eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wiśniowa › Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku DL w Szufnarowej o garaż 1 stanowiskowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szufnarowej wraz z rozbiórką istniejącej wiaty.Ogłoszenie z dnia 2023-07-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku
DL w Szufnarowej o garaż 1 stanowiskowy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Szufnarowej wraz z rozbiórką istniejącej wiaty.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIŚNIOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582217

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 150

1.5.2.) Miejscowość: Wiśniowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-124

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17-2775063

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wisniowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wisniowa.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/wisniowa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku
DL w Szufnarowej o garaż 1 stanowiskowy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Szufnarowej wraz z rozbiórką istniejącej wiaty.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09e6ff28-006e-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00295545

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00066428/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku DL w Szufnarowej o garaż 1 stanowiskowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szufnarowej wraz z rozbiórką istniejącej wiaty

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244415

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: P.271.1.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 161500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Zakresem przedmiotu inwestycji objęte są następujące zamierzenia :
Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku DL w Szufnarowej o garaż 1 stanowiskowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szufnarowej wraz z rozbiórką istniejącej wiaty.

Przedmiot Umowy obejmuje:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnionej z Zamawiającym, wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa, opracowaniami, odstępstwami, zgodami, niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę,
2. uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę,
3. wykonanie robót wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją tych robót.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe prace zgodnie z Umową i Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zwanym PFU), zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej Inspektor Nadzoru) wyznaczonego ze strony Zamawiającego.


4.1. UWAGA: Opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz załącznikach do PFU tj. Rys zagospodarowania, rys parteru wraz z instalacjami, rys przekroju , opis techniczny, warunki zabudowy - Załącznik nr 5 do SWZ,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 214635,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 220000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 214635,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SCI Systems sp. z o.o. Sp. K

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8191671582

7.3.3) Ulica: -

7.3.4) Miejscowość: Cieszyna

7.3.5) Kod pocztowy: 38-125

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 214635,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.