eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Realizacja prac związanych z budową pawilonu toaletowego przy ulicy Gagarina/Parkowej - prace wykończeniowe i pierwsze wyposażenie (pokój rodzica).Ogłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Realizacja prac związanych z budową pawilonu toaletowego przy ulicy Gagarina/Parkowej – prace wykończeniowe i pierwsze wyposażenie (pokój rodzica).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369111140

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Agrykola 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-460

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (+48 22) 50 60 024

1.5.8.) Numer faksu: (+48 22) 50 60 174

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lazienki-krolewskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/bip

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja prac związanych z budową pawilonu toaletowego przy ulicy Gagarina/Parkowej – prace wykończeniowe i pierwsze wyposażenie (pokój rodzica).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-938c80f1-1881-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299721

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045520/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Realizacja prac związanych z budową pawilonu toaletowego przy ulicy Gagarina/Parkowej – prace wykończeniowe i pierwsze wyposażenie (pokój rodzica).

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://lazienki-krolewskie.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://lazienki-krolewskie.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem https://lazienkikrolewskie.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z Systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem. Niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s; komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używania przeglądarki internetowej; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Format kodowania i oznaczania czasu: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. Ogólne zasady korzystania z Platformy: zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na ww. subdomenie Zamawiającego lub https://oneplace.marketplanet.pl; Wykonawca po wybraniu opcji „PRZYSTĄP DO POSTĘPOWANIA” zostanie przekierowany do strony ttps://oneplace.marketplanet.pl - zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto - podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „ZAREJESTRUJ SIĘ”; rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, należy skontaktować się pod nr telefonu podanym w potwierdzeniu. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „KORESPONDENCJA”. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych - plików o wielkości do 2 GB - txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Oferta, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia z art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie z art. 117 ust 4 PZP, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej. Oferta, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia z art. 125 ust. 1 PZP, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufany lub podpisem osobistym złożonym przez Wykonawcę. Max. rozmiar 1 pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 200 MB. MŁK rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf W celu ewentualnej kompresji danych MŁK rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z. UWAGA na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym - maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego - maksymalnie 5MB. W przypadku wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą Platformy pod nr tel. (+48 22) 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz. 9:00-17:00) lub pod e-mail: oneplace@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuję, że: 1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MŁK , ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa; 2)W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez MŁK, za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: iod@lazienki-krolewskie.pl lub pisemnie na adres: ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa; 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w wykonaniu obowiązku prawnego, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy 9/2021/PZP, prowadzonym w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:•osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP, •inne organy państwowe i instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli/audytów na podstawie odrębnych przepisów, •inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora, czyli m.in. zapewniające usługi informatyczne, wykonujące usługi konsultingowe lub audytowe; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:•zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, •do czasu wniesienia sprzeciwu oraz uznania przez administratora, że sprzeciw ten jest zasadny (dotyczy to sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora); 6) Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest warunkiem ustawowym określonym w przepisach PZP niezbędnym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8)posiada Pani/Pan:•na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia), •na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), •na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego),•prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) w zakresie prowadzonego postępowania nie przysługuje Pani/Panu: •w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, •prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, •na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza EOG.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz Rozdział XXX SWZ - KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 i ART. 14 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 10/2022/BZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykończenie i wyposażenie wnętrza pokoju rodzica z dzieckiem w nowopowstałym pawilonie o funkcji toalety publicznej na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, w rejonie ulicy Gagarina i Parkowej. Budynek znajduje się na działce 18 i 6/3 obręb 5-06-15, Dzielnica Śródmieście, ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa.

Zakres prac obejmuje opracowanie projektów warsztatowych-wykonawczych i wykonanie zabudowy meblowej z płyt meblowych lub płyt OSB (miejsce dla karmiącej matki wraz z siedziskiem, zaplecze do odgrzewania posiłków wraz z wyposażeniem w umywalkę i mikrofalówkę); wykonanie stołów i siedzisk z drewna klejonego; montaż oświetlenia w zabudowie meblowej; montaż wideodomofonu; wyposażenie pomieszczenia w pozostałe elementy zgodnie z istniejącym projektem (tablica edukacyjna, wieszaki, uchwyty itp.).
Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji projektowej wykończenia wnętrza, niewymagającej zatwierdzenia przez organy administracyjne, tj. „Projekt wykończenia i wyposażenia wnętrz pokoju rodzica z dzieckiem”, oprac. KLATA ARCHITEKCI Małgorzata Maziewska, Warszawa, kwiecień 2022 r. Projekt wraz z przedmiarem stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
Zamawiający informuje, iż montaż Mebli i Wyposażenia pokoju rodzica odbywać się będzie w obiekcie, który jest obecnie przedmiotem budowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39100000-3 - Meble

44220000-8 - Stolarka budowlana

39516000-2 - Wyroby meblarskie

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w oparciu o podane kryteria oceny ofert dla przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
1) Kryterium I – Cena (C) – waga 60%

Ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

najniższa cena brutto pośród złożonych ważnych ofert
Cena = --------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto badanej oferty

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium oceny ofert jakim jest „Cena brutto” wynosi – 60 pkt.


2) Kryterium II – Długość gwarancji i rękojmi (G) – waga 40%

W kryterium „Długość gwarancji i rękojmi” Zamawiający przyzna punkty, poprzez wskazanie w formularzu ofertowym długości gwarancji i rękojmi za wykonane prace remontowo-konserwatorskie.

a) okresu gwarancji i rękojmi 36 miesięcy - 10 punktów;
b) okresu gwarancji i rękojmi 48 miesięcy - 20 punktów;
c) okresu gwarancji i rękojmi 60 miesiące - 40 punktów;

W razie niewpisania okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalną gwarancję zgodną z SWZ i w ramach niniejszego kryterium przyzna 10 punktów. W razie podania dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy Zamawiający przyzna Wykonawcy maksymalną ilość punktów w tym kryterium – 40 pkt.

3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy wykorzystaniu matematycznych zasad zaokrąglania.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
Ko = C + G
gdzie:
Ko – końcowa ocena oferty
C – ocena punktowa uzyskana w kryterium „Cena brutto”,
T – ocena punktowa uzyskana w kryterium „Długość gwarancji i rękojmi”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość gwarancji i rękojmi (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
i. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną na nie mniej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych
00/100);
ii. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna za spełniony warunek w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował należycie minimum dwa (2) zamówienia (umowy), których przedmiotem była produkcja oraz montaż mebli lub wyposażenia meblarskiego według indywidualnego projektu (meble/wyposażenie niestandardowe – produkowane na wymiar) w budynku użyteczności publicznej, każda o wartości min. 60.000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

W przypadku, gdy wartość wykazywanych umów (zamówień) jest określona w innej walucie niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, Wykonawca składa następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;
2) oświadczenie Wykonawcy, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835) – wstępne oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w załączniku nr 3a do SWZ, a następnie na wezwanie Zamawiającego oświadczenie o aktualności – załącznik nr 3c do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) wykaz dostaw/usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy/usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy/usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy dostawy/usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i wszelkimi obowiązującymi normami, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi były wykonywane, a jeżeli z Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty lub oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ;
2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł;
3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3a i 3b do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców;
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy PZP – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
6) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwem, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów KRS lub CEiDG.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 Ustawy PZP tj.:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 229 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku BGK nr rachunku: 77 1130 1017 0020 1460 7690 0001 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu na: „Realizacja prac związanych z budową pawilonu toaletowego przy ulicy Gagarina/Parkowej – prace wykończeniowe i pierwsze wyposażenie (pokój rodzica).”, znak sprawy: 10/2022/PZP”.
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.
6. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 3 pkt 2-4) powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). W przypadku wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wadium (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej należy dołączyć do oferty. Do każdego dokumentu wadium sporządzonego w języku innym niż język polski należy załączyć tłumaczenie na język polski.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera Rozdz. XXIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. UWAGA: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale (formie elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) lub kopii poświadczonej notarialnie
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu określony w Rozdziale IX ust. 1 pkt. 2 lit d) SWZ zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy przynajmniej jeden z Wykonawców wykaże, że należycie wykonał zamówienia (umowy), opisane ww. Rozdziale IX SWZ dotyczącym warunków udziału w postępowaniu.
4. Niedopuszczalne jest łączenie liczby zamówień wykonanych przez różnych Wykonawców, aby uzyskać wymaganą liczbę min. 2 zamówień. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada wymaganego doświadczenia, może on polegać na doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Ustawy PZP.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców (art. 59 Ustawy PZP).
7. Zamawiający zgodnie z art. 60 Ustawy PZP nie zastrzega obowiązku samodzielnego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kluczowych zadań.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie poniżej oraz zmian określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Ustawy PZP.
2. Zamawiający przewiduje również zmiany w sytuacjach wskazanych poniżej:
1) dany materiał eksploatacyjny został wycofany z produkcji i sprzedaży, możliwe jest wówczas zastąpienie go innym równoważnym, zmiana ta nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia,
2) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania Umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia;
3) zmiana sposobu realizacji zamówienia wynikająca ze zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
4) w przypadku zaistnienia okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego wykonania Umowy i osiągnięcia celów Umowy w zakresie zgodnym z Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr ___ do Umowy)
5) zmiana wynikająca z okoliczności związanych z wystąpieniem potwierdzonych przez odpowiednie służby sanitarne zakażeń COVID-19 wśród pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, przebywaniem pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy na kwarantannie, lub uniemożliwieniem wykonania Przedmiotu Umowy m.in. z powodu wprowadzenia zwiększonych obostrzeń sanitarnych w związku z stanem epidemii spowodowanym zakażeniami COVID-19. Wykonawca ma obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o wpływie okoliczności związanych z COVID-19 na proces realizacji Przedmiotu Umowy;
- w przypadku wystąpienia powyższych okoliczności powyżej, możliwa jest zmiana sposobu wykonania, cena, zakres rzeczowy zamówienia lub termin.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy, jeśli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne.

Szczegółowe zapisy zawiera załącznik nr 1 do SWZ - Istotne postanowienia umowne.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://lazienki-krolewskie.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi: 10 tygodni od daty zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 15 listopada 2022 roku.

Oferta, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane), w tym oświadczenie, o którym mowa art. 117 ust 4 Ustawy PZP, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) oraz pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej. Oferta, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy PZP, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufany lub podpisem osobistym złożonym przez Wykonawcę bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie zapisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835), wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Lista osób i podmiotów objętych sankcjami (Decyzja MSWiA)
https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami

Rozdział XV. SWZ zawiera informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w kraju w którym nie wydaje się dokumentów - odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.