eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Przebudowa i remont części pomieszczeń budynku Anatomii Patologicznej na potrzeby Katedry i Zakładu Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.Ogłoszenie z dnia 2021-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa i remont części pomieszczeń budynku Anatomii Patologicznej na potrzeby Katedry i Zakładu Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288981

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wybrzeże Ludwika Pasteura 1

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 50-367

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: edyta.szyjkowska@umw.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umw.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00296419

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00265741/03

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 03

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i remont części pomieszczeń budynku Anatomii Patologicznej na potrzeby Katedry i Zakładu Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2. Miejsce realizacji robót budowlanych: Katedra i Zakład Genetyki, Katedra
i Zakład Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. K. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław.
3. Zakres prac obejmuje wykonanie prac budowlanych na podstawie:
- projektu budowlanego pod nazwą: „Przebudowa i remont budynku Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. K. Marcinkowskiego 1 na potrzeby Katedry i Zakładu Genetyki”
- projektu budowlanego zmian pod nazwą: „Zmiany w zakresie przebudowy części pomieszczeń niskiego i wysokiego parteru oraz strychu na potrzeby Katedry i Zakładu Patomorfologii” (polegających na remoncie pomieszczeń poddasza i strychu)
4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załącznikach: 2A–J do SWZ
5. Zamawiający wymaga, by oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi zawarte w Specyfikacji Technicznej (zał. nr 2A-J do SWZ)
6. Zamawiający wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (przedmiar robót: roboty budowlane, dział: 1. Poddasze oraz dział 3. Strych)
7. Zamawiający wymaga prowadzenia prac w czynnym obiekcie z podziałem na dwa etapy. W każdym z etapów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość dostaw: energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, gazu oraz centralnego ogrzewania do użytkowanej części poddasza.
8. Zamawiający zapewni Wykonawcy, na czas prowadzenia prac remontowych, odpłatne korzystanie z wody i energii elektrycznej.
9. Okres gwarancji wynosi minimum 2 lata, maksymalnie 6 lat od dnia podpisania protokołu odbioru robót i stanowi kryterium oceny ofert.
10. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. - Dz. U. z 2020 r., poz. 1320,
z późn. zm.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. wykonanie robót: ogólnobudowlanych, elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (szczegółowo wymienionych w przedmiarach robót, stanowiących zał. nr 2F), z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.).
Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. Postanowienia dotyczące sposobu weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych
z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący zał. nr 7 do SWZ. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży oświadczenie
w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie.
11. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (zał. nr 7 do SWZ).
12. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp do wysokości 30 % wartości zamówienia.
13. Wizja lokalna. Zamawiający wymaga (zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt. 1 Pzp) złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 19.11.2021r. o godz.: 09:00 w miejscu: 50-368 Wrocław, ul. Karola Marcinkowskiego 1 w obecności pracownika Działu Nadzoru Inwestycji i Remontów UMW P. Michała Wołoszyna – tel. 71 784 11 76.
Obecność Wykonawców biorących udział w wizji lokalnej będzie potwierdzona listą obecności, którą podpiszą Wykonawcy. Zamawiający zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 Pzp odrzuci ofertę, jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i remont części pomieszczeń budynku Anatomii Patologicznej na potrzeby Katedry i Zakładu Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2. Miejsce realizacji robót budowlanych: Katedra i Zakład Genetyki, Katedra
i Zakład Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. K. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław.
3. Zakres prac obejmuje wykonanie prac budowlanych na podstawie:
- projektu budowlanego pod nazwą: „Przebudowa i remont budynku Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. K. Marcinkowskiego 1 na potrzeby Katedry i Zakładu Genetyki”
- projektu budowlanego zmian pod nazwą: „Zmiany w zakresie przebudowy części pomieszczeń niskiego i wysokiego parteru oraz strychu na potrzeby Katedry i Zakładu Patomorfologii” (polegających na remoncie pomieszczeń poddasza i strychu)
4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załącznikach: 2A–J do SWZ
5. Zamawiający wymaga, by oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi zawarte w Specyfikacji Technicznej (zał. nr 2A-J do SWZ)
6. Zamawiający wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (przedmiar robót: roboty budowlane, dział: 1. Poddasze oraz dział 3. Strych)
7. Zamawiający wymaga prowadzenia prac w czynnym obiekcie z podziałem na dwa etapy. W każdym z etapów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość dostaw: energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, gazu oraz centralnego ogrzewania do użytkowanej części poddasza.
8. Zamawiający zapewni Wykonawcy, na czas prowadzenia prac remontowych, odpłatne korzystanie z wody i energii elektrycznej.
9. Okres gwarancji wynosi minimum 2 lata, maksymalnie 6 lat od dnia podpisania protokołu odbioru robót i stanowi kryterium oceny ofert.
10. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. - Dz. U. z 2020 r., poz. 1320,
z późn. zm.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. wykonanie robót: ogólnobudowlanych, elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (szczegółowo wymienionych w przedmiarach robót, stanowiących zał. nr 2F), z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.).
Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. Postanowienia dotyczące sposobu weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych
z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący zał. nr 7 do SWZ. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży oświadczenie
w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie.
11. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (zał. nr 7 do SWZ).
12. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp do wysokości 30 % wartości zamówienia.
13. Wizja lokalna. Zamawiający wymaga (zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt. 1 Pzp) złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 19.11.2021 r. oraz 06.12.2021 r. o godz.: 09:00 w miejscu: 50-368 Wrocław, ul. Karola Marcinkowskiego 1 w obecności pracownika Działu Nadzoru Inwestycji i Remontów UMW P. Michała Wołoszyna – tel. 71 784 11 76.
Obecność Wykonawców biorących udział w wizji lokalnej będzie potwierdzona listą obecności, którą podpiszą Wykonawcy. Zamawiający zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 Pzp odrzuci ofertę, jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.