eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Osiek › Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Osiek od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.Ogłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Osiek od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OSIEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118448

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 85

1.5.2.) Miejscowość: Osiek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-340

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 493-81-23

1.5.8.) Numer faksu: -

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gminaosiek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaosiek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Osiek od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9cfb87ca-17db-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298939

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035935/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Osiek od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminaosiek/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wszelkie oświadczenia, dokumenty,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną,
przy użyciu Platformy, pod adresem strony https://platformazakupowa.pl/pn/gminaosiek/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, przy użyciu Platformy, pod adresem strony: https://platformazakupowa.pl/pn/gminaosiek/proceedings.
2. Wyłącznie w sytuacjach niedziałania Platformy, Wykonawcy i Zamawiający mogą się komunikować za pomocą poczty elektronicznej (nie dotyczy czynności złożenia, wycofana lub zmiany oferty). Adres skrzynki mail Zamawiającego: a.tredowska@gminaosiek.pl
3. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy oraz Instrukcjach (adres: https://platformazakupowa.pl). Składając ofertę Wykonawca akceptuje zasady komunikacji elektronicznej w szczególności Regulamin i Instrukcje dotyczące korzystania z Platformy.
4. Format danych. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w Dziale 12 pkt 3 SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Dziale 9 pkt 3 SWZ, zwane dalej "zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), tj. w szczególności w formacie doc, .docx, .pdf, .xml, .rtf, .xps, .odt. Inne niż wskazane powyżej informacje, oświadczenia lub dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych wskazanych w zdaniu poprzednim lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w niniejszej SWZ.
5. Minimalne wymagania techniczne – Operator Platformy dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony platformazakupowa.pl to: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i Fire Fox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
6. Dopuszczalna ilość plików lub spakowanych folderów oferty to 10 plików lub spakowanych folderów, przy maksymalnej wielkości 150 MB każdy. W przypadku większych plików zaleca się skorzystanie z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda. Zaleca się, aby łączna objętość plików przesyłanych do Zamawiającego nie była większa niż 0,5 GB, gdyż w przypadku braku wystarczającego transferu danych ich wgranie do systemu Platformy może zająć bardzo dużo czasu

Uszczegółowienie kwestii komunikacji znajduje się w dziale 14 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:1.Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Gmina Osiek reprezentowana przez Wójta, 87- 340 Osiek 85; tel. 564 938 123, e- mail:
ug@gminaosiek.pl 2.W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub na adres
Administratora.3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego. 4.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4
ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019),
zwanej dalej ustawą Pzp, przez okres 4 lat (okres 10 lat w przypadku osób fizycznych) od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata (u
osób fizycznych 10 lat), okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.5.Podstawą
prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami
ustawy Pzp.6.Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Pzp.7.Obowiązek podania
przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp. 8.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:• dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich
poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, • w przypadku gdy przetwarzanie danych
odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9.Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia
prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art. 20 Rozporządzenia;• na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych. 10.W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.11.W
przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.12.Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.13.Ponadto
informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o
czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16
Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawy
Pzp.2.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.3.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KPFZ.271.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Osiek w okresie od 01 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury VAT

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

[Warunki udziału w postępowaniu]
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym i/lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli:
a) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 r., poz. 699 z późn. zm.) obejmujące gminę Osiek;
b) posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022r., poz. 1622 z późn. zm.);
c) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej Gminy Osiek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022r., poz. 1297 z późn. zm.);
d) posiada decyzję na przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych lub odpowiednią umowę z zarządcą Instalacji Komunalnej na odbiór odpadów.
2) zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, wykonał lub wykonuje:
- usługę/usługi polegającą/ce na odbiorze lub odbiorze i zagospodarowaniu zmieszanych odpadów komunalnych, o łącznej masie minimum 580 Mg (ton), nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy od właścicieli nieruchomości w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 3 000, oraz
- usługę/usługi polegającą/ce na odbiorze lub odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, o łącznej masie minimum 60 Mg (ton), nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy od właścicieli nieruchomości w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 3 000.
b) posiada wymienione poniżej narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, tj.:
- co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki);
- co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
- co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów Wykonawca zapewnia aby:
- konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;
- pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz
- pojazdy były wyposażone w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiające weryfikację tych danych;
- pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.
- bazę magazynowo - transportową usytuowaną w Gminie Osiek, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy i na terenie, do którego posiada tytuł prawny. Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Teren bazy magazynowo-transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub Systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne.
Baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w:
- miejsca przeznaczone do parkowania;
- pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób;
- miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych;
- legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów;
Na terenie bazy powinny znajdować się także:
- punkt bieżącej konserwacji;
- punkt naprawy pojazdów;
- miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy).
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
- posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 500 000 PLN.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
8. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.
9. Z treści złożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie
Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty (w postępowaniu) niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej (*w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowe oświadczenie,
składa każdy Wykonawca jako oświadczenie własne),
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
(zawierającym oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
c) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
e) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,
f) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
g) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
h) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
*w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o aktualności informacji, o którym
mowa w tym podpunkcie, składa każdy Wykonawca jako oświadczenie własne.
*Od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, a który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,
Zamawiający będzie żądał przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 2) (oświadczenie o
aktualności informacji), w celu sprawdzenia czy wobec tych podmiotów nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających okoliczności, o których mowa w dziale 8 pkt 4 niniejszej SWZ:
- wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wykazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.
Wykaz powinien obejmować usługi w ilości i o zakresie niezbędnym dla potwierdzenia spełniania.
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi opisanego warunku - wzór stanowi załącznik Nr 5 do SWZ;
- wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
Wykaz powinien obejmować sprzęt i bazę w ilości i o zakresie niezbędnym dla potwierdzenia spełniania opisanego warunku – wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
- dokumentu/ów potwierdzającego/ych, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje obowiązku składania przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 10.000,00 zł.
2. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą, tj. 30 dni włącznie z dniem składania ofert.
3. Wadium musi być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w SWZ.
5. Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie:
1) w przypadku wadium w formie pieniężnej - zaksięgowanie na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;
2) w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu elektronicznego (gwarancji lub poręczenia). Jako oryginał dokumentu elektronicznego rozumie się dokument w formie elektronicznej wystawiony przez gwaranta/poręczyciela lub dokument podpisany przez gwaranta/poręczyciela kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Warunku powyższego nie spełnia kopia elektroniczna dokumentu podpisana przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument wadium należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp.
6. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
7. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa):
1) nazwę i adres Zamawiającego,
2) oznaczenie (numer) postępowania,
3) termin ważności wadium – odpowiadający terminowi związania ofertą.
8. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego:
45 9484 1150 0800 0114 2008 0002 (Bank Spółdzielczy w Brodnicy, o. w Osieku)
z dopiskiem: WADIUM nr ref. KPFZ.271.7.2022 Odpady

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza należy dołączyć do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Dziale 8 pkt 4 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usłygi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Dziale 8 pkt 4 SWZ, składa na wezwanie Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swej treści następujące postanowienia:
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),
3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,
4) określenie lidera Konsorcjum,
5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
6) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Wszelkie postanowienia oraz zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. W oparciu o art. 455 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania
zmian umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku:
1. konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń
instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia,
2. wystąpienia zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); w takim
wypadku zmianie ulegnie wyłącznie kwota podatku VAT, a wartość netto wynagrodzenia
Wykonawcy pozostanie bez zmian,
3. wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie
przedmiotu umowy, w szczególności działania Siły wyższej, bez możliwości usunięcia lub
likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń; warunkiem zmiany terminu umownego realizacji
przedmiotu umowy jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na umotywowany wniosek
Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego.
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gminaosiek/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia: kierowców śmieciarek oraz pracowników obsługi śmieciarek - operatorów –
określonych w opisie przedmiotu zamówienia, chyba, że z odrębnych przepisów wynika, że te
osoby nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę.
2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie (nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych) Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia, przy czym
Zamawiający w wezwaniu określi którą z niżej wymienionych form dowodowych należy
przedstawić:
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika,
2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę,
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.