eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Paprotnia › "Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Paprotnia."Ogłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Paprotnia.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Paprotnia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582523

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 Maja 2

1.5.2.) Miejscowość: Paprotnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-107

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 256312110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: s.bojar@paprotnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.paprotnia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargi.paprotnia.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Paprotnia.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c3b3dd9-f3b6-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298855

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038087/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Paprotnia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00223889/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPI.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 10779838,24 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac polegających na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej do wszystkich działek budowlanych zlokalizowanych wzdłuż projektowanego kanału sanitarnego w Gminie Paprotnia, miejscowość: Łęczycki, Pluty, Koryciany, Pliszki. Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej będzie realizowana zgodnie z planem rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Paprotnia. Realizacja zadania przyczyni się do wypełnienia w tym zakresie przepisów unijnych jak również poprawi warunki bytowe mieszkańców. Usystematyzowana gospodarka ściekowa wpłynie pozytywnie na ochronę zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, które są źródłem wody pitnej dla mieszkańców gminy.
a) W miejscowości Łęczycki i Pluty w zakres prac budowlanych wchodzą:
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - dz200 mm PVC-U lite SN8 SDR34,
- studnie rewizyjne betonowe o średnicy DN 1000mm,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - dz160/200 mm PVC-U lite SN8 SDR34,
- studnie inspekcyjne DN425mm PE o przepompownie ścieków DN1200mm - P1 i P2,
- rurociągi tłoczne z przepompowni sieciowych P1 i P2, studnie rewizyjne betonowe o średnicy DN 1500mm na rurociągu tłocznym,
- studnie rewizyjne betonowe o średnicy DN 1200mm na rurociągu tłocznym,
- studnie rewizyjne betonowe rozprężne o średnicy DN 1000mm.
b) W miejscowości Pliszki i Koryciany w zakres prac budowlanych wchodzą:
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – dz200 mm PVC−U lite SN8 SDR34,
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – dz315 mm PVC−U lite SN8 SDR34,
- studnie rewizyjne betonowe o średnicy DN 1000mm,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – dz160/200 mm PVC−U lite SN8 SDR34,
- studnie inspekcyjne DN425mm PE,
- przepompownie ścieków DN1200mm − P3 i P4,
- rurociągi tłoczne z przepompowni sieciowych P3 i P4,
- studnie rewizyjne betonowe o średnicy DN 1500mm na rurociągu tłocznym,
- studnie rewizyjne betonowe o średnicy DN 1200mm na rurociągu tłocznym,
- studnie rewizyjne betonowe rozprężne o średnicy DN 1000mm.
Projektowane elementy lokalizuje się w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych oraz na działkach prywatnych, na które uzyskano zgody właścicieli nieruchomości w formie pisemnego oświadczenia podczas przeprowadzonej szczegółowej inwentaryzacji w terenie objętym zakresem opracowania.
Szczegółowy zakres prac określają załączniki do SWZ:
1) Projekt budowlany - załącznik 6;
2) Przedmiary robót - załącznik nr 7;
3) Projekt wykonawczy- załącznik nr 8.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45314310-7 - Układanie kabli

45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11959469,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17334390,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11959469,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Budowlano - Instalacyjnych "BUDOKAN"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 0301791240

7.3.3) Ulica: Berka Joselewicza 2

7.3.4) Miejscowość: Łosice

7.3.5) Kod pocztowy: 08-200

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11959469,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.