eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łowicz › Zaprojektowanie oraz budowa infrastruktury na potrzeby zaopatrzenia ppoż. Terenów Inwestycyjnych, będących własnością ZM BZURA, w postaci budowy zbiornika ppoż. wraz z niezbędną infrastrukturąOgłoszenie z dnia 2023-07-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zaprojektowanie oraz budowa infrastruktury na potrzeby zaopatrzenia ppoż. Terenów Inwestycyjnych, będących własnością ZM BZURA, w postaci budowy zbiornika ppoż. wraz z niezbędną infrastrukturą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Związek Międzygminny "BZURA"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100745837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pijarska 1/9

1.5.2.) Miejscowość: Łowicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zmbzura@zmbzura.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmbzura.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c9ba2e41-f0d7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie oraz budowa infrastruktury na potrzeby zaopatrzenia ppoż. Terenów Inwestycyjnych, będących własnością ZM BZURA, w postaci budowy zbiornika ppoż. wraz z niezbędną infrastrukturą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9ba2e41-f0d7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00301518

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00101150/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych ZM BZURA”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt realizowany z wykorzystaniem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. OŚ PRIORYTETOWA: II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE: II.1 OTOCZENIE BIZNESU PODDZIAŁANIE: II.1.1 TERENY INWESTYCYJNE, TYP PROJEKTU 1

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00214589

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZM.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 460000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz budowę infrastruktury na potrzeby zaopatrzenia ppoż. Terenów Inwestycyjnych, będących własnością ZM BZURA, w postaci budowy zbiornika ppoż. wraz z niezbędną infrastrukturą.
Całość prac należy wykonać jako zadanie jednoetapowe obejmujące: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, a następnie realizację projektu w terenie.

W stosunku do zapisów PFU zmianie uległ rodzaj budowy systemu ppoż. tj. budowę studni głębinowej na potrzeby ppoż., zamieniono na budowę infrastruktury na potrzeby zaopatrzenia ppoż., w postaci budowy zbiornika ppoż. wraz z niezbędną infrastrukturą.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi PFU z załącznikami oraz uzupełnienie PFU pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący załącznik nr 12 do SWZ.
Pożądany przebieg sieci oraz lokalizację zbiornika zawiera załącznik graficzny, stanowiący załącznik do PFU

CPV
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
45000000-7 Roboty budowlane;
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane;
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 553500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4305000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 553500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „TRAKT” Bobrzak, Tecław Sp. Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7751616722

7.3.3) Ulica: Woźniaków 110

7.3.4) Miejscowość: Kutno

7.3.5) Kod pocztowy: 99-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Dostawa i montaż zbiornika - Smart Tank s.c.


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 553500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.