eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim w ramach projektu pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim"Ogłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582598

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konstytucji 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 25 759 53 00

1.5.8.) Numer faksu: 25 758 40 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.siporska@umminskmaz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.minsk-maz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee0583f6-171e-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298817

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020440/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsza. Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/648838

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/648838

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
1. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
c) Oświadcza że będzie porozumiewał się z Zamawiającym za pośrednictwem platformy
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
a) złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”); Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu
b) nie odebranie korespondencji wysłanej za pośrednictwem platformy przez wykonawcę
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców”; na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
4. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z
“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
5. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf;
6. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip;
b) .7Z

7. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
8. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
9. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 13 i 14 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@umminskmaz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim” Nr WI.271.28.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 73 i art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j) , dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają je na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, tzw. podmiotom przetwarzającym;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a. zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres wymagany przez Instytucję Zarządzającą danym programem operacyjnym- w związku z realizowaniem zadania z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej;
b. w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***, jednakże w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina na ciążącym na Panu/Pani względem osób fizycznych obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust 5 RODO.
_____________________
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.271.28.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z termo parapetami i montażem nawiewników zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej do wymiany w budynku dydaktycznym, sali gimnastycznej oraz łączniku wraz z pracami wykończeniowymi. Załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia jest zestawienie stolarki okiennej, schematy elewacji i rzuty kondygnacji.
Wymiana dotyczy okien aluminiowych i PCV na nowe z profili PCV wyposażone w szyby o współczynniku U nie większym niż 0,9 W/m2*K zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okna rozwierno - uchylne, z możliwością rozszczelnienia. Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane wyposażone w okapy ciśnieniowe. W ramach zamówienia należy wymienić istniejące parapety na parapety okienne wewnętrzne z PCV, parapety okienne zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej w kolorystyce nawiązującej do istniejącej. W przypadku okien pomieszczeń sali gimnastycznej małej oraz sali gimnastycznej dużej, należy zastosować szyby o podwyższonych parametrach wytrzymałości mechanicznej. Szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia i wykończenia okien i drzwi, podano w zestawieniach. Kolorystyka nawiązująca do istniejącej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o kryteria oceny ofert cenabrutto oraz okres gwarancji. Łączna ilość punktów w danej części zamówienia, stanowiąca sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, może wynieść maksymalnie 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana drzwi zewnętrznych zgodnie z wykazem stolarki okiennej i drzwiowej
Wymiana stolarki drzwiowej na stolarkę aluminiową, przeszkloną, profilową malowaną proszkowo wyposażone w samozamykacz i zamek paniczny w funkcji D wielopunktowy wyposażone w zamki patentowe z systemem Master Key. Drzwi oraz naświetla szkolone szkłem bezbarwnym, obustronnie bezpiecznym, hartowanym. Parametry akustyczne RW min 30 dB. Stolarka drzwiowa musi spełniać wymagania izolacyjności Umax=1,3W/m2*K. Należy bezwzględnie zastosować szyby o podwyższonych parametrach na mechaniczne obciążania parciem tłumu. Stolarka drzwiowa musi ma być dostosowana do: pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu min. 3 klasy wytrzymałości zgodnie z Normą PN-EN1192:2001, trwałości mechanicznej min 6 klasa zgodnie z normą PN- EN 12400:2004. Drzwi posiadające naświetla muszą zostać wykonane w systemie stolarki fasadowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione kryteria oceny ofert cena brutto i okres gwarancji. Łączna ilość punktów w danej części zamówienia, stanowiąca sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, może wynieść maksymalnie 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dla części 1
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej dwie roboty budowlane polegające na montażu stolarki okiennej o wartości nie mniejszej niż 200 tys. zł.
Dla części 2
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej dwie roboty budowlane polegające na montażu stolarki drzwiowej o wartości nie mniejszej niż 60 tys. zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenie o aktualności informacji – Załącznik nr 9 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz wykonanych robót (Załącznik nr 8 do SWZ) budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których zostały wykonane , oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Przedstawiony przez Wykonawcę wykaz robót budowlanych powinien potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 8 ust. 2 pkt 4 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy na każda część zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie brutto, w jednej z poniższych form:
1) w pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. 2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej należy przelać je na rachunek bankowy nr 33 9226 0005 0024 4185 2000 0050 z adnotacją Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu :
a) WI.271.28.2022 – „Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim”- dotyczy części 1
b) WI.271.28.2022 – „Wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim - dotyczy części 2
3. Warunki oraz termin wpłaty, zwrotu i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy - Załącznik nr 7 oraz 7a do SWZ.
4. W przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w postaci poręczenia lub gwarancji zawiera następujące elementy:
a) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres);
b) nazwę Beneficjenta i jego siedzibę (Zamawiającego) tj. Miasto Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki;
c) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela;
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
e) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następującym zakresie:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy na skutek:
a) wystąpienia przyczyn zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, pomimo zachowania należytej staranności - o czas niezbędny do usunięcia lub ustania przyczyny zewnętrznej;
b) konieczności zlecenia dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp, - o czas niezbędny na wykonanie zlecenia dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych.
c) konieczności zlecenia robót dodatkowych, które są objęte przedmiotem zamówienia ale nie były przewidziane w przedmiarach robót, które były podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, albo ilość faktycznie wykonanych robót jest inna niż wynika z przedmiaru robót.
d) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie - o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania. Pod pojęciem siły wyższej, Strony rozumieją okoliczności związane z niemożliwością terminowego wykonania umowy z powodu okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zadania w okresie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, w tym z działaniami władz państwowych mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności wystąpienia podejrzenia lub stwierdzenia choroby COVID-19, które uniemożliwiają lub utrudniają Wykonawcy terminowe wykonywanie zamówienia. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest uprawdopodobnić te okoliczności wraz ze szczegółowym wskazaniem ilości i rodzaju trudności / ograniczeń w odniesieniu do konkretnych elementów / branż / etapów robót oraz przedstawić informacje dotyczące okresu w jakim w/w prace nie mogły być prowadzone. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do danych przedstawionych przez Wykonawcę.
e) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt ten musi być udokumentowany oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego - o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych.
2) wynagrodzenia w przypadku:
a) wystąpienia tzw. robót zaniechanych. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy, przewidzianych w dokumentacji w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa ust. 3 pkt 3).
b) konieczności zlecenia robót dodatkowych, które są objęte przedmiotem zamówienia ale nie były przewidziane w przedmiarach robót, które były podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, albo ilość faktycznie wykonanych robót jest inna niż wynika z przedmiaru robót;
c) zmiany stawki podatku VAT;
d) konieczności zlecenia robót dodatkowych nieobjętych przedmiotem zamówienia;
3) podwykonawstwa - w przypadku gdy Wykonawca nie wskazał w ofercie, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców, może na etapie realizacji umowy powierzyć im wykonanie części przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem §6 ust. 9-19.
Szczegóły zmian zawarte są w załączniku nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przed podpisaniem umowy na każdą część zamówienia wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest do:
a) przedłożenia umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wyboru, jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez te podmioty;
b) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) złożenia własnego oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale 9 ust. 1 pkt 3 SWZ- zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SWZ
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z tym że wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1 niniejszego artykułu.
Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty kosztorys ofertowy na tą część na którą składa ofertę

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.