanych, wykonywanych wsp鏊nie z innymi wykonawcami,
w闚czas w powy窺zym wykazie rob鏒 budowlanych zobowi您any jest poda jedynie te roboty budowlane w kt鏎ych wykonaniu
wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy.
c) Wykaz us逝g wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i
jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造
wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych
mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a je瞠li
wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy – wg za. nr
12 do SWZ (wz鏎);
d) Wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za
鈍iadczenie us逝g lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie,
do鈍iadczenia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz
informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg za. nr 13 do SWZ (wz鏎)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

a) Przyst瘼uj帷 do post瘼owania wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium w wysoko軼i: 1 900,00 z (s這wnie z這tych:jeden tysi帷 dziewi耩set z這tych 00/100).
Wadium nale篡 wnie嗆 przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
b) Wadium mo瞠 by wnoszone w pieni康zu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i.
c) Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 przela na rachunek bankowy prowadz帷ego post瘼owanie w Banku PEKAO S.A, nr konta: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836 podaj帷 w tytule nr referencyjny post瘼owania ZIM-DZ.2620.72.2022.
d) Za termin wniesienia wadium w formie pieni篹nej przyjmuje si termin uznania rachunku bankowego zamawiaj帷ego.
e) Wadium wnoszone w formie innej ni pieni篹na musi by wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmowa ca造 okres zwi您ania ofert. Gwarancja lub por璚zenie musi zawiera w swojej tre軼i nieodwo豉lne i bezwarunkowe zobowi您ane wystawcy dokumentu do zap豉ty na rzecz Zamawiaj帷ego kwoty wadium p豉tne na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego. Wadium nale篡 za陰czy do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami rozdzia逝 VIII pkt. 1 SWZ oferty wykonawcy.
f) Dokument, o kt鏎ym mowa w lit. e) musi by podpisany podpisem elektronicznym przez gwaranta/ por璚zyciela.
g) W tre軼i por璚zenia lub gwarancji winna znale潭 si nazwa post瘼owania tj. „Weso造 pies w weso造m Podolskim – psi plac zabaw w Parku Podolskim” oraz numer referencyjny post瘼owania ZIM-DZ.2620.72.2022.
h) W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiaj帷y wymaga, aby por璚zenie lub gwarancja obejmowa豉 sw tre軼i (tj. zobowi您anych z tytu逝 por璚zenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub aby z jej tre軼i wynika這, 瞠 zabezpiecza ofert Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum, sp馧ka cywilna).
i) Oferta Wykonawcy, kt鏎y nie wniesie wadium lub wniesie w spos鏏 nieprawid這wy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do up造wu terminu zwi您ania ofert lub z這篡 wniosek o zwrot wadium w przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona
j) Zwrot wadium nast徙i zgodnie z art. 98 Pzp. Wykonawca jest zobowi您any wskaza w Formularzu ofertowym dane umo磧iwiaj帷e Zamawiaj帷emu zwrot wadium:
• nr rachunku bankowego (w przypadku wnoszenia wadium w pieni康zu) lub
• adres email gwaranta/por璚zyciela (w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub por璚zenia).
W przypadku braku wskazania powy窺zych informacji zwrot wadium wniesionego w pieni康zu nast徙i na rachunek z kt鏎ego dokonano wp豉ty wadium, a w przypadku gwarancji lub por璚zenia na adres email uzyskany ze strony internetowej gwaranta lub por璚zyciela
k) Zamawiaj帷y zatrzyma wadium zgodnie z zasadami okre郵onymi w art. 98 ust. 6 Pzp.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
2. W toku prowadzonego post瘼owania komunikacja pomi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami wsp鏊nie ubiegaj帷ymi si o udzielenie zam闚ienia nast瘼owa b璠zie za po鈔ednictwem lidera (pe軟omocnika), o kt鏎ym mowa w pkt. 1.
3. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, ka盥y z wykonawc闚 wraz z ofert sk豉da o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg za. nr 6 do SWZ (wz鏎).
4. Sp馧ka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia dlatego jej wsp鏊nicy zobowi您ani s ustanowi pe軟omocnika do reprezentowania w post瘼owaniu albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy. Pe軟omocnictwo musi by za陰czone do oferty. Ponadto, ka盥y ze wsp鏊nik闚 sp馧ki cywilnej zobowi您any jest do z這瞠nia wraz z ofert o鈍iadczenia o niepodleganiu wykluczeniu wg za. nr 6 do SWZ (wz鏎).
5. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia (wsp鏊nicy sp馧ki cywilnej) sk豉daj wraz z ofert o鈍iadczenie o zakresie wykonania zam闚ienia przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia – wg za. nr 7 do SWZ (wz鏎).
6. Wszyscy wykonawcy sk豉daj帷y wsp鏊n ofert b璠 ponosi odpowiedzialno嗆 solidarn za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy. Zamawiaj帷y mo瞠 w ramach odpowiedzialno軼i solidarnej 膨da wykonania umowy od wszystkich wykonawc闚 陰cznie lub od ka盥ego z osobna.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z wzorem Umowy stanowi帷ym za陰cznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-08-26 12:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 13:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-09-24

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.