eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włoszakowice › Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie Gminy WłoszakowiceOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WŁOSZAKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050698

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karola Kurpińskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Włoszakowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-140

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wloszakowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f4b8d2f-08f8-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299003

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037604/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00271697/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia jest:
- dostawa i montaż kompletnego pawilonu sanitarnego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą. Inwestycja zlokalizowana na działce oznaczonej nr ewid. 1199/4, w miejscowości Włoszakowice.
- dostawa i montaż dwóch kompletnych pawilonów szatniowych wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą. Inwestycja zlokalizowana na działce oznaczonej nr ewid. 747/2, w miejscowości Grotniki.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta Wykonawcy nr 1 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 ustawy p.z.p., co skutkuje uznaniem jej za niezłożoną. Natomiast oferta Wykonawcy nr 2 jako kolejna oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zadania, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z treścią art. 255 pkt 3 ustawy p.z.p.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.
W okolicznościach niniejszej sprawy ziściły się przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. oferta nr 1 podlegała odrzuceniu, a cena oferty nr 2 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zadania, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 351780,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 571950,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.