eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczawno-Zdrój › Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, Ks. J. Popiełuszki oraz Plac WolnościOgłoszenie z dnia 2021-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, Ks. J. Popiełuszki oraz Plac Wolności

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718219

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 17

1.5.2.) Miejscowość: Szczawno-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-310

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szczawno-zdroj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczawno-zdroj.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, Ks. J. Popiełuszki oraz Plac Wolności

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-218c9e81-543b-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299599

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002468/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, Ks. J. Popiełuszki oraz Plac Wolności.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.szczawno-zdroj.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Drogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest Platforma Zakupowa Marketplanet. Korzystanie z Platformy Zakupowej Marketplanet przez Wykonawcę jest bezpłatne.W przedmiotowym postępowaniu przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet znajdującej się pod adresem: https://szczawno-zdroj.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VI ust.1 niniejszej SWZ, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej ( dokument z podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
• stały dostęp do sieci internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s
• komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych- MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux, lub ich nowsze wersje;
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
• włączona obsługa Java Script;
• zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf.
Zamawiający rekomenduje format podpisu elektronicznego, jako:
• dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
• dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZI.271.12.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:
1.1. Etap 1 - Przebudowa Placu Wolności,
1.2. Etap 2 - Przebudowa ulicy Lipowej, Słonecznej, odcinka Topolowej przy skrzyżowaniu z ul. Lipową,
1.3. Etap 3 - Przebudowa ulicy Kwiatowej i Wczasowej,
1.4. Etap 4 - Budowa ulicy Ks. J.Popiełuszki, B.Prusa.
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Polski Ład dla Szczawna-Zdroju – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, Ks. J. Popiełuszki oraz Plac Wolności”.
Rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów robót odbędzie się w dwóch transzach:
a) Pierwsza transza, po zakończeniu Etapu 1 i Etapu 2, o których mowa w §2 ust. 1 umowy, w wysokości nie wyższej niż 50% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 ust.2 pkt 2.1 umowy;
b) Druga transza, po zakończeniu realizacji całego przedmiotu umowy, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia.
Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu niniejszej umowy, w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na zasadach wskazanych w § 10 umowy. Przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji (zakończeniu realizacji przedmiotu umowy), w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji od Zamawiającego (podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiają załączniki do SWZ:
- dokumentacja projektowa dla poszczególnych etapów zamówienia
- projektowane postanowienia umowy , stanowiące załącznik nr 6
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zwane STWiORB
- przedmiary robót dla poszczególnych etapów zamówienia
Informacja na temat wykorzystania materiałów rozbiórkowych przy realizacji zamówienia.
Miejsca rozbiórki materiałów do wbudowania:
- Pl. Wolności: kostka granitowa, krawężnik granitowy i kostka betonowa,
- ul. Prusa: kostka granitowa z częściowej rozbiórki dotychczasowej jezdni, w związku z jej zwężeniem,
- ul. Lipowa: kostka betonowa, krawężnik granitowy.
Miejsca wbudowania materiałów rozbiórkowych:
- ul. Lipowa: krawężnik granitowy, kostka granitowa,
- ul. Słoneczna kostka granitowa, kostka betonowa.
Uwaga!
Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie robót budowlanych w ramach zamówienia dla ulic: Kwiatowa, Wczasowa, B. Prusa, Ks. J. Popiełuszki.
Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
d) Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (zakończył):
- co najmniej 2 zadania obejmujące budowę i/lub przebudowę drogi o nawierzchni z kostki granitowej o powierzchni minimum 1000 m2 każde,
- co najmniej 2 zadania obejmujące budowę i/lub przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni minimum 1500 m2 każde,
- dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
• kierownikiem budowy; posiadającym
a)uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,
b)minimalne doświadczenie: minimum 10 lat pracy w charakterze kierownika budowy licząc od uzyskania uprawnień.
• kierownikiem robót branży sanitarnej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, minimalne doświadczenie: minimum 5 lat od uzyskania uprawnień.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w zakresie branż.
Wymagane uprawnienia powinny być wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2020 r., poz.1333) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r.poz.220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50.000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
Bank PKO BP S.A. 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264
z adnotacją „Wpłata wadium - numer sprawy ZI.271.12.2021

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1 musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
5.2 z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5.3 powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego;
5.4 termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert, a gwarant poręczyciel miał obowiązek wypłacenia Zamawiającemu kwoty wadium, o ile tylko przesłanka zatrzymania wadium zaistnieje w okresie związania oferta);
5.5 w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5.6 beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający.
5.7 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Złożenie wadium w innej formie niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą. Wadium w formie innej niż pieniężna musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu.
7. W przypadku wadium wnoszonego w formie poręczenia Zamawiający wymaga, aby poręczenie miało charakter solidarny.
8. W przypadku dokonywania przez Wykonawcę wpłaty wadium na rachunek Zamawiającego za pośrednictwem systemów płatności internetowych pośredniczących w dokonywanych transakcjach bankowych w celu prawidłowego wniesienia wadium zaleca się w tytule przelewu wskazanie osoby/ nazwy firmy dokonującej wpłaty wadium oraz jej adresu.
9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
10. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-18 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.