eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płońsk › Świadczenie usług sprzątania oraz wykonywania prac gospodarczych w obiekcie Sądu Rejonowego w PłońskuOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług sprzątania oraz wykonywania prac gospodarczych
w obiekcie Sądu Rejonowego w Płońsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W PŁOŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324903

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 9A

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gospodarczy@plonsk.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.plonsk.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sąd powszechny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług sprzątania oraz wykonywania prac gospodarczych
w obiekcie Sądu Rejonowego w Płońsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76eddde3-1894-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301390

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-76eddde3-1894-11ed-b950-8227d40187e8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a. dokumenty w formacie pdf należy podpisywać tylko formatem PAdES;
b. Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy należy użyć formatu XadES.
2. Wykonawca może podpisać dokumenty za pomocą:
a. elektronicznego podpisu kwalifikowanego;
b. podpisu zaufanego udostępnianego na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej;
c. podpisu osobistego udostępnianego w dowodzie osobistym wydanym po dniu 4 marca 2019 r.
(UWAGA: podpis osobisty nie jest równoznaczny z podpisem własnoręcznym)
3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Portalu:
a. stały dostęp do sieci Internet;
b. zainstalowana przeglądarka internetowa:
• Chrome w wersji 66 lub późniejsze;
• Firefox w wersji 65 lub późniejsze;
• Opera w wersji 58 lub późniejsze;
• Edge w wersji 18 lub późniejsze;
c. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów pdf;
d. dopuszczalny format przesyłanych danych tj. plików o maksymalnej wielkości łącznej do 250 MB – pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar. Dokumenty złożone w postaci plików: jpg, jpeg, bmp, gif, lub w formacie nie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, zostaną uznane za złożone nieskutecznie;
4. Zamawiający podaje także informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a. plik załączony i zapisany przez Wykonawcę na Portalu nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ widnieje jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu pliku po upływie terminu otwarcia ofert;
b. oznaczenie czasu odbioru danych przez Portal stanowi „przypięta” do dokumentu elektronicz-nego data oraz dokładny czas (HH:MM:SS).
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Portalu, ani logowania do Portalu.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i in-formacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie Platformy e-Zamówienia.
7. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami Portalu należy zapoznać się z poszczególnymi instrukcjami interaktywnymi zamieszczonymi w Centrum Pomocy Portalu.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Płońsku jest Prezes Sądu oraz Dyrektor Sądu Rejonowego w Płońsku tel. 23 661 37 10, e-mail: administarcja@plonsk.sr.gov.pl ;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Płońsku jest Pani/Pani Agata Janiszewska-Skowron, e-mail: inspektorodo@plonsk.sr.gov.pl tel. 23 661 37 10;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Świadczenie usług sprzątania oraz wykonywania prac gospodarczych w obiekcie Sądu Rejonowego w Płońsku” Nr sprawy Adm.262.1.22 prowadzonym z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 20019 r. – Prawo zamówień publicznych;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Adm.262.1.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest Świadczenie usług sprzątania oraz wykonywania prac gospodarczych w obiekcie Sądu Rejonowego w Płońsku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90612000-0 - Usługi zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Realizacja umowy w zakresie prawa opcji odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartej umowy.


Przedmiotem zamówienia opcjonalnego jest usługa odśnieżania powierzchni zewnętrznych budynku Sądu Rejonowego w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 9a o powierzchni 3.113,50 m2 teren utwardzony (chodniki, parking). Zamówienia opcjonalne realizowane będzie na zasadach określonych dla zamówienia gwarantowanego. Zamawiający określa maksymalną liczbę roboczogodzin odśnieżania (praca sprzętu) na 30. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia realizacji zamówienia opcjonalnego w terminie 2 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium ekologiczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek w zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 4) uPzp, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
Określenie warunku:
Warunek ten spełnią Wykonawcy, którzy wykażą, że należycie wykonali lub wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi sprzątania w budynkach użyteczności publicznej, z których każda trwała co najmniej 6 miesięcy w ramach jednego kontraktu i wynosiła co najmniej 50.000 zł (każda z nich).
Zamawiający przyjął, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.) przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

Informacje dodatkowe:
Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia zakończone, ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełnić warunek 50.000 zł w okresie co najmniej 6 miesięcy i należy podać wartość zrealizowanej usługi, do dnia złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej wymienionego warunku, części zamówienia (nie wartość całej umowy). Jeżeli Wykonawca wykaże zamówienia realizowane za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: wraz z ofertą:
oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ – oświadczenie składane w formie lub postaci elektronicznej podpisane przez Wykonawcę za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego
Na wezwanie:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ;
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ;
c) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 7 do niniejszej SWZ, wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – składany wykaz, jak i dowody muszą być sporządzone w formie lub postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych. Jeżeli ofertę składa podmiot zbiorowy w rozumieniu art. 58 uPzp, w ofercie należy:
a. wskazać podmioty (Wykonawców) składające ofertę wspólną (pełne nazwy i adresy siedzib);
b. wskazać pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przed Zamawiającym albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo z uwzględnieniem wymogów wskazanych w Rozdziale IV niniejszej SWZ;
c. przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne Zamawiający wymaga przedstawienia mu kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Oferta wspólna składana np. przez konsorcjum lub spółkę cywilną musi zawierać dokumenty wskazane w Rozdziale IV niniejszej SWZ (Załącznik nr 3) oddzielnie dla każdego z podmiotów (Wykonawców) ubiegających się wspólnie o zamówienie w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
b. zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
c. pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a)wystąpienia okoliczności niezależnych od Wyk., przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
b)wstrzymania przez Zam. wykonania usług niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wyk. (nie dotyczy okoliczności wstrzymania wykonywania usługi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),2) sposobu wykonania prac i zakresu prac w przypadku wystąpienia nagłej konieczności spowodowanej zmianami organizacyjnymi Zam., powstaniem nowej jednostki organizacyjnej oraz w przypadku zmiany bieżących potrzeb Zamawiającego,3) zmiany całkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany:a)stawki podatku od towarów i usług,b)wys. min. wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,d)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kap.,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zam. przez Wykonawcę.4)w przypadku gdy Wyk., któremu Zam. udzielił zamówienia ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile w stosunku do nowego wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;5)jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zam.,działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;6)w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
4. W przyp.zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w ust. 3 pkt 1 lit. a i b, termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności. 5.Ustala się następujące zasady zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wyk. w przyp. dokonywania zmian określonych w ust. 3 pkt 3):
1)Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w pkt. 3 pkt 2) niniejszej umowy – w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia oraz przedstawić w tym terminie szczegółową kalkulację wzrostu kosztów wykonania zamówienia objętego niniejszą umową wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższe okoliczności. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności określonych w art. 436 pkt lit. b uPzp oraz ich rzeczywistego wpływu na wzrost kosztów wykonania zamówienia.
2) obowiązek udowodnienia wpływu w/w zmian przepisów prawa na koszty wykonania zamówienia objętego niniejszą umową obciąża Wykonawcę.
3) okoliczności powoływane przez Wyk. muszą pozostawać w ścisłym związku z zakresem obowiązków Wyk.wynikających z wykonania zamówienia objętego niniejszą umową.
4) zmiana wynagrodzenia należnego Wyk.może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
Brak zgody Zamawiającego na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy nie stanowi podstawy do rozwiązania niniejszej umowy.
Pozostałe inf. zawarto we Wzorze umowy, stanowiącym Zał. do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.