eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › 安iadczenie us逝gi ca這dobowej ochrony obiektu oraz terenu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni przy ul. Bema 26Og這szenie z dnia 2021-12-02


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝gi ca這dobowej ochrony obiektu oraz terenu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni przy ul. Bema 26

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: TEATR MIEJSKI IM.WITOLDA GOMBROWICZA W GDYNI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279114

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. J霩efa Bema 26

1.5.2.) Miejscowo嗆: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-381

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Tr鎩miejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 660 59 49

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@teatrgombrowicza.art.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.teatrgombrowicza.art.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝gi ca這dobowej ochrony obiektu oraz terenu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni przy ul. Bema 26

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-fb4ef691-529a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00296897

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2021-12-02

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00004846/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.1 安iadczenie us逝gi ca這dobowej ochrony obiektu oraz terenu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni przy ul. Bema 26

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/teatrgombrowicza

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/teatrgombrowicza

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Oferty, o鈍iadczenia, podmiotowe 鈔odki dowodowe oraz zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, o kt鏎ym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowi您aniem podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby”, pe軟omocnictwo, sporz康za si w niniejszym post瘼owaniu w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.), z zastrze瞠niem format闚, o kt鏎ych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych.
2. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie oraz Rozporz康zeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy .
3. Zamawiaj帷y okre郵a jako dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie PAdES i XAdES.
4. Zamawiaj帷y, zgodnie z 11 pkt 2 Rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie , okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo-aplikacyjne oraz informacje na temat specyfikacji po陰czenia, formatu przesy豉nych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych, umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl, tj.:
– sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i niemniejszej ni 512 kb/s;
– komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
– zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
– w陰czona obs逝ga JavaScript;
– zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf;
– Platforma dzia豉 wed逝g standardu przyj皻ego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
– oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar.
a) dopuszczalne formaty przesy豉nych danych: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.
W przedmiotowym post瘼owaniu Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie format闚: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) przy czym zaleca si wykorzystywanie plik闚 w formacie .pdf.
b) w celu kompresji danych Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie jednego z format闚: .zip lub 7Z.
c) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
– oferta za陰czona przez Wykonawc na Platformie i zapisana nie jest widoczna dla Zamawiaj帷ego, poniewa w systemie widnieje jako zaszyfrowana. Mo磧iwo嗆 otworzenia oferty dost瘼na jest dopiero po up造wie terminu sk豉dania ofert,
– oznaczenie czasu odbioru danych przez Platform stanowi przypi皻 do dokumentu elektronicznego dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss).
5. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesy豉nego za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy do: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko嗆 pliku to maksymalnie 500 MB.
6. Wielko軼i plik闚, kt鏎e b璠 podpisywane podpisem elektronicznym poprzez profil zaufany, wynosi mo瞠 max 10MB oraz max 5MB dla plik闚 podpisywanych podpisem elektronicznym osobistym poprzez aplikacj eDoApp.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuje Wykonawc闚, osoby reprezentuj帷e Wykonawc闚, pe軟omocnik闚, podwykonawc闚 i inne osoby wskazane w ofercie lub za陰czonych do niej dokumentach, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w zwi您ku z przeprowadzaniem niniejszego post瘼owania jest Zamawiaj帷y: Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni z siedzib 81-381 Gdynia, ul. Bema 26, adres e-mail: sekretariat@teatrgombrowicza.art.pl ;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni mo積a skontaktowa si pod adresem e-mail: iod@teatrgombrowicza.art.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO w celu zwi您anym z niniejszym post瘼owaniem, w tym w celu realizacji umowy i roszcze z tym zwi您anych;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania na podstawie przepis闚 prawa oraz podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepis闚 prawa lub zawartych um闚 o 鈍iadczenie us逝g;
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, nie kr鏒szy jednak ni ca造 czas trwania umowy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszcze wynikaj帷ych z umowy;
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do swoich danych osobowych;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
– na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) nie przys逝guje Pani/Panu:
– w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Wykonawca zobowi您any jest do wype軟ienia obowi您k闚 informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wykonawca w ofercie sk豉da odpowiednie o鈍iadczenie o wykonaniu tych obowi您k闚 informacyjnych (wed逝g wzoru podanego w za陰czniku nr 1 do SWZ pkt 18), chyba 瞠 Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych ni bezpo鈔ednio jego dotycz帷ych lub zachodzi wy陰czenie stosowania obowi您ku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, w闚czas tre軼i o鈍iadczenia Wykonawca nie sk豉da (usuni璚ie tre軼i o鈍iadczenia np. przez jego wykre郵enie).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2021

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝gi ochrony obiektu i terenu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni przy ul. Bema 26.
2. Przedmiot zam闚ienia obejmuj us逝g:
a) ca這dobowej przez wszystkie dni tygodnia bezpo鈔edniej ochrony fizycznej os鏏 i mienia przez jednego pracownika ochrony w budynku Teatru i na terenie przyleg造m do Teatru,
b) monitorowania sygna堯w przesy豉nych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz康zeniach i systemach alarmowych i przeciwpo瘸rowych,
c) ochrony dora幡ej w postaci patrolu interwencyjnego w sytuacjach alarmowych, awaryjnych lub kontrolnych,
d) monta monitora dziel帷ego obraz oraz rejestratora zapisu obrazu ze zdolno軼i przechowywania do 30 dni na czas trwania umowy – szczeg馧owy opis parametr闚 zosta przedstawiony w za陰czniku nr 8 do SWZ - Cz窷 B, oraz serwis systemu monitoringu (14 kamer: 6 zewn皻rznych i 8 wewn皻rznych), systemu napadowego i alarmowego zainstalowanych w obiekcie w trakcie trwania
3. Szczeg馧owy zakres przedmiotu zam闚ienia, warunki jego realizacji oraz obowi您ki Wykonawcy zawieraj za陰czniki do SWZ:
a) za陰cznik nr 8 do SWZ– Opis przedmiotu zam闚ienia (OPZ) – cz窷 A,B i C,
b) za陰cznik nr 7 do SWZ– Wz鏎 umowy.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Us逝gi nadzoru przy u篡ciu alarmu

79715000-9 - Us逝gi patrolowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Zamawiaj帷y dokona oceny ofert.
2. Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y b璠zie kierowa si nast瘼uj帷ymi kryteriami oceny ofert i ich wagami:

a) Cena oferty brutto – 60 %
b) Czas dojazdu mobilnej grupy interwencyjnej – 40 %

Oferty oceniane b璠 punktowo. Maksymalna liczba punkt闚, jak, po uwzgl璠nieniu wag, mo瞠 osi庵n望 oferta wynosi 100 pkt.5. Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta, kt鏎a uzyska najwy窺z liczb punkt闚 spo鈔鏚 ofert niepodlegaj帷ych odrzuceniu

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu mobilnej grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

2. W celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych wymaganych uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej Zamawiaj帷y 膨da posiadania takich uprawnie, o ile obowi您ek ich posiadania wynika z odr瑿nych przepis闚, w szczeg鏊no軼i:
1) posiadania aktualnej koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewn皻rznych
i Administracji na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie us逝g ochrony os鏏 i mienia, wydan na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie os鏏 i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 838).

W przypadku Wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia, wymagany warunek musi by spe軟iony przez jednego Wykonawc.

3. W celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych zdolno軼i technicznej lub zawodowej Zamawiaj帷y 膨da:
3.1 wykazania wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, co najmniej dwa zam闚ienia polegaj帷e na 鈍iadczeniu us逝g ochrony oraz dozoru os鏏 i mienia w budynku u篡teczno軼i publicznej o powierzchni nie mniejszej ni 2000 m2 przez okres ci庵造 co najmniej 12 miesi璚y, o warto軼i nie mniejszej
ni 180.000 z brutto ka盥e, w tym przynajmniej jednym polegaj帷ym na ochronie instytucji kultury.

W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, spe軟ienie wy瞠j wymienionego warunku wykazuje jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. Warunek nie b璠zie spe軟iony, je瞠li wszyscy Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia w sumie wyka膨 si wymaganym do鈍iadczeniem, ale 瘸den z nich indywidualnie nie wykaza si ca造m wymaganym do鈍iadczeniem opisanym powy瞠j.
Przez jedn us逝g Zamawiaj帷y rozumie jedn umow.
Zamawiaj帷y dopuszcza spe軟ianie ww. warunku w ramach jednej umowy spe軟iaj帷ej ww. wymogi.
Budynek u篡teczno軼i publicznej: zgodnie z 3 pkt 6 Rozporz康zenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunk闚 technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1065 z p騧n. zm.) nale篡 przez to rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwo軼i, kultury, kultu religijnego, o鈍iaty, szkolnictwa wy窺zego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spo貫cznej lub socjalnej, obs逝gi bankowej, handlu, gastronomii, us逝g, w tym us逝g pocztowych
lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obs逝gi pasa瞠r闚 w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym 鈔鏚l康owym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek u篡teczno軼i publicznej uznaje si tak瞠 budynek biurowy lub socjalny.

3.2 skierowania przez wykonawc do realizacji zam闚ienia co najmniej 3 os鏏 realizuj帷ych us逝g ochrony okre郵on przedmiotem zam闚ienia, legitymuj帷ych si statusem pracownik闚 ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie os鏏 i mienia (Dz.U. 2018 poz. 2142 z p騧n. zm.) i wpisanych na list kwalifikowanych pracownik闚 ochrony fizycznej, kt鏎 prowadzi Komendant G堯wny Policji w systemie teleinformatycznym oraz posiadaj帷ych co najmniej 3-letnie udokumentowane do鈍iadczenie pracownika ochrony.
W przypadku Wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia i/lub polegaj帷ych na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, wymagany warunek musi by spe軟iony przez jednego Wykonawc. Nie jest dopuszczalne sumowanie przez Wykonawc, w celu osi庵ni璚ia wymaganego poziomu do鈍iadczenia w zakresie opisanym powy瞠j przez r騜ne podmioty.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu Zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
1) o鈍iadczenia Wykonawcy, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,
o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania na podstawie art. 108 ust. 1
i art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych przez Zamawiaj帷ego, o tre軼i odpowiadaj帷ej za陰cznikom nr 2a i 2b do SWZ (O鈍iadczenie to stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia, spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu na dzie sk豉dania ofert, tymczasowo zast瘼uj帷y wymagane przez Zamawiaj帷ego podmiotowe 鈔odki dowodowe).
2) za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 i op豉t, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem podatk闚 lub op豉t wraz z za鈍iadczeniem Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 przed up造wem terminu sk豉dania ofert Wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych podatk闚 lub op豉t wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
3) za鈍iadczenia albo innego dokumentu w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub w豉軼iwego oddzia逝 regionalnego lub w豉軼iwej plac闚ki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz z za鈍iadczeniem albo innym dokumentem Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 przed up造wem terminu sk豉dania ofert Wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) je瞠li jest to niezb璠ne - o鈍iadczenia wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez Zamawiaj帷ego, o kt鏎ych mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz帷ych orzeczenia zakazu ubiegania si o zam闚ienie publiczne tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz帷ych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj帷ego na celu zak堯cenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
o tre軼i odpowiadaj帷ej za陰cznikowi nr 2c do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 4. W celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych:
A. wymaganych uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej Zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
1) koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewn皻rznych i Administracji na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie us逝g ochrony os鏏 i mienia, wydan na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie os鏏 i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 838).
B. zdolno軼i technicznej lub zawodowej Zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych Zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
1) wykazu us逝g wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane, o tre軼i odpowiadaj帷ej za陰cznikowi nr 5 do SWZ, oraz dowody okre郵aj帷e, czy te us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 inne odpowiednie dokumenty;
Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji us逝g wykonywanych wsp鏊nie z innymi wykonawcami, ww. wykaz winien dotyczy us逝g, w kt鏎ych wykonaniu Wykonawca bezpo鈔ednio uczestniczy.
2) wykazu os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, wraz z informacjami na temat ich uprawnie, niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami, o tre軼i odpowiadaj帷ej za陰cznikowi nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Zamawiaj帷y 膨da od wykonawc闚 wniesienia wadium w wysoko軼i:
2 800,00 z.
2. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia up造wu terminu zwi您ania ofert, z wyj徠kiem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 98 ust.1 pkt 2) i 3) oraz ust.2 ustawy.
3. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie por璚ze lub gwarancji musi wskazywa jako beneficjenta: Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, ul. Bema 26, 81-381 Gdynia.
5. Wadium wnoszone w pieni康zu wp豉ca si przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego, tj. Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, ul. Bema 26, 81-381 Gdynia w Santander Bank Polska S.A. 5 w Gdyni SZ nr rachunku bankowego: 42 1500 1881 1210 2001 4830 0000, z oznaczeniem: Wadium do post瘼owania nr 1-2021.
6. Wadium w formie por璚ze lub gwarancji nale篡 z這篡 wraz z ofert w oryginale w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu).
7. Gwarancje lub por璚zenia o kt鏎ych mowa w ust. 3 musz by z這穎ne w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob upowa積ion do wystawienia przedmiotowych dokument闚 (np. bank, ubezpieczyciel) i z這穎ne wraz z ofert za po鈔ednictwem Platformy.
8. O uznaniu przez Zamawiaj帷ego, 瞠 wadium w pieni康zu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wp造wu 鈔odk闚 na rachunek Zamawiaj帷ego
9. Wadium w formie por璚ze lub gwarancji musi gwarantowa Zamawiaj帷emu bezwarunkow wyp豉t na jego pierwsze pisemne 膨danie kwoty wadium w przypadkach okre郵onych w art. 98 ust. 6 pkt 1)-3) ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrze瞠 i warunk闚. Por璚zenia i gwarancje musz by wa積e co najmniej przez okres zwi您ania ofert, a w przypadku przed逝瞠nia terminu zwi您ania ofert – tak瞠 przez ten okres.
10. Zamawiaj帷y zwraca wadium wniesione w pieni康zu wraz z odsetkami wynikaj帷ymi z umowy rachunku bankowego, na kt鏎ym by這 ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni璠zy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc.
11. Zamawiaj帷y zwraca wadium wniesione w innej formie ni w pieni康zu poprzez z這瞠nie gwarantowi lub por璚zycielowi o鈍iadczenia o zwolnieniu wadium, z tym 瞠 Wykonawca zobowi您any jest poda Zamawiaj帷emu w Formularzu OFERTA adres e-mail gwaranta do z這瞠nia o鈍iadczenia o zwolnieniu wadium.
12. Zamawiaj帷y zwraca wadium niezw這cznie, nie p騧niej jednak ni w terminie 7 dni od dnia wyst徙ienia okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 98 ust. 1
pkt 1) - 3) ustawy.
13. Zamawiaj帷y zwraca wadium niezw這cznie, nie p騧niej jednak ni w terminie 7 dni od dnia z這瞠nia wniosku o zwrot wadium, w przypadkach o kt鏎ych mowa w art. 98 ust. 2 pkt 1) – 4) ustawy.
14. Z這瞠nie wniosku o zwrot wadium, o kt鏎ym mowa w ust. 13, powoduje rozwi您anie stosunku prawnego z Wykonawc wraz z utrat przez niego prawa do korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej, o kt鏎ych mowa w dziale IX ustawy.
15. Kopi dowodu wniesienia wadium w formie pieni康za zaleca si do陰czy do oferty.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiaj帷ego, o tre軼i odpowiadaj帷ej Za陰cznikowi nr 1 do SWZ.
W przypadku Wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia, Wykonawcy sk豉daj jeden formularz OFERTA.
2. O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy, o tre軼i odpowiadaj帷ej za陰cznikowi nr 2a do SWZ oraz o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiaj帷ego, o tre軼i odpowiadaj帷ej za陰cznikowi nr 2b do SWZ.
O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w ust. 2, stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, na dzie sk豉dania ofert, tymczasowo zast瘼uj帷e wymagane przez Zamawiaj帷ego podmiotowe 鈔odki dowodowe.
3. Wykonawca sk豉da wraz z ofert zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tego podmiotu, stanowi帷e za陰cznik nr 3 do SWZ.
4. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚 o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w ust. 2 - za陰czniki nr 2a i 2b do SWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
5. W przypadku polegania przez Wykonawc na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w ust. 2, tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby - za陰czniki nr 2a i 2b do SWZ, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powo逝je si na jego zasoby.
6. O鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w ust. 2–5, sk豉da si wraz z ofert, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Pe軟omocnictwa:
1) w przypadku, gdy Wykonawc reprezentuje pe軟omocnik, do oferty nale篡 za陰czy pe軟omocnictwo z okre郵eniem jego zakresu. Pe軟omocnictwo nale篡 z這篡 w oryginale w formie elektronicznej i opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia sk豉daj pe軟omocnictwo do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego dla ustanowionego przez nich pe軟omocnika. Do oferty nale篡 za陰czy pe軟omocnictwo z okre郵eniem jego zakresu. Pe軟omocnictwo nale篡 z這篡 w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Je瞠li Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowi帷e tajemnic przedsi瑿iorstwa, zobowi您any jest z這篡 dokumenty potwierdzaj帷e zastrze瞠nie tajemnicy przedsi瑿iorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania poufno軼i tych informacji, przekazuje je Zamawiaj帷emu w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i umowy, okre郵one zosta造 w za陰czniku nr 7 do SWZ. Zamawiaj帷y wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 7 do SWZ. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia okre郵one zosta造 w 13 wzoru umowy, stanowi帷ego za陰cznik nr 7 do SWZ. Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowi您ek zawrze umow w sprawie zam闚ienia na warunkach okre郵onych w projektowanych postanowieniach umowy, kt鏎e stanowi za陰cznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2021-12-10 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Sk豉danie ofert odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, za po鈔ednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/teatrgombrowicza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 12:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-01-08

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

6. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Wykonawcy okre郵one zosta這 w ust. 1 do 3 powy瞠j. Ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia wykazuje brak podstaw wykluczenia i na potwierdzenie przedstawia dokumenty wymienione w Rozdziale 8 ust. 3 pkt 1)- 5).
7. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚 sk豉daj oni wraz z ofert o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy, o tre軼i odpowiadaj帷ej za陰cznikowi nr 4 do SWZ.
8. Wykonawca mo瞠, w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam闚ienia, lub jego cz窷ci, polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunk闚 prawnych.
9. Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, sk豉da wraz z ofert, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia (zgodnie z za陰cznikiem nr 3 do SWZ) lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚.
10. Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, o kt鏎ym mowa w ust. 7, potwierdza, 瞠 stosunek 陰cz帷y Wykonawc z podmiotami udost瘼niaj帷ymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do tych zasob闚 oraz okre郵a w szczeg鏊no軼i:
1) zakres dost瘼nych wykonawcy zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby;
2) spos鏏 i okres udost瘼nienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego te zasoby przy wykonywaniu zam闚ienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udost瘼niaj帷y zasoby, na zdolno軼iach kt鏎ego wykonawca polega w odniesieniu do warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje us逝gi, kt鏎ych wskazane zdolno軼i dotycz.
11. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby do陰cza wraz z o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w ust. 7, tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w jakim Wykonawca powo逝je si na jego zasoby.
12. Zamawiaj帷y 膨da od Wykonawcy, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 118 ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot闚 dokument闚 wymienionych w Rozdziale 8 ust. 3 pkt 1)- 5).
Termin wykonania zam闚ienia: 12 miesi璚y.
Rozpocz璚ie realizacji zam闚ienia nie wcze郾iej ni od dnia 16 stycznia 2022 r. od godziny 12:00 i realizowana b璠zie przez okres 12 miesi璚y do dnia 16 stycznia 2023 r. do godziny 12:00.
Pozosta貫 postanowienia zawarto w SWZ.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.