eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka" - robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj w podziale na zadaniaOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka” – robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj w podziale na zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770983124

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słoneczna 16 E

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: (0 –59)8420 730

1.5.8.) Numer faksu: (0 – 59)8420 284

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp.slupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zdp.slupsk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka” – robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj w podziale na zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b97d2abe-194c-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302121

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035323/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- partnerstwo Gminy Ustka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.zdp.slupsk.pl/15.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: : Zamawiający będzie prowadził
korespondencję w zakresie obejmującym zmiany i wyjaśnieniami treści SWZ oraz inne dokumenty
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod adresem strony
internetowej;
1) https://bip.zdp.slupsk.pl/15.html
2) https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/84704e6f-9836-4ec4-85c8-e83c0a219ef5
Zamawiający zastrzega sobie możliwość komunikowania się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp.slupsk.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodne z
rozdziałem VI i X działu A specyfikacji warunków zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna - opisana w rozdziale XVIII dziale
B,SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna - opisana w rozdziale XVIII dziale
B,SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP-GIZ.2611.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 9: Przebudowa drogi powiatowej nr 1118G na odcinku Łódki-Retowo poprzez
wykonanie
ciągu pieszo-rowerowego
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na
przebudowie drogi powiatowej nr 1118G na odcinku Łódki-Retowo na łącznej długości ok.
1,00km
poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu cementowego o szerokości 3,5m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 1,00m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria i ich znaczenie:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na zadania nr 9-12 z pomocą systemu
punktowego, według następującego kryterium:
1) cena – 60 %
2) okres rękojmi – 40 %
z zastrzeżeniami, iż ocenie zostanie poddana (nie krótsza) rękojmia lecz dłuższa niż 60 mc-y i nie
dłuższa niż 84 mc-e od daty sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego.
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość
okresu dodatkowej rękojmi będzie to równoznaczne z udzielaniem łącznej rękojmi na okres 60
miesięcy (0 miesięcy dodatkowej rękojmi) tj. minimalnego okresu. W przypadku zaoferowania
dłuższego niż 84 miesięcy (24 miesiące dodatkowej rękojmi) okresu łącznej rękojmi do wyliczenia
punktów zostanie przyjęta wartość 84 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres rękojmi
zaproponowany przez wykonawcę.
Przyjmuje się że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba pkt w kryterium okresu rękojmi
Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium rękojmia Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
* rękojmia minimalna, tj. 60 m-cy + dodatkowa rękojmia 0 miesięcy – Wykonawca otrzymuje 0 pkt
* rękojmia minimalna, tj. 60 m-cy + dodatkowa rękojmia 12 miesięcy – Wykonawca otrzymuje 20 pkt
* rękojmia minimalna, tj. 60 m-cy + dodatkowa rękojmia 24 miesięcy – Wykonawca otrzymuje 40 pkt
Zgodnie z warunkami SWZ minimalny okres rękojmi wynosi 60 miesięcy
2. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:
P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę:
CN
P = ---------------- x 100 punktów x 60%
COB
gdzie:
CN - najniższa zaoferowana Cena ofertowa,
COB – Cena ofertowa zaoferowana w ofercie badanej
3. Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego
wzoru:
Lp = C + R
gdzie:
Lp – liczba punktów
C – Punkty przyznane w kryterium cena
R- Punkty przyznane w kryterium udzielona rękojmia
Za najkorzystniejszą zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów ze wszystkich kryteriów
razem.
4. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po
przecinku. Pozostałe warunki opisane zostały w rozdziale XV dziale A, SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 10: Przebudowa drogi powiatowej nr 1118G na odcinku Retowo-droga powiatowa nr
1120G
poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na
przebudowie drogi powiatowej nr 1118G na odcinku Retowo-droga powiatowa nr 1120G na
łącznej
długości ok. 1,30km poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu
cementowego o szerokości 3,5m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego o
szerokości 1,00m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria i ich znaczenie:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na zadania nr 9-12 z pomocą systemu
punktowego, według następującego kryterium:
1) cena – 60 %
2) okres rękojmi – 40 %
z zastrzeżeniami, iż ocenie zostanie poddana (nie krótsza) rękojmia lecz dłuższa niż 60 mc-y i nie
dłuższa niż 84 mc-e od daty sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego.
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość
okresu dodatkowej rękojmi będzie to równoznaczne z udzielaniem łącznej rękojmi na okres 60
miesięcy (0 miesięcy dodatkowej rękojmi) tj. minimalnego okresu. W przypadku zaoferowania
dłuższego niż 84 miesięcy (24 miesiące dodatkowej rękojmi) okresu łącznej rękojmi do wyliczenia
punktów zostanie przyjęta wartość 84 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres rękojmi
zaproponowany przez wykonawcę.
Przyjmuje się że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba pkt w kryterium okresu rękojmi
Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium rękojmia Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
* rękojmia minimalna, tj. 60 m-cy + dodatkowa rękojmia 0 miesięcy – Wykonawca otrzymuje 0 pkt
* rękojmia minimalna, tj. 60 m-cy + dodatkowa rękojmia 12 miesięcy – Wykonawca otrzymuje 20 pkt
* rękojmia minimalna, tj. 60 m-cy + dodatkowa rękojmia 24 miesięcy – Wykonawca otrzymuje 40 pkt
Zgodnie z warunkami SWZ minimalny okres rękojmi wynosi 60 miesięcy
2. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:
P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę:
CN
P = ---------------- x 100 punktów x 60%
COB
gdzie:
CN - najniższa zaoferowana Cena ofertowa,
COB – Cena ofertowa zaoferowana w ofercie badanej
3. Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego
wzoru:
Lp = C + R
gdzie:
Lp – liczba punktów
C – Punkty przyznane w kryterium cena
R- Punkty przyznane w kryterium udzielona rękojmia
Za najkorzystniejszą zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów ze wszystkich kryteriów
razem.
4. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po
przecinku. Pozostałe warunki opisane zostały w rozdziale XV dziale A, SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 11: Przebudowa drogi powiatowej nr 1125G na odcinku Rumsko-Równo poprzez
wykonanie
ciągu pieszo-rowerowego
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na
przebudowie drogi powiatowej nr 1125G na odcinku Rumsko-Równo na łącznej długości ok.
0,68km poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu cementowego o
szerokości 3,5m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 1,00m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria i ich znaczenie:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na zadania nr 9-12 z pomocą systemu
punktowego, według następującego kryterium:
1) cena – 60 %
2) okres rękojmi – 40 %
z zastrzeżeniami, iż ocenie zostanie poddana (nie krótsza) rękojmia lecz dłuższa niż 60 mc-y i nie
dłuższa niż 84 mc-e od daty sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego.
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość
okresu dodatkowej rękojmi będzie to równoznaczne z udzielaniem łącznej rękojmi na okres 60
miesięcy (0 miesięcy dodatkowej rękojmi) tj. minimalnego okresu. W przypadku zaoferowania
dłuższego niż 84 miesięcy (24 miesiące dodatkowej rękojmi) okresu łącznej rękojmi do wyliczenia
punktów zostanie przyjęta wartość 84 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres rękojmi
zaproponowany przez wykonawcę.
Przyjmuje się że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba pkt w kryterium okresu rękojmi
Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium rękojmia Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
* rękojmia minimalna, tj. 60 m-cy + dodatkowa rękojmia 0 miesięcy – Wykonawca otrzymuje 0 pkt
* rękojmia minimalna, tj. 60 m-cy + dodatkowa rękojmia 12 miesięcy – Wykonawca otrzymuje 20 pkt
* rękojmia minimalna, tj. 60 m-cy + dodatkowa rękojmia 24 miesięcy – Wykonawca otrzymuje 40 pkt
Zgodnie z warunkami SWZ minimalny okres rękojmi wynosi 60 miesięcy
2. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:
P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę:
CN
P = ---------------- x 100 punktów x 60%
COB
gdzie:
CN - najniższa zaoferowana Cena ofertowa,
COB – Cena ofertowa zaoferowana w ofercie badanej
3. Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego
wzoru:
Lp = C + R
gdzie:
Lp – liczba punktów
C – Punkty przyznane w kryterium cena
R- Punkty przyznane w kryterium udzielona rękojmia
Za najkorzystniejszą zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów ze wszystkich kryteriów
razem.
4. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po
przecinku. Pozostałe warunki opisane zostały w rozdziale XV dziale A, SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 12: Przebudowa drogi powiatowej nr 1127G na odcinku Gać-początek drogi na
terenie SPN
poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na
przebudowie drogi powiatowej nr 1127G na odcinku Gać-początek drogi na terenie SPN na
łącznej
długości ok. 0,60km poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu
cementowego o szerokości 3,5m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego o
szerokości 1,00m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria i ich znaczenie:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na zadania nr 9-12 z pomocą systemu
punktowego, według następującego kryterium:
1) cena – 60 %
2) okres rękojmi – 40 %
z zastrzeżeniami, iż ocenie zostanie poddana (nie krótsza) rękojmia lecz dłuższa niż 60 mc-y i nie
dłuższa niż 84 mc-e od daty sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego.
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość
okresu dodatkowej rękojmi będzie to równoznaczne z udzielaniem łącznej rękojmi na okres 60
miesięcy (0 miesięcy dodatkowej rękojmi) tj. minimalnego okresu. W przypadku zaoferowania
dłuższego niż 84 miesięcy (24 miesiące dodatkowej rękojmi) okresu łącznej rękojmi do wyliczenia
punktów zostanie przyjęta wartość 84 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres rękojmi
zaproponowany przez wykonawcę.
Przyjmuje się że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba pkt w kryterium okresu rękojmi
Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium rękojmia Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
* rękojmia minimalna, tj. 60 m-cy + dodatkowa rękojmia 0 miesięcy – Wykonawca otrzymuje 0 pkt
* rękojmia minimalna, tj. 60 m-cy + dodatkowa rękojmia 12 miesięcy – Wykonawca otrzymuje 20 pkt
* rękojmia minimalna, tj. 60 m-cy + dodatkowa rękojmia 24 miesięcy – Wykonawca otrzymuje 40 pkt
Zgodnie z warunkami SWZ minimalny okres rękojmi wynosi 60 miesięcy
2. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:
P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę:
CN
P = ---------------- x 100 punktów x 60%
COB
gdzie:
CN - najniższa zaoferowana Cena ofertowa,
COB – Cena ofertowa zaoferowana w ofercie badanej
3. Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego
wzoru:
Lp = C + R
gdzie:
Lp – liczba punktów
C – Punkty przyznane w kryterium cena
R- Punkty przyznane w kryterium udzielona rękojmia
Za najkorzystniejszą zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów ze wszystkich kryteriów
razem.
4. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po
przecinku. Pozostałe warunki opisane zostały w rozdziale XV dziale A, SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział II. DZIAŁ B - Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 112 Ustawy dotyczą:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
A)Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
A)Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli:
A)Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną dla:
zadania nr 9: minimum 720.000,00 PLN
zadania nr 10: minimum 930.000,00 PLN
zadania nr 11: minimum 500.000,00 PLN
zadania nr 12:: minimum 430.000,00 PLN

Wykonawca powinien wykazać spełnienie powyższego warunku osobno na każde zadanie , z uwzględnieniem, że przy złożeniu oferty na więcej niż jedno zadanie należy zsumować wartości sum gwarancyjnych określone dla każdego z tych zadań.

4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
A. Dla zadania nr 9:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
co najmniej dwie roboty budowlane
polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych, każda o nawierzchni z betonu cementowego, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 450.000,00 zł,
lub jedna dot. roboty budowlanej
polegająca na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych o nawierzchni z betonu cementowego, o wartości brutto nie mniejszej niż 900.000,00.zł.
Na potwierdzenie tego Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający przy ocenie spełnienia warunku dopuści wykonanie robót zarówno w formule„zaprojektuj i zbuduj" jak i w formie odrębnych robót budowlanych.

b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego minimum jedną osobę na stanowisko kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi legitymować się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym, na stanowisku kierownika budowy od momentu uzyskania uprawnień.

c) Za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie i uprawnienia, odpowiednie do zakresu wykonywanych przez nie czynności, co najmniej:
- co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi legitymować się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania od momentu uzyskania uprawnień.

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów
prawa lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie
przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65 z późń. zm.).
Wykonawcy z innych Państw członkowskich winni zapewnić przy realizacji zamówienia udział
osób, posiadających kwalifikacje do pełnienia wyżej wymienionych samodzielnych funkcji w
budownictwie , zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

Warunki udziału w postępowaniu na pozostałe zadania znajdują się w rozdziale II dziale B SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia dot.:
zadania nr 9: minimum 720.000,00 PLN
zadania nr 10: minimum 930.000,00 PLN
zadania nr 11: minimum 500.000,00 PLN
zadania nr 12:: minimum 430.000,00 PLN

Wykonawca powinien wykazać spełnienie powyższego warunku osobno na każde zadanie , z uwzględnieniem, że przy złożeniu oferty na więcej niż jedno zadanie należy zsumować wartości sum gwarancyjnych określone dla każdego z tych zadań.

2) wykaz robót budowlanych dla zadania nr 9 -12 (zgodnie z warunkami w rozdziale II dziale B ust 2 pkt 4)) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ

Zamawiający przy ocenie spełnienia warunku dopuści wykonanie robót zarówno w formule„zaprojektuj i zbuduj" jak i w formie odrębnych robót budowlanych.

3) wykaz osób dla zadania nr 9-12 ( zgodnie z warunkami w rozdziale II dziale B ust 2 pkt 4) ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. co najmniej;

1 osobę przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy dla zadania nr 9-12 posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe liczone od momentu uzyskania uprawnień budowlanych

1 osobę pełniącą funkcję projektanta dla zadania nr 9-12
posiadającą ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania od momentu uzyskania uprawnień

Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest składając ofertę załączyć do niej na platformie eZamówienia
MiniPortal następujące oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym:
a) Wypełniony formularz ofertowy wg zał. nr 1 do SWZ zawierający w szczególności informacje o
łącznej wartości brutto oferty, wartości brutto części dot. robót budowlanych i wykonania
dokumentacji projektowej, udzielonej rękojmi, pełnych danych adresowych Wykonawcy.
Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – formularz ofertowy, pkt. 2 załącznika nr
1 do SWZ
b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnienia
warunków udziału w postępowaniu w wg załącznika nr 2 do SWZ
c) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych
do wykonania zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ, jeśli Wykonawca
polega na zasobach innego podmiotu w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
d) Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium korzystając z innej formy niż
pieniądz, korzystając z formy elektronicznej wadium.
e) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania dokumentów
składanych wraz z ofertą.
f) Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wadium w wysokości:
Zadanie nr 9: 11.000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset PLN)
Zadanie nr 10: 14.300,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy trzysta PLN)
Zadanie nr 11: 7.700,00 PLN (słownie: siedem tysięcy siedemset PLN)
Zadanie nr 12: 6.600,00 PLN (słownie: sześć tysięcy sześćset PLN)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Złożone wadium powinno być ważne do dnia terminu związania z ofertą.

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
A) pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego w Bank BGŻ BNP PARIBAS Oddział w Słupsku 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003.

B) gwarancjach bankowych;
C) gwarancjach ubezpieczeniowych;
D) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r.poz. 299) .
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6. Wadium wniesione w formie pieniądza powinno być oznaczone w następujący sposób „Wadium ZDP-GIZ.2611.12.2022”. Kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o postępowaniu:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Oświadczenie, o którym mowa w art 125 ust. 1 PZP (załącznik nr 2 do SWZ), składa każdy z
Wykonawców potwierdzając brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w
zakresie postępowania, w jakim uczestniczy każdy z Wykonawców.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku o którym mowa w pkt 3), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
do oferty oświadczenie, z którego wynika które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać
na zasobach(potencjale) podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118- 123 ustawy
Pzp. Wraz z ofertą Wykonawca działając w imieniu takiego podmiotu, powinien złożyć w takiej
sytuacji zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów
niezbędnych do wykonania zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę na podstawie projektu umowy, który
stanowi zał. nr 7 do SWZ.
2. Zamawiający określi rodzaj zmian umowy z Wykonawcą we projekcie umowy oraz
uregulowany art. 454-455 ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/84704e6f-9836-4ec4-85c8-e83c0a219ef5

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Nie

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści
ofert,negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie
w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w Rozdziale XV Dziale A, SWZ oraz nie
będą prowadziły do zmiany SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.