eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zwoleń › "Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg i ulic miasta i gminy Zwoleń"Ogłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg i ulic miasta i gminy Zwoleń”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZWOLEŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223439

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PLAC KOCHANOWSKIEGO 1

1.5.2.) Miejscowość: Zwoleń

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-700

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 676 22 10 wew. 105

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zwolen.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwolen.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg i ulic miasta i gminy Zwoleń”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2dd2d1a2-13c1-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297371

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008026/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę sieci dróg w gminie Zwoleń

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.zwolen.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy ZETO PZP - adres strony internetowej: https://przetargi.zwolen.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi założyć darmowe konto na Platformie ZETO PZP. Złożenie oferty w postępowaniu wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu na subdomenie Gminy Zwoleń: https://przetargi.zwolen.pl

2. Po założeniu konta i uzupełnieniu danych firmy Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.

3. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zamówień Publicznych ZETO PZP, tel. +48 81 718 42 27 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00) e-mail: hd@zeto.lublin.pl.

4. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
- dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.

5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji z wyjątkiem Internet Explorer;
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
- podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.

6. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

7. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie ZETO PZP i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

8. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę ZETO PZP stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

9. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w Rozdziale III punkt 1 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający tj. Gmina Zwoleń z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń, tel. +48 48 676 22 10– reprezentowana przez Burmistrza Zwolenia.

3) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Zamawiającego.

4) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego opisanego w niniejszej SWZ oraz zawarciem, realizacją i egzekucją umowy.

5) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w ppkt 4) powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w ppkt 4) powyżej, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

6) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (art. 78 ust 1 i 4 ustawy Pzp).

7) Szczegółowy zakres danych odnośnie RODO określono w Rozdziale I punkt 17 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UDiZM.ZP.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I - Przebudowa ulic na terenie miasta Zwoleń – zadanie polegająca na wykonaniu m.in. nawierzchni asfaltowej i obejmuje:

I.A. - Przebudowa drogi gminnej ul. Długiej w Zwoleniu - na odc. 124 mb, polegająca na wykonaniu jezdni asfaltowej szer. 5,5 mb wraz z robotami towarzyszącymi.

I.B. - Przebudowa drogi gminnej ul. Malinowej w Zwoleniu - na odc. 130 mb, polegająca na wykonaniu jezdni asfaltowej szer. 5-7,5 mb wraz z robotami towarzyszącymi.

I.C. - Przebudowa drogi gminnej ul. Torfowej w Zwoleniu - na odc. 206 mb, polegająca na wykonaniu jezdni asfaltowej szer. 5,5 mb wraz z robotami towarzyszącymi.

I.D. - Przebudowa drogi gminnej ul. Doktora Perzyny w Zwoleniu - na odc. 291 mb, polegająca na wykonaniu jezdni asfaltowej szer. 5,5 mb - 6,5m wraz z robotami towarzyszącymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 450 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za
najkorzystniejszą .

2) Oferty oceniane będą punktowo.

3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według następujących zasad:

4.1) Kryterium - cena brutto oferty (C).
Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę
brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów za to kryterium, tj. 60 punktów.
Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:
C = 100 x Cn/Cb x 60%, gdzie:
100 – stały współczynnik zwiększający,
Cn – cena oferty najtańszej,
Cb – cena oferty badanej,
60% – waga procentowa kryterium,

4.2) Kryterium – okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia (G).

Okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości na cały zakres zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 48 miesiące.

Zamawiający w tym kryterium przydzieli punktację: 36 m-cy - 0 pkt, 42 m-cy - 20pkt, 48 m-cy - 40pkt.

UWAGA!
Wykonawca w formularzu ofertowym określi czas trwania gwarancji w jednym z powyższych okresów. Zadeklarowanie czasu trwania gwarancji w innym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy przez Zamawiającego, jako niezgodnej z treścią SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje żadnego terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż zaoferował minimalny tj. 36 m-ce.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II - Przebudowa dróg i ulic na terenie miasta Zwoleń polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej i chodników w południowej części miasta obejmuje:

II.A. - Przebudowa ul. Granicznej w Zwoleniu - na odc. 256 mb, polegająca na wykonaniu jezdni asfaltowej szer. 5,5 mb, chodnika szer. 2 m, zjazdów na posesje wraz z robotami towarzyszącymi.

II.B. - Przebudowa drogi gminnej ul. Radosnej w Zwoleniu - na odc. 437,4 mb od km 0+000 do km 0+315 + 2 sięgacze po 61,2 mb, polegająca na wykonaniu jezdni asfaltowej szer. 5-5,5 mb, chodnika szer. 1,5 m, oświetlenia ulicznego – kolektor słoneczny wolnostojący, zjazdów na posesje wraz z robotami towarzyszącymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 450 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za
najkorzystniejszą .

2) Oferty oceniane będą punktowo.

3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według następujących zasad:

4.1) Kryterium - cena brutto oferty (C).
Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę
brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów za to kryterium, tj. 60 punktów.
Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:
C = 100 x Cn/Cb x 60%, gdzie:
100 – stały współczynnik zwiększający,
Cn – cena oferty najtańszej,
Cb – cena oferty badanej,
60% – waga procentowa kryterium,

4.2) Kryterium – okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia (G).

Okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości na cały zakres zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 48 miesiące.

Zamawiający w tym kryterium przydzieli punktację: 36 m-cy - 0 pkt, 42 m-cy - 20pkt, 48 m-cy - 40pkt.

UWAGA!
Wykonawca w formularzu ofertowym określi czas trwania gwarancji w jednym z powyższych okresów. Zadeklarowanie czasu trwania gwarancji w innym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy przez Zamawiającego, jako niezgodnej z treścią SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje żadnego terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż zaoferował minimalny tj. 36 m-ce.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III - Przebudowa dróg i ulic na terenie miasta Zwoleń polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej i chodników w południowo-zachodniej części miasta obejmuje:

III.A. - Przebudowa ul. Cielątki w Zwoleniu - na odcinku 254 mb, od km 0+000 do km 0+254 + 2 sięgacze (51,20+50,5 mb) polegająca na wykonaniu jezdni asfaltowej szer. 4,5-8,9 mb, chodnika szer. 2 m, zjazdów na posesje wraz z robotami towarzyszącymi.

III.B. - Przebudowa drogi gminnej ul. Bulwar Targowy w Zwoleniu - na odc. 346 mb, polegająca na wykonaniu jezdni asfaltowej szer. 5,5 mb, chodnika szer. 2 m, zjazdów na posesje wraz z robotami towarzyszącymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 450 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za
najkorzystniejszą .

2) Oferty oceniane będą punktowo.

3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według następujących zasad:

4.1) Kryterium - cena brutto oferty (C).
Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę
brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów za to kryterium, tj. 60 punktów.
Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:
C = 100 x Cn/Cb x 60%, gdzie:
100 – stały współczynnik zwiększający,
Cn – cena oferty najtańszej,
Cb – cena oferty badanej,
60% – waga procentowa kryterium,

4.2) Kryterium – okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia (G).

Okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości na cały zakres zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 48 miesiące.

Zamawiający w tym kryterium przydzieli punktację: 36 m-cy - 0 pkt, 42 m-cy - 20pkt, 48 m-cy - 40pkt.

UWAGA!
Wykonawca w formularzu ofertowym określi czas trwania gwarancji w jednym z powyższych okresów. Zadeklarowanie czasu trwania gwarancji w innym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy przez Zamawiającego, jako niezgodnej z treścią SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje żadnego terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż zaoferował minimalny tj. 36 m-ce.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV - Przebudowa dróg i ulic na terenie miasta Zwoleń polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej i placu manewrowego we wschodniej części miasta oraz drogi w m. Sycyna obejmuje:

IV.A. - Przebudowa ul. Aleja Pokoju w Zwoleniu - na odc. od km 0+000 do km 0+288,5, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, wymianie krawężników, chodnika na przejściach dla pieszych, zjazdów na posesje wraz z robotami towarzyszącymi.

IV.B. - Przebudowa drogi gminnej ul. Kilińskiego w Zwoleniu - na odc. od km 0+000 do km 0+108,5 (od ul. 3 Maja do ul. Kochanowskiego) oraz od km 0+000 do km 0+644 (od ul. Kochanowskiego do bramy cmentarza) polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, wymianie krawężników, chodnika na przejściach dla pieszych, zjazdów na posesje, miejsc do zatrzymywania, placu manewrowego wraz z robotami towarzyszącymi.

IV.C. - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sycyna Północna gm. Zwoleń - na odc. 995 mb, polegająca na wykonaniu jezdni asfaltowej szer. 5,0 mb wraz z robotami towarzyszącymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 450 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za
najkorzystniejszą .

2) Oferty oceniane będą punktowo.

3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według następujących zasad:

4.1) Kryterium - cena brutto oferty (C).
Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę
brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów za to kryterium, tj. 60 punktów.
Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:
C = 100 x Cn/Cb x 60%, gdzie:
100 – stały współczynnik zwiększający,
Cn – cena oferty najtańszej,
Cb – cena oferty badanej,
60% – waga procentowa kryterium,

4.2) Kryterium – okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia (G).

Okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości na cały zakres zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 48 miesiące.

Zamawiający w tym kryterium przydzieli punktację: 36 m-cy - 0 pkt, 42 m-cy - 20pkt, 48 m-cy - 40pkt.

UWAGA!
Wykonawca w formularzu ofertowym określi czas trwania gwarancji w jednym z powyższych okresów. Zadeklarowanie czasu trwania gwarancji w innym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy przez Zamawiającego, jako niezgodnej z treścią SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje żadnego terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż zaoferował minimalny tj. 36 m-ce.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ V - Przebudowa drogi w m. Paciorkowa Wola Nowa łączącej dwie drogi powiatowe obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Paciorkowa Wola Nowa gm. Zwoleń, od km 0,00 do km 1+698,18, polegająca na wykonaniu jezdni asfaltowej szer. 5,0 mb, chodnika szer. 2,0m wraz z robotami towarzyszącymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 450 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za
najkorzystniejszą .

2) Oferty oceniane będą punktowo.

3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według następujących zasad:

4.1) Kryterium - cena brutto oferty (C).
Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę
brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów za to kryterium, tj. 60 punktów.
Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:
C = 100 x Cn/Cb x 60%, gdzie:
100 – stały współczynnik zwiększający,
Cn – cena oferty najtańszej,
Cb – cena oferty badanej,
60% – waga procentowa kryterium,

4.2) Kryterium – okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia (G).

Okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości na cały zakres zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 48 miesiące.

Zamawiający w tym kryterium przydzieli punktację: 36 m-cy - 0 pkt, 42 m-cy - 20pkt, 48 m-cy - 40pkt.

UWAGA!
Wykonawca w formularzu ofertowym określi czas trwania gwarancji w jednym z powyższych okresów. Zadeklarowanie czasu trwania gwarancji w innym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy przez Zamawiającego, jako niezgodnej z treścią SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje żadnego terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż zaoferował minimalny tj. 36 m-ce.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VI - Przebudowa dróg osiedla Piłsudskiego w Zwoleniu obejmuje:

VI.A. - Przebudowa ul. Lipowej w Zwoleniu - od km 0+007 do km 0+280,3 oraz ul. Akacjowej w Zwoleniu od km 0+000 do km 0+162,3, polegająca na wykonaniu jezdni z kostki brukowej, szer. 5-6m, chodnika szer. 2 m, zjazdów na posesje, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego parkowego wraz z robotami towarzyszącymi.

VI.B. - Przebudowa ul. Jaworowej w Zwoleniu - od km 0+003,00 do km 0+282,45
i przyległych dróg wewnętrznych:
- drogi wewnętrznej nr 1 łączącej się z ul. Jaworową od km 0+006,00 do km 0+234,80,
- drogi wewnętrznej nr 2 łączącej się z ul. Jaworową od km 0+006,00 do km
0+73.85,
polegająca na wykonaniu jezdni z kostki brukowej, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej (kanału technologicznego) wraz z robotami towarzyszącymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 450 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za
najkorzystniejszą .

2) Oferty oceniane będą punktowo.

3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według następujących zasad:

4.1) Kryterium - cena brutto oferty (C).
Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę
brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów za to kryterium, tj. 60 punktów.
Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:
C = 100 x Cn/Cb x 60%, gdzie:
100 – stały współczynnik zwiększający,
Cn – cena oferty najtańszej,
Cb – cena oferty badanej,
60% – waga procentowa kryterium,

4.2) Kryterium – okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia (G).

Okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości na cały zakres zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 48 miesiące.

Zamawiający w tym kryterium przydzieli punktację: 36 m-cy - 0 pkt, 42 m-cy - 20pkt, 48 m-cy - 40pkt.

UWAGA!
Wykonawca w formularzu ofertowym określi czas trwania gwarancji w jednym z powyższych okresów. Zadeklarowanie czasu trwania gwarancji w innym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy przez Zamawiającego, jako niezgodnej z treścią SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje żadnego terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż zaoferował minimalny tj. 36 m-ce.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Doświadczenie wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi / ulicy o wartości nie mniejszej niż:
- dla części I - 450 000,00 zł brutto,
- dla części II - 900 000,00 zł brutto,
- dla części III - 750 000,00 zł brutto,
- dla części IV - 1 000 000,00 zł brutto,
- dla części V - 1 100 000,00 zł brutto,
- dla części VI - 2 600 000,00 zł brutto.

Wykazane odrębnie na poszczególną część zadania roboty budowlane muszą być różne - nie mogą być to te same roboty budowlane.

W przypadku gdy wykonawca w przedmiotowym postępowaniu będzie składał oferty na dwie lub więcej części Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie mniejszej ilości robót niż żądanych osobno na potwierdzenie poszczególnej części pod warunkiem, że:
- łączna wartość tych robót będzie nie mniejsza niż łączna wartość robót potwierdzających spełnienie warunków osobno dla części na które składa oferty i
- wartość najtańszej roboty nie będzie niższa niż najniższa wartość roboty potwierdzającej spełnienie warunków spośród części, na które składa oferty.

Przykładowo gdy wykonawca będzie chciał złożyć w przedmiotowym postępowaniu ofertę tylko na część III, IV, V i VI zamówienia, warunek zostanie spełniony jeżeli wykaże wykonanie:
- czterech różnych robót opisanych powyżej dla części III, IV, V i VI
lub
- trzech różnych robót, z których wartość najtańszej będzie nie mniejsza niż 750 000,00zł brutto, a suma wszystkich trzech robót nie mniejsza niż 5 450 000,00 zł brutto
lub
- dwóch różnych robót, z których jedna będzie o wartości nie mniejszej niż 750 000,00zł brutto, a suma tych dwóch robót nie mniejsza niż 5 450 000,00 zł brutto,
lub
- jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 5 450 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, że informacje zawarte w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania złożonym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, są aktualne

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Samooczyszczenie – w przypadku gdy w stosunku do wykonawcy zachodzą przesłanki do
wykluczenia określone w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2 – 5 i 7 - 10 ustawy Pzp
2) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy,
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy ci zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa może być uwierzytelniona tylko przez mocodawcę lub notariusza.
2) Ofertę podpisuje pełnomocnik.

3) Każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieni składa odrębnie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp). Oświadczenie musi być złożone w oryginale.

4) Minimum jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieni musi samodzielnie spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej określony w SWZ

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

6) Wszelka korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczane jest dokonanie zmian umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp oraz:
1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie:
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej;
b) zmiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej;
c) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego;
2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia
z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą:
a) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez strony okres, w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych, niekorzystnych warunków atmosferycznych lub terenowych
w szczególności: gwałtownych i długotrwałych opadów deszczu, gradobicia, burzy
z wyładowaniami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy;
b) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez strony okres, w wyniku wystąpienia konieczności realizacji zamiennych lub dodatkowych robót budowlanych, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową;
c) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez strony okres, w wyniku wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. czynności lub ich zaniechania do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa oraz nie są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
d) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez strony okres, w wyniku wystąpienia konieczności wykonania robót uwzględnionych w dokumentacji projektowej, a nie wyszczególnionych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym;
e) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez strony okres, w wyniku wystąpienia przyczyn technicznych (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami bądź niewypałami/niewybuchami, konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, kolizje z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami);
f) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez strony okres z powodu rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym skutkującym koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i / lub wykonaniem dodatkowych robót budowlanych nieprzewidzianych w projekcie lub zaniechaniem wykonania części robót budowlanych;
g) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót,
3) wystąpi konieczność zmiany wartości umowy w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym skutkującym koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych nieprzewidzianych w projekcie lub zaniechania wykonania części robót budowlanych,
4) wystąpi konieczność zmiany zakresu zamówienia w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym skutkującym koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych nieprzewidzianych w projekcie lub zaniechania wykonania części robót budowlanych.
5) ilości częściowych płatności, wysokość częściowych płatności lub terminów częściowych płatności wynagrodzenia w zależności od postępu prac na pozostałych częściach wchodzących w skład niniejszego zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać na Platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.zwolen.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.