eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kaliska › "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych na rok szkolny 2022/2023"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych na rok szkolny 2022/2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kaliska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675698

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 2

1.5.2.) Miejscowość: Kaliska

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-260

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 585889201

1.5.8.) Numer faksu: 585889206

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kaliska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaliska.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych na rok szkolny 2022/2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79f8171f-f929-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297186

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000624/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych na rok szkolny 2022/2023”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00234941/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu 222 uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Kaliska w ramach komunikacji regularnej, w formie zakupu biletów miesięcznych na rok szkolny 2022/2023.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie poprzez zakup imiennych biletów miesięcznych szkolnych na podstawie art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 295 ze zm.).
3. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozach i odwozach 222 uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie 10 miesięcy od dnia 1 września 2022 r., według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.
4. Zamówienie obejmuje przewóz uczniów w ramach utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu uczniów z biletem miesięcznym (w cenach biletów ustalonych w niniejszym postępowaniu).
5. Przewoźnik będzie sprawował opiekę nad wszystkimi przewożonymi uczniami poprzez zapewnienie na swój koszt opiekunki / opiekuna na czas dowozu i odwozu według poniższych wytycznych:
a) dla dowozów – od chwili wejścia ucznia do autobusu, który przywozi go z przypisanego mu przystanku, do chwili wejścia ucznia do budynku szkoły, z tym, że uczniów z klas podstawowych (od klasy 1 do 8) opiekunka / opiekun doprowadza do wejścia głównego budynku szkoły, a uczniów z klas „0” do wejścia w których odbywają się ich zajęcia; szczegóły dotyczące lokalizacji wejść dla uczniów wskazuje Przewoźnikowi Dyrektor placówki oświatowej,
b) dla odwozów klas „0” – od chwili odbioru dziecka przez opiekunkę / opiekuna od drzwi wejściowych oddziału klas „0”, do chwili wyjścia z autobusu na przypisanym dla ucznia przystanku,
c) dla odwozów klas podstawowych (klasy od 1 do 8) od chwili wejścia do autobusu, do chwili wyjścia z autobusu na przypisanym dla ucznia przystanku.
6. Szczegółowe ustalenia dotyczące trasy i godziny przejazdów, liczby uczniów dokonuje Dyrektor placówki oświatowej z Wykonawcą, co może skutkować zmianą godzin i przejazdów oraz liczby przewożonych uczniów.
7. Rozliczenie usługi, o której mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału następować będzie na podstawie ilości wystawionych biletów miesięcznych na podstawie protokołu podpisanego każdorazowo przez Dyrektora placówki oświatowej.
8. Oferent zobowiązany jest podać kalkulację kosztów miesięcznego biletu dla jednego ucznia z danej miejscowości i z powrotem (przy uwzględnieniu ceny brutto jednego biletu miesięcznego), przy założeniach: 22 dni nauki miesięcznie. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania.
9. Zamawiający informuje, że dowozy nie będą realizowane w dni wolne od nauki szkolnej oraz dni gdy nie jest możliwa realizacja umowy z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii, w tym m. in. wirusa SARS–CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) oraz w przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania.
10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, z powodu niedofinansowania ze środków zewnętrznych przewozów z miejscowości Frank, wystawiał oddzielną fakturę dla przewozów z tej miejscowości oraz oddzielną fakturę dla przewozów uczniów z pozostałych miejscowości.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 151408,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 325429,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 151408,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Prywatny Transport Autobusowy Marian Kaczmarek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5891042059

7.3.3) Ulica: Siemiana 18

7.3.4) Miejscowość: Somonino

7.3.5) Kod pocztowy: 83-314

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 151408,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.