eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płońsk › Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dróg dojazdowych oraz ciągów komunikacyjnych do budynku nowobudowanej Hali Sportowej wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenuOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dróg dojazdowych oraz ciągów komunikacyjnych do budynku nowobudowanej Hali Sportowej wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT PŁOŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377712

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Płocka 39

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23/662-77-64÷66

1.5.8.) Numer faksu: 23/662 38 16

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@powiat-plonski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-plonski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dróg dojazdowych oraz ciągów komunikacyjnych do budynku nowobudowanej Hali Sportowej wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f19cfe4b-f39f-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302097

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017457/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa dróg dojazdowych, oraz ciągów komunikacyjnych do budynku nowobudowanej Hali Sportowej wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu wokół budynku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00223798/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3099754,36 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dróg dojazdowych oraz ciągów komunikacyjnych do budynku nowobudowanej Hali Sportowej wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu wokół budynku w ramach realizacji zadania pn. „Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku”.
2. W ramach zadania ,,Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku” prowadzone są roboty budowlane polegające na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku na podstawie umowy zawartej dnia 22.02.2021 r. Przedmiot niniejszej umowy nie obejmował swoim zakresem prac, które stanowią przedmiot zamówienia w przedmiotowym postepowaniu.
3. Przedmiot zamówienia niniejszego postępowania obejmuje m.in. wykonanie ciągów pieszych, chodników, stanowisk postojowych, montaż oświetlenia zewnętrznego, elementów małej architektury, przebudowę odcinka sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej, wykonanie nasadzeń zastępczych oraz obsianie trawą wyznaczonego terenu zielonego po uporządkowaniu placu budowy. Ponadto w ramach zamówienia należy wykonać przebudowę odcinka sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej mającej odprowadzać wodę z terenu budowy Hali Sportowej do rzeki Płonki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie: Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 10 do SWZ) oraz dokumentacji.:
1) Projekt architektoniczno-budowlany robót drogowych,
2) Projekt wykonawczy robót drogowych,
3) Projekt zagospodarowania terenu (w zakresie określonym w OPZ),
4) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych,
5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (w zakresie dotyczącym wykonania wyżej wymienionych prac),
6) Przedmiar robót zewnętrznych budowlanych (w zakresie określonym w OPZ),
7) Przedmiar robót instalacyjnych elektrycznych (w zakresie określonym w OPZ)
8) Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej dla inwestycji budowy hali sportowej przy zespole szkół nr 1 w Płońsku,
9) Projekt wykonawczy zagospodarowania zieleni na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku (w zakresie określonym w OPZ)
które stanowią Załączniki Nr 11 i 12 do SWZ
4. Załączniki do SWZ stanowią również: Plan etapowania terenu budowy –Załącznik Nr 13 i Plan usytuowania ciepłociągu-Załącznik Nr 14.
5. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej, wobec czego przedmiarom robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
6. Opis przedmiotu zamówienia uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych. Projektowane zmiany w zakresie zagospodarowania terenu są przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oraz są zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Spełnienie tych wymagań zapewnione jest poprzez usunięcie przeszkód przy przemieszczaniu się pieszych i niepełnosprawnych, które stanowią krawężniki uliczne, nieprzekraczaniu dopuszczalnych pochyleń poprzecznych i podłużnych na chodnikach oraz na zastosowaniu obniżonego krawężnika na dojściach. Ponadto w ramach zadania zaprojektowano wybudowanie 2 stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych o szerokości 3,6 m, każde z tabliczką T-29 "dla pojazdów osób niepełnosprawnych".
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, tj. dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz stosując się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zgodnie z warunkami umowy i złożoną ofertą.
8. W zakresie przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przez Wykonawcę materiałów budowlanych i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu własnego sprzętu.
9. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować roboty tak, aby nie narażać osób znajdujących się na terenie budowy na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót.
10. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentów potwierdzających ich parametry w celu dokonania kontroli zgodnie z wzorem wniosku dot. akceptacji materiału, przedstawionego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
11. Wyroby budowlane, które będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia, muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentów potwierdzających ich parametry w celu dokonania kontroli, zgodnie z wzorem wniosku dot. akceptacji materiału, przedstawionego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zabrania się Wykonawcy stosowania materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom przypisanych im norm lub posiadają parametry gorsze, niż wskazane w dokumentacji.
12. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę w ofercie, a następnie zastosowanie w robotach budowlanych innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej i STWiORB pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w ww. dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów czy urządzeń.
13. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, mają one wyłącznie charakter przykładowy, tj. określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego. Należy przyjąć, iż stanowią one tylko wskazania i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa wyżej Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne i wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia parametry istotne z punktu widzenia oceny równoważności. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających parametry tych materiałów. Zamawiający za produkt równoważny uważa produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, ale posiada nie gorsze lub lepsze do tego produktu cechy i parametry.
14. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
15. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.
16. Wykonawca, w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zobowiązuje się opracować i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji:
1) uproszczony kosztorys ofertowy, który będzie pełnić funkcje pomocniczą i informacyjną w realizacji przedmiotu umowy i nie może stanowić podstawy do roszczeń związanych z ewentualnym niedoszacowaniem przedmiotu umowy. W kosztorysie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić rozwiązanie i usuwanie wszelkich kolizji ujętych i nieujętych w dokumentacji projektowej i wszystkie inne prace wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a niezbędne do osiągnięcia rezultatu Umowy, pozycje nieujęte przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania uważane będą, że zostały ujęte w innych pozycjach kosztorysu,
2) harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający:
a) podział przedmiotu zamówienia na Etapy zgodnie z którymi przekazywany będzie teren budowy,
b) podane przez Zamawiającego planowane terminy przekazania poszczególnych Etapów terenu budowy,
c) należności za wykonanie poszczególnych Etapów,
d) określone terminy odbiorów poszczególnych etapów, oraz termin wykonania przedmiotu umowy (zakończenia realizacji wszystkich Etapów).
3) plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
17. Do momentu nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 16 i uzyskania akceptacji Zamawiającego, Wykonawcy nie zostanie przekazany teren robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3149993,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4640000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3149993,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PLONIX Wojciech Tokarski

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PLONIX Paweł Koniec

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5671788147

7.3.3) Ulica: Krańcowa 12

7.3.4) Miejscowość: Płońsk

7.3.5) Kod pocztowy: 09-100

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

część robót elektrycznych, część robót sanitarnych, część robót drogowych

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3149993,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.