eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turek › Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Turek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019556

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Turek

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632794060

1.5.8.) Numer faksu: 632794066

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gmina.turek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gmina.turek.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b4bb1f2-1877-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300898

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003839/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_turek

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_turek

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 64. Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia korzysta tylko z takich narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590), z produktami powszechnie używanymi służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych, i które nie ograniczają wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zapytań, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_turek.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych została zawarta w rozdziale 25 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OKZ-OZ.ZP.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest jedno zadanie, które obejmuje dowozy uczniów do szkół podstawowych, które są prowadzone przez Gminę Turek oraz powrotny przewóz ze szkoły do miejsca zamieszkania. Usługa będąca przedmiotem zamówienia ma być wykonywana przez cztery autobusy (z których jeden ma mieć co najmniej 60 miejsc siedzących i co najmniej 14 miejsc stojących, jeden ma mieć co najmniej 46 miejsc siedzących i co najmniej 11 miejsc stojących oraz dwa mają mieć co najmniej 40 miejsc siedzących i co najmniej 8 miejsc stojących) w okresie 1.09.2022 r - 23.06.2023 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale 3 SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada
zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w SWZ).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodów, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, którzy wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w ust. 2.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od konkretyzacji tego warunku;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie posiadania kompetencji i prawień do prowadzenia określonej działalności, jeżeli: Wykonawca posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualną licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm. ) ważną przez cały okres wykonywania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 6 ust. 1 pkt 2 SWZ;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od konkretyzacji tego warunku;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie), co najmniej jedną usługę transportu osobowego o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto (dwieście tysięcy złotych).
b) Wykonawca musi dysponować czterema autobusami wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2002 roku. Wykaz autobusów niezbędnych do wykonania zamówienia, jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, powinien zostać potwierdzony kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem dowodów rejestracyjnych pojazdów oraz ich aktualnymi badaniami technicznymi ( jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej wykonawca wskazał pojazdy, którymi będzie dysponował to przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia pojazdów, którymi będzie dysponował). Autobusy te muszą posiadać aktualne ubezpieczenie OC i NNW. Trasy autobusów i liczba miejsc poszczególnych autobusów zostały wykazane w rozdziale 3 SWZ.
c) Wykonawca musi dysponować czterema osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (kierowcami autobusów posiadającymi uprawnienia do realizacji usługi dowozu uczniów), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także sposobu dysponowania osobą.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 274 ust. 1, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:
1. Aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualnej licencji lub koncesji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm. ) ważną przez cały okres wykonywania zamówienia,
2. Wykaz usług na którym Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie), co najmniej jedną usługę transportu osobowego o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty wykonania oraz podmiotu/ów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi dowozu zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Należy złożyć wypełniony i podpisany załącznik nr 1e wraz z dowodami.
3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 1f.
4. Wykaz pojazdów - Wykonawca musi dysponować czterema autobusami wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2002 roku. Wykaz autobusów niezbędnych do wykonania zamówienia, jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, powinien zostać potwierdzony kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem dowodów rejestracyjnych pojazdów oraz ich aktualnymi badaniami technicznymi (jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej wykonawca wskazał pojazdy, którymi będzie dysponował to przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia pojazdów, którymi będzie dysponował) – załącznik nr 1g do SWZ wraz z aktualnymi polisami pojazdów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający zgodnie z art. 127 ust. 1 skorzysta z dokumentów bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków.
2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 1d.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach gdy:
1) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wykonania umowy, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz nie są zmianami istotnych postanowień umowy.
2) wystąpi zmiana stawek celnych lub podatkowych powodująca, że wykonanie zobowiązania wiąże się z rażąco wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia.
3) wystąpi zmiana przepisów prawa, powodująca, że wykonanie zobowiązania wiąże się z rażąco wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia.
4) nastąpi zmiana tras, godzin przejazdów oraz liczby dowożonych osób, w przypadkach:
a) Działania siły wyższej
b) Przyjęcia nowych uczniów do placówek oświatowych, skutkujące potrzebą uruchomienia dodatkowego pojazdu na danej trasie przewozu lub zmiany trasy przewozu wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia
c) Zmiany w szkolnym planie nauczania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_turek

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 10:35

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.