eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarosław › Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu - ETAP IV.Ogłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP IV.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT JAROSŁAWSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 17

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwest@powiat.jaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.jaroslawski.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP IV.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f76ffe1b-f840-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297608

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024196/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP IV

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233017/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1235382,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1”, stanowiących ETAP IV realizacji ww. zadania i obejmujących swoim zakresem instalacje elektryczne oraz roboty konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe, z wyłączeniem robót budowlanych określonych w Wykazie robót budowlanych i remontowo-renowacyjnych, o którym mowa w ust. 4 pkt. 5, jako już wykonane i planowane do wykonania w innych etapach realizacji ww. zadania.
2. Budynek jest wpisany do Rejestru Zabytków pod pozycją A –707.
3. Część nr 1: „Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP IV – roboty instalacyjne elektryczne” swoim zakresem obejmuje wykonanie:
1) demontażu istniejących instalacji;
2) uziemienia, odgromówki, połączenia wyrównawcze;
3) systemu telewizji przemysłowej CCTV;
4) instalacji SWN (alarmowa);
5) instalacji internetowej;
6) instalacji nagłośnieniowej;
7) instalacja SSP.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach bieżącego zamówienia określa Dokumentacja projektowo - techniczna, stanowiąca Załącznik Nr 1 do SWZ, w której skład wchodzą:
1) Projekt budowlany i wykonawczy: Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu;
2) Dokumentacja konserwatorsko – restauratorska, w tym:
a) Opinia konserwatorska z dnia 07. 08. 2018 r., znak: INR-II.5183.135.2018.PG,
b) Dokumentacja konserwatorska z dnia 08. 09. 2018 r.,
c) Program prac konserwatorskich i restauratorskich z dnia 08. 09. 2018 r.;
3) Ekspertyza mykologiczno – budowlana dotycząca zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu;
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla poszczególnych branż, zwane dalej również „STWiORB”;
5) Wykaz robót budowlanych i remontowo-renowacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu” zawierający:
a) Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach bieżącego zamówienia pod nazwą: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP IV”, Numer referencyjny: ZP.272.17.2022,
b) Zakres robót budowlanych wykonanych w poprzednich etapach realizacji zadania inwestycyjnego w budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu,
c) Zakres robót budowlanych planowanych do wykonania w innych etapach realizacji zadania inwestycyjnego w budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu,
d) Wykaz robót budowlanych do wykonanie w ramach bieżącego zamówienia pod nazwą: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP IV”, Numer referencyjny: ZP.272.17.2022;
6) Decyzje i postanowienia, w tym:
a) Decyzja Starosty Jarosławskiego Nr 797/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. (znak:
AB-AAB. 6740.754.2018) – pozwolenie na budowę,
b) Postanowienie Starosty Jarosławskiego z dnia 15. 11. 2018 r., znak: AB-AAB. 6740.754.2018, o sprostowaniu błędu w decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 797/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.,
c) Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22. 10. 2018 r., znak: INR-II.5142.281.2018.PG;
d) Postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 19. 10. 2018 r., znak: WZ.5595.250.2018.
5. Pomimo przyjęcia w Projekcie umowy wynagrodzenia ryczałtowego, w celu ułatwienia sporządzenia oferty Zamawiający udostępnia Wykonawcom w folderze pod nazwą: Załącznik Nr 1 do SWZ ZP.272.17.2022 - Dokumentacja projektowo – techniczna, Przedmiary robót sporządzone dla poszczególnych branż, które należy traktować jedynie jako materiały pomocnicze mające ułatwić prawidłowe obliczenie ryczałtowej ceny oferty w sposób opisany w SWZ.
6. Zarówno zakres Przedmiarów robót jak i zawarte w nich obmiary, należy traktować poglądowo, nie mogą one stanowić jedynej podstawy do sporządzenia dokładnej wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego / bieżącego zamówienia, gdyż nie będą one wiążące dla Zamawiającego na etapie wykonawstwa.
7. W przypadku różnic pomiędzy Dokumentacją projektowo – techniczną, o której mowa w ust. 4, a Przedmiarami robót, o których mowa w ust. 5, do wyceny należy przyjąć, że przedmiot zamówienia określa Dokumentacja projektowo – techniczna. Nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe, roboty (prace) objęte Dokumentacją projektowo – techniczną, a nie uwzględnione w Przedmiarach robót. Należy wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania bieżącego zamówienia.
8. W ramach wykonania / realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami SWZ oraz umowy zawartej na wykonanie zamówienia, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt:
1) zapewni Kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową i niezbędne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i uprawnienia do kierowania budową / robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych lub spełniającego wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przynależącego do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającego wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
2) zapewni kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych lub spełniających wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przynależących do właściwych izb samorządów zawodowych i posiadających wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
3) wykona próby eksploatacyjne i dokona rozruchu zamontowanych w trakcie realizacji umowy urządzeń, instalacji, systemów i sprawdzi je pod względem ich poprawnego oraz bezpiecznego działania;
4) przeprowadzi instruktaż dla osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi, użytkowania, utrzymania i konserwacji zamontowanych w trakcie realizacji zamówienia / umowy urządzeń, instalacji, systemów w miejscu ich zamontowania;
5) w razie wystąpienia konieczności wynikających z przepisów prawa, własnym staraniem i na własny koszt dokona zgłoszeń do odbioru wykonanych robót do odpowiednich inspekcji, służb i straży oraz dokona opłat z tytułu odbioru wykonanych robót przez odpowiednie inspekcje, służby i straże.
9. Wykonawca będzie zobowiązany:
1) udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia rękojmi i gwarancji jakości na okres zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, liczony od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia / umowy bez zastrzeżeń, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy;
2) zagospodarować we własnym zakresie materiały pochodzące z demontażu i odpady powstałe w toku własnych robót oraz ponieść koszty ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji;
3) właściwie postępować z materiałami z demontażu oraz odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposób określony przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
4) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji prac / robót związanych z wykonaniem zamówienia / umowy;
5) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, do ich wykonania bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi nieuzasadnionymi kosztami;
6) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania tzw. „robót dodatkowych”, do ich wykonania na podstawie tych samych czynników cenotwórczych (R, S, Kp, Kz, Z), jakie zostaną wykazane w Kosztorysie ofertowym złożonym przez Wykonawcę w wyniku wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej dla Zamawiającego, a w przypadku braku takich czynników cenotwórczych w złożonym Kosztorysie ofertowym (Kosztorysach ofertowych), na podstawie czynników cenotwórczych zawartych w aktualnych cennikach Sekocenbud.
10. Wymagania odnośnie urządzeń dostarczonych i montowanych w ramach realizacji zamówienia:
1) dostarczone i zamontowane w ramach realizacji zamówienia urządzenia muszą być:
a) wysokiej jakości, spełniającymi obowiązujące normy oraz wymagania Zamawiającego,
b) fabrycznie nowe, nigdy wcześnie nieużywane, nieposiadające śladów użytkowania,
c) niedotknięte żadną wadą fizyczną oraz wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia i zamontowania przez Wykonawcę urządzeń będących produktami powystawowymi lub demonstracyjnymi;
3) wszystkie dostarczone i zamontowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia urządzenia muszą posiadać instrukcje obsługi, a te które tego wymagają, również: dokumentacje techniczno-rozruchowe (DTR), aprobaty techniczne, deklaracje zgodności CE, niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach lub protokoły zgodności z obowiązującymi normami oraz inne dokumenty wymagane przy tego typu urządzeniach, a także karty gwarancyjne;
4) dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 3 muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, w formie papierowej lub na nośniku CD/DVD;
5) gwarancje (karty / warunki gwarancyjne) na urządzenia dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego staną się automatycznie postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia i za wyjątkiem wydłużenia okresu ich obowiązywania nie mogą ulec zmianie;
6) bieg gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ich przedmiotu bez zastrzeżeń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 508417,01 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1”, stanowiących ETAP IV realizacji ww. zadania i obejmujących swoim zakresem instalacje elektryczne oraz roboty konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe, z wyłączeniem robót budowlanych i remontowo-renowacyjnych określonych w Wykazie robót budowlanych i remontowo-renowacyjnych, o którym mowa poniżej w ust. 4 pkt. 5, jako już wykonane i planowane do wykonania w innych etapach realizacji ww. zadania inwestycyjnego.
2. Budynek jest wpisany do Rejestru Zabytków pod pozycją A –707.
3. Część nr 2: „Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP IV – roboty konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe” swoim zakresem obejmuje:
1) roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe i demontażowe;
2) roboty izolacyjne;
3) roboty konstrukcyjno – budowlane i betoniarskie;
4) roboty murarskie, tynkarskie i posadzkarskie;
5) wykonanie okładzin podłóg, ścian i sufitów;
6) inne roboty wykończeniowe i remontowo-renowacyjne.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach bieżącego zamówienia określa Dokumentacja projektowo - techniczna, stanowiąca Załącznik Nr 1 do SWZ, w której skład wchodzą:
1) Projekt budowlany i wykonawczy: Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu;
2) Dokumentacja konserwatorsko – restauratorska, w tym:
a) Opinia konserwatorska z dnia 07. 08. 2018 r., znak: INR-II.5183.135.2018.PG,
b) Dokumentacja konserwatorska z dnia 08. 09. 2018 r.,
c) Program prac konserwatorskich i restauratorskich z dnia 08. 09. 2018 r.;
3) Ekspertyza mykologiczno – budowlana dotycząca zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu;
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla poszczególnych branż, zwane dalej również „STWiORB”;
5) Wykaz robót budowlanych i remontowo-renowacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu” zawierający:
a) Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach bieżącego zamówienia pod nazwą: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP IV”, Numer referencyjny: ZP.272.17.2022,
b) Zakres robót budowlanych wykonanych w poprzednich etapach realizacji zadania inwestycyjnego w budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu,
c) Zakres robót budowlanych planowanych do wykonania w innych etapach realizacji zadania inwestycyjnego w budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu,
d) Wykaz robót budowlanych do wykonanie w ramach bieżącego zamówienia pod nazwą: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP IV”, Numer referencyjny: ZP.272.17.2022;
6) Decyzje i postanowienia, w tym:
a) Decyzja Starosty Jarosławskiego Nr 797/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. (znak:
AB-AAB. 6740.754.2018) – pozwolenie na budowę,
b) Postanowienie Starosty Jarosławskiego z dnia 15. 11. 2018 r., znak: AB-AAB. 6740.754.2018, o sprostowaniu błędu w decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 797/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.,
c) Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22. 10. 2018 r., znak: INR-II.5142.281.2018.PG;
d) Postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 19. 10. 2018 r., znak: WZ.5595.250.2018.
5. Pomimo przyjęcia w Projekcie umowy wynagrodzenia ryczałtowego, w celu ułatwienia sporządzenia oferty Zamawiający udostępnia Wykonawcom w folderze pod nazwą: Załącznik Nr 1 do SWZ ZP.272.17.2022 - Dokumentacja projektowo – techniczna, Przedmiary robót sporządzone dla poszczególnych branż, które należy traktować jedynie jako materiały pomocnicze mające ułatwić prawidłowe obliczenie ryczałtowej ceny oferty w sposób opisany w SWZ.
6. Zarówno zakres Przedmiarów robót jak i zawarte w nich obmiary, należy traktować poglądowo, nie mogą one stanowić jedynej podstawy do sporządzenia dokładnej wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego / bieżącego zamówienia, gdyż nie będą one wiążące dla Zamawiającego na etapie wykonawstwa.
7. W przypadku różnic pomiędzy Dokumentacją projektowo – techniczną, o której mowa w ust. 4, a Przedmiarami robót, o których mowa w ust. 5, do wyceny należy przyjąć, że przedmiot zamówienia określa Dokumentacja projektowo – techniczna tj. Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja konserwatorsko – restauratorska, Ekspertyza mykologiczno – budowlana, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Wykaz robót budowlanych i remontowo-renowacyjnych określający Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach bieżącego zamówienia. Nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe, roboty (prace) objęte Dokumentacją projektowo – techniczną, a nie uwzględnione w Przedmiarach robót. Należy wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania bieżącego zamówienia.
8. W ramach wykonania / realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami SWZ oraz umowy zawartej na wykonanie zamówienia, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt:
1) zapewni Kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową i niezbędne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i uprawnienia do kierowania budową / robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych lub spełniającego wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz przynależącego do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającego wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
2) jeśli będzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa, zapewni kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych lub spełniających wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przynależących do właściwych izb samorządów zawodowych i posiadających wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
3) w razie wystąpienia konieczności wynikających z przepisów prawa, własnym staraniem i na własny koszt dokona zgłoszeń do odbioru wykonanych robót do odpowiednich inspekcji, służb i straży oraz dokona opłat z tytułu odbioru wykonanych robót przez odpowiednie inspekcje, służby i straże.
9. Wykonawca będzie zobowiązany:
1) udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia rękojmi i gwarancji jakości na okres zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, liczony od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia / umowy bez zastrzeżeń, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy;
2) zagospodarować we własnym zakresie materiały pochodzące z demontażu i odpady powstałe w toku własnych robót oraz ponieść koszty ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji;
3) właściwie postępować z materiałami z demontażu oraz odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposób określony przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.);
4) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji prac / robót związanych z wykonaniem zamówienia / umowy;
5) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, do ich wykonania bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi nieuzasadnionymi kosztami;
6) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania tzw. „robót dodatkowych”, do ich wykonania na podstawie tych samych czynników cenotwórczych (R, S, Kp, Kz, Z), jakie zostaną wykazane w Kosztorysie ofertowym złożonym przez Wykonawcę w wyniku wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej dla Zamawiającego, a w przypadku braku takich czynników cenotwórczych w złożonym Kosztorysie ofertowym (Kosztorysach ofertowych), na podstawie czynników cenotwórczych zawartych w aktualnych cennikach Sekocenbud.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 726964,99 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 583915,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 985725,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 583915,49 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dariusz Gościński Usługi Remontowo Budowlane

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7951312151

7.3.3) Ulica: Rakoczego 8

7.3.4) Miejscowość: Przemyśl

7.3.5) Kod pocztowy: 37-700

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 583915,49 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1210459,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1498642,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1210459,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dariusz Gościński Usługi Remontowo Budowlane

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7951312151

7.3.3) Ulica: Rakoczego 8

7.3.4) Miejscowość: Przemyśl

7.3.5) Kod pocztowy: 37-700

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1210459,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.