eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kąty Wrocławskie › Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w ZabrodziuOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zabrodziu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kąty Wrocławskie - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000528698

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek - Ratusz 1

1.5.2.) Miejscowość: Kąty Wrocławskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-080

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@katywroclawskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zabrodziu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7bd26895-17cb-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298860

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
zp@katywroclawskie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, między
Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Drogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest Platforma Przetargowa Logintrade SA. zw. dalej Platformą
oraz poczta elektroniczna z zastrzeżeniem, że oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy.
1.1 adres Platformy: https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
1.2 adres poczty elektronicznej do korespondencji: zp@katywroclawskie.pl
3. Ofertę, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952, 1005), w
szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
4. Ofertę, a także oświadczenie o którym mowa w niniejszej SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem sprawy oraz tytułem zamówienia
określonym w niniejszej SWZ.
6. Ofertę wraz z załącznikami sporządzoną w postaci elektronicznej należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, dostępnej
pod adresem: https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
w wierszu oznaczonym tytułem niniejszego postępowania
7. Informacje dotyczące korzystania z Platformy Przetargowej:
7.1 Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
7.2 Wykonawca posiadający konto na platformie przetargowej: https://katywroclawskie.logintrade.net/ ma dostęp do możliwości
złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z
Zamawiającym w pozostałych obszarach.
7.3 Zamawiający informuje, że Platforma Przetargowa umożliwia jednorazowe przesłanie plików o łącznej wielkości nie
przekraczającej 150 MB.
7.4 Instrukcja korzystania z Platformy Przetargowej (zw. Instrukcją) dostępna jest pod adresem
https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zostały opisane w swz w pkt. IV

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.47.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zabrodziu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę wiejską w Zabrodziu nr 10.
Remont obejmuje wykonanie prac budowlanych obejmujących przywrócenie funkcji świetlicy wiejskiej z równoczesnym zachowaniem detali architektonicznych wewnątrz poszczególnych pomieszczeń świetlicy w oryginalnym kształcie.
W zakres remontu wchodzą roboty, wyburzeniowe, murowe, wykonanie instalacji wody, elektrycznej, teletechnicznej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Dodatkowo należy wyposażyć świetlicę w elementy oświetlenia wewnętrznego zgodnie z załączonym zestawieniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej.
Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej, jeśli wykaże on, że:
• w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej jedno zadanie polegające na
remoncie budynku kubaturowego o konstrukcji murowej ścian i sufitów o powierzchni użytkowej min.100m2.
Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował jednym kierownikiem budowy:
• posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określone
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333. ze zm..) oraz rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2014.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w oparciu o wcześniej
obowiązujące przepisy prawa, Zamawiający dopuszcza też osoby, które posiadają uprawnienia wydane za granicą zgodnie
z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.
• który pełnił funkcję kierownika budowy przy co najmniej jednym zadaniu obejmującym swoim zakresem remont budynku
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00259866/01 z dnia 2022-07-18
2022-07-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
kubaturowego o konstrukcji ceglanej ścian i sufitów o powierzchni użytkowej min.100 m2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem z w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego
sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp oraz w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych poniżej:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia prac dodatkowych – o okres niezbędny dla wykonania tych prac;
b) wystąpienia robót uzupełniających lub zamiennych,
c) wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót,
d) konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów przeszłości o szczególnym znaczeniu
kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót,
e) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na które Strony niniejszej umowy nie miały wpływu,
f) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,
We wszystkich przypadkach określonych powyżej, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż, o czas
trwania tych okoliczności.
g) wcześniejszego zakończenia robót obejmujących całość przedmiotu zamówienia (skrócenie terminu).
2) Zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych, na wniosek Wykonawcy w przypadku:
a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy,
b) nie wywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy,
c) jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np.
rezygnacji).
3) Zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiającego w przypadku gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy - nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SWZ dla danego specjalisty.
4) Zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego)
podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę.
Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w niniejszej umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał
się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana
stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
6) Zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych.
7) Zmian postanowień niniejszej umowy będących następstwem zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia.
8) Zmiany technologii lub elementów przedmiotu zamówienia, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.
9) Zmian będących następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w dokumentacji projektowej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.