eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Balice › Usługa odśnieżania utwardzonych terenów zewnętrznych, odśnieżania połaci dachowych i usuwania liści z rynienOgłoszenie z dnia 2021-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa odśnieżania utwardzonych terenów zewnętrznych, odśnieżania połaci dachowych i usuwania liści z rynien

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 8 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W KRAKOWIE-BALICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350138871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. kpt. Mieczysława Medweckiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Balice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-083

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: balice.zamowienia@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.8bltr.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa odśnieżania utwardzonych terenów zewnętrznych, odśnieżania połaci dachowych i usuwania liści z rynien

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f27728d-5360-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00296948

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006344/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Odśnieżanie powierzchni utwardzonych i połaci dachowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/8blt

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/8blt

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie korzystania przesyłania dokumentów dostępnych pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz Instrukcji dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
2. 8. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, oświadczenie, o którym mowa w art. 106 ust. 1 Ustawy, Wykaz dostaw, wykaz sprzętu, oświadczenie o grupie kapitałowej, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się droga elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/8blt . Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane powinny być w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny RODO na stronie internetowej:
https://8bltr.wp.mil.pl/pl/bip/info/w-informacje-ogolne/eons-rodo/

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 22/SI/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie powierzchni utwardzonych, odśnieżanie połaci dachowych, usuwanie liści z rynien w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego, w obiekcie technicznym RCI Kraków – RWT Balice oraz w obiekcie technicznym 3. BRT – 360. PRDZ:
 8. Baza Lotnictwa Transportowego – 32-083 Balice, ul. Medweckiego 10;
 obiekt techniczny RCI Kraków – RWT Balice – 32-083 Cholerzyn, ul. Przemysłowa;
 obiekt techniczny 3. BRT – 360. PRDZ – 32-084 Brzoskwinia;

4.2.5.) Wartość części: 99632,63 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Skorzystanie przez Zamawiającego z opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w umowie. Opcja w niniejszym postępowaniu polega na możliwości zamówienia oprócz ilości (krotności) usług podstawowych, dodatkowych ilości (krotności) usług stosownie do warunków atmosferycznych w ramach opcji określonej w zał. nr 5 A do SWZ – „Szczegółowa oferta cenowa zadanie nr 1”.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt. 1.1. zał. nr 1 do SWZ – „Oferta” – odpowiednio dla zadania nr 1.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do odśnieżania dachów

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do odśnieżania dróg, placów, parkingów i chodników

4.3.6.) Waga: 15,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie powierzchni utwardzonych, odśnieżanie połaci dachowych, usuwanie liści z rynien w WKU Nowy Targ - 34-400 Nowy Targ, os. Bór 10;

4.2.5.) Wartość części: 29028,23 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Skorzystanie przez Zamawiającego z opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w umowie. Opcja w niniejszym postępowaniu polega na możliwości zamówienia oprócz ilości (krotności) usług podstawowych, dodatkowych ilości (krotności) usług stosownie do warunków atmosferycznych w ramach opcji określonej w zał. nr 5 B do SWZ – „Szczegółowa oferta cenowa zadanie nr 2”.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt. 1.2. zał. nr 1 do SWZ – „Oferta” – odpowiednio dla zadania nr 2.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do odśnieżania dachów

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do odśnieżania dróg, placów, parkingów i chodników

4.3.6.) Waga: 15,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie powierzchni utwardzonych, odśnieżanie połaci dachowych, usuwanie liści z rynien w WKU Oświęcim - 32-600 Oświęcim, ul. Orzeszkowej 9.

4.2.5.) Wartość części: 16778,32 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

12. Skorzystanie przez Zamawiającego z opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w umowie. Opcja w niniejszym postępowaniu polega na możliwości zamówienia oprócz ilości (krotności) usług podstawowych, dodatkowych ilości (krotności) usług stosownie do warunków atmosferycznych w ramach opcji określonej w zał. nr 5 C do SWZ – „Szczegółowa oferta cenowa zadanie nr 3”.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt. 1.3. zał. nr 1 do SWZ – „Oferta” – odpowiednio dla zadania nr 3.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do odśnieżania dachów

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do odśnieżania dróg, placów, parkingów i chodników

4.3.6.) Waga: 15,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie powierzchni utwardzonych, odśnieżanie połaci dachowych, usuwanie liści z rynien w WOT Oświęcim – 32-600 Oświęcim, os. Rtm. Pileckiego 37.

4.2.5.) Wartość części: 185028,53 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Skorzystanie przez Zamawiającego z opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w umowie. Opcja w niniejszym postępowaniu polega na możliwości zamówienia oprócz ilości (krotności) usług podstawowych, dodatkowych ilości (krotności) usług stosownie do warunków atmosferycznych w ramach opcji określonej w zał. nr 5 D do SWZ – „Szczegółowa oferta cenowa zadanie nr 4”.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt. 1.4. zał. nr 1 do SWZ – „Oferta” – odpowiednio dla zadania nr 4.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do odśnieżania dachów

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do odśnieżania dróg, placów, parkingów i chodników

4.3.6.) Waga: 15,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. w zakresie zadania nr 1 dysponuje zgodnie z zał. nr 6 A do SWZ:
a) minimum 4 osobami, bezpośrednio realizującymi zamówienie, czyli wykonującymi usługi określone w zał. nr 4 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”
oraz
b) jedną osobą do nadzoru i kontroli (Zamawiający nie dopuszcza łączenia przez tę osobę funkcji określonej w ppkt. a));
2. w zakresie zadania nr 2 dysponuje minimum 2 osobami, które będą uczestniczyć
w realizacji zamówienia - zgodnie z zał. nr 6 B do SWZ;
3. w zakresie zadania nr 3 dysponuje minimum 2 osobami, które będą uczestniczyć
w realizacji zamówienia - zgodnie z zał. nr 6 C do SWZ;
4. w zakresie zadania nr 4 dysponuje zgodnie z zał. nr 6 D do SWZ:
a) minimum 3 osobami, bezpośrednio realizującymi zamówienie, czyli wykonującymi usługi określone w zał. nr 4 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”
oraz
b) jedną osobą do nadzoru i kontroli (Zamawiający nie dopuszcza łączenia przez tę osobę funkcji określonej w ppkt. a)).
- wraz z informacją na temat zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 Ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (o ile występuje), na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy, przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia, wszystkich osób bezpośrednio realizujących zamówienie w zakresie poszczególnych zadań, czyli wykonujących usługi określone w zał. nr 4 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie wynikającym z art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał w zał. nr 1 do SWZ - „Oferta”, dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - sporządzony zgodnie z zał. nr 8 do SWZ – „Oświadczenie o grupie kapitałowej”.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania tego zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony zgodnie z zał. nr 8 do SWZ – „Wykaz osób”.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, zgodne co do treści z zał. nr 9 do SWZ – „Oświadczenie na podstawie art. 117” lub zawierające co najmniej informacje, o których mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy – jeżeli dotyczy.
2. Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy – w wypadku, kiedy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodne co do treści z zał. nr 6 do SWZ lub zawierające co najmniej informacje, o których mowa w art. 118 ust. 4 Ustawy – jeżeli dotyczy.
3. Oryginał lub kopię pełnomocnictwa – dla osób podpisujących ofertę (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), o ile fakt umocowania nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana zawartej umowy może polegać na zmianie jej postanowień w wypadku, o którym mowa w art. 455 ust. 2 Ustawy – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana zakresu przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje i warunki zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku:
2.1. urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) - w takim przypadku zmianie będzie podlegała kwota podatku od towarów i usług (VAT) oraz w konsekwencji - wartość umowy;
2.2. w przypadku czasowego bądź stałego ograniczenia świadczenia usługi spowodowanego w szczególności przekazaniem budynków lub terenów przez zamawiającego do Agencji Mienia Wojskowego lub Gminy - w takim przypadku zmianie będzie podlegała wartość umowy.
3. W przypadku wprowadzenia w przepisach powszechnie obowiązujących, zmian w zakresie określonym w pkt. 5, Zamawiający wprowadzi zmiany do umowy w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej. Podstawą do wprowadzenia zmiany będzie wniosek wystosowany przez którąkolwiek ze Stron.
4. W przypadku zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 2, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług wynikającej ze zmienionych przepisów.
8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o jakiej mowa wyżej w pkt. 2 ppkt 2.2., dokonuje się od dnia czasowego bądź stałego ograniczenia świadczenia usługi, będącego podstawą zmiany. O dniu tym Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie z tygodniowym wyprzedzeniem.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/8blt

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.