eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prusy › Zakup wraz z dostawą pomp do przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy KondratowiceOgłoszenie z dnia 2022-08-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wraz z dostawą pomp do przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Kondratowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kondratowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kondratowice, Nowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Prusy

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-150

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 713927681

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kondratowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kondratowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą pomp do przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Kondratowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d53baf7f-17c8-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298867

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033319/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup wraz z dostawą pomp do przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Kondratowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.kondratowice.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: inwestycje@kondratowice.pl
3. Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /Kondratowice/skrytka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na e-PUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePU-AP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszy postepowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub nr referencyjnym nadanym przez Zamawiającego.
8. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: inwestycje@kondratowice.pl
9. Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /Kondratowice/skrytka

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kondratowice, Kondratowice, ul. Nowa 1, 57-150 Prusy;
b) Kontakt z administratorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Kondratowice, Kondratowice, ul. Nowa 1, 57-150 Prusy, e-mail: sekretariat@kondratowice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne -zgodnie z JRWA: dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat);
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


* Wyjaśnienie:
informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie:
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 50 szt. pomp zatapialnych do przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Kondratowice.
Pompy w ilości 50 szt. powinny spełniać następujące parametry:
a) Wydajność: min 0,65 l/s przy wysokości podnoszenia 80 m
b) Wysokość podnoszenia max: 80 m
c) Moc silnika max: 1,1 kW
d) Średnica króćca tłocznego: 1 ¼”
e) Zasilanie: 230 V
f) Obroty: 2900 obr./min
g) Długość kabla: 10 m
h) Waga pompy max: 30 kg
i) Przeznaczenie: do kanalizacji wysokościowych
j) Stator: stal konstrukcyjna + guma NR
k) Korpus pompy: żeliwo szare
l) Sprzęgło i wrzeciono: stal nierdzewna

4.2.6.) Główny kod CPV: 42122220-8 - Pompy ściekowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) cena - 60 %

Ocena punktowania kryterium - ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą:


Najniższa oferowana cena brutto
Cn =....................................................................... x 100 pkt x 60 % = ................. pkt
Cena badanej oferty brutto


Oferta z najniższą cena otrzyma maksymalna ilość punktów. W kryterium „cena” można uzyskać maksymalnie
60 pkt.

b) okres gwarancji – 40 %

Oferty (zawierający deklarowany okres gwarancji w miesiącach) oceniane będą wg punktacji podanej poniżej:

Okres gwarancji jakości
– zgodnie z ofertą (miesiące) Liczba punktów
poniżej 60 0
60 20
72 30
84 i więcej 40

UWAGA! Zgodnie z wymogami określonymi w SWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 m-cy.

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż 84 miesiące liczone będzie, jak dla 84 miesięcy. W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia krótszy niż 60 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SIWZ. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

Maksymalna ilość punktów –100.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki określone ustawowo oraz wymagania zawarte w niniejszej SWZ i w oparciu o podane powyżej kryteria oceny ofert zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza, tzn. zdobędzie największą ilość punktów. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 5 szt. pomp zatapialnych do przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Kondratowice.

Pompy w ilości 5 szt. powinny spełniać następujące parametry:
a) Maksymalna temp. cieczy: 35 ̊ C
b) Maksymalna temp. otoczenia: 40 ̊ C
c) Moc: min 1800 W
d) Podnoszenie (ciśnienie): 21-25 m
e) Zasilanie: 230 V
f) Długość kabla zasilającego: 10 m
g) Pozycja pracy: pionowa
h) Prędkość obrotowa silnika: 2850 RMP
i) Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
j) Włącznik pływakowy sterujący praca pompy oraz zabezpieczający przed pracą na sucho
k) Gwintowany króciec tłoczny umożliwiający podłączenie węża opaską zaciskową/szybkozłączem
l) Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 304
m) Obudowa wirnika: żeliwo szare
n) Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
o) Wirnik: żeliwo szare
p) Dławica mechaniczna: ceramika/grafit/NBR

Ofertę można składać w doniesieniu do jednej lub wszystkich części.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42122220-8 - Pompy ściekowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) cena - 60 %

Ocena punktowania kryterium - ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą:


Najniższa oferowana cena brutto
Cn =....................................................................... x 100 pkt x 60 % = ................. pkt
Cena badanej oferty brutto

Oferta z najniższą cena otrzyma maksymalna ilość punktów. W kryterium „cena” można uzyskać maksymalnie
60 pkt.

b) okres gwarancji – 40 %

Oferty (zawierający deklarowany okres gwarancji w miesiącach) oceniane będą wg punktacji podanej poniżej:

Okres gwarancji jakości
– zgodnie z ofertą (miesiące) Liczba punktów
poniżej 24 0
24 20
36 30
48 i więcej 40

UWAGA! Zgodnie z wymogami określonymi w SWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 m-ce.

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż 48 miesięcy liczone będzie, jak dla 48 miesięcy. W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia krótszy niż miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SIWZ. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

Maksymalna ilość punktów –100.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki określone ustawowo oraz wymagania zawarte w niniejszej SWZ i w oparciu o podane powyżej kryteria oceny ofert zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza, tzn. zdobędzie największą ilość punktów. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XV i XX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wyko-nawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicz-nych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złoże-niem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Obowiązkowo wraz z ofertą – wypełnionym Formularzem Ofertowym, stanowiącym zał. nr 1 do SWZ Wykonawca składa aktualne na dzień złożenia oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentacji wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem, stanowiącym zał. nr 2 do SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z zał. nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określa załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.