eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w GliwicachOgłoszenie z dnia 2021-12-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 277864734

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Płocka 16

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-164

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322701517

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zso12.gliwice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zso12.gliwice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a58b4c52-51db-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00295394

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001022/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zso12.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (z zastrzeżeniem sposobu przygotowania i złożenia oferty) odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej: sekretariat@zso12.gliwice.eu
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”,
3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,
4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,
5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach"
7) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja została zawarta w rozdziale 26 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSO12.26.1.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2022 roku oleju opałowego lekkiego w ilości maksymalnej 60 000 litrów na potrzeby kotłowni zlokalizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12, w tym na terenie szkoły i przedszkola. Obie kotłownie znajdują się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12, 44-164 Gliwice, ul. Płocka 16.

2. Olej opałowy lekki powinien spełniać poniższe wymagania i odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm PN-C-96024:2020-12:

- Wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg
- Lepkość kinematyczna w temp. 20 stopni Celsjusza - max 6,00 mm2/s
- Temperatura płynięcia - max -20,0 °C
- Temperatura zapłonu - min. 56 °C
- Zawartość siarki - max 0,10 %(m/m)
- Gęstość w temp. 15°C - max. 860 kg/m3

Każdorazowa dostawa oleju opałowego lekkiego powinna być potwierdzona świadectwem jakości lub innym równoważnym dokumentem, wystawionym przez producenta nie później niż z dniem dostarczenia faktury. Parametry dostarczonego oleju muszą być zgodne ze świadectwem jakości i z obowiązującymi w tym zakresie normami i wymogami dla kotłowni opalanych paliwem płynnym.

3. W przypadku wątpliwości, co do jakości oleju opałowego, Zamawiający zleci wykonanie badań w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca.

4. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości oleju opałowego Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem ewentualnych awarii pieców CO zasilanych owym olejem.

5. Dostawy oleju będą się odbywały sukcesywnie w ciągu trwania umowy każdorazowo na zlecenie Zamawiającego, określające ilość i miejsce dostawy.

6. Szacunkowa ilość oleju opałowego lekkiego wynosi ok. 60 000 litrów. Ostateczna ilość zamówionego oleju opałowego będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w związku z czym, ilość zamówionych w okresie obowiązywania umowy litrów oleju opałowego może być niższa niż określona w SWZ, ale nie niższa niż 40 000 litrów.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu dostaw w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości dostaw niż te, które zostały określone w przedmiocie zamówienia.

8. Dostawy paliwa następować będą w dni robocze, w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem placówki.

9. Maksymalny czas dostawy oleju opałowego: nie więcej niż 48 godzin od momentu zgłoszenia pocztą mailową lub drogą telefoniczną przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.

10. Jeżeli czas dostawy wypada w dni wolne od działania jednostki - dostawa oleju opałowego musi odbyć się do godziny 7.30 następnego dnia roboczego.

11. Pojemność zbiorników na olej opałowy w kotłowniach:

kotłownia przy szkole o pojemności zbiorników 10 000 litrów
(10 zbiorników x 1000l)
kotłownia przy przedszkolu o pojemności zbiorników 5 000 litrów
(5 zbiorników x1000l)

12. Ilość jednorazowego zamówienia oleju opałowego będzie uzależniona od bieżących potrzeb placówki. Średnio jednorazowe dostawy mogą się wahać w ilości od 2000 litrów do nie większej niż 90 % pojemności zbiorników poszczególnej kotłowni.

13. Rozładunek paliwa do wyżej wymienionych zbiorników ma odbywać się cysterną samochodową zgodnie z wymaganiami normy PN-91/C-04024, wyposażoną w końcówkę wlewową z zalegalizowanym "odmierzaczem" (w litrach) - wyposażoną w drukarkę zapewniającą wydruk faktycznych ilości litrów zlewanego paliwa oraz tabelę wskaźnika temperatur podczas napełniania cysterny olejem opałowym.

14. Wykonawca może realizować zamówienia wyłącznie przy pomocy osób – pracowników posiadających wymagane prawem uprawnienia do kierowania autocysterną i rozładunku paliw płynnych oraz na sprzęcie posiadającym aktualne badania techniczne odpowiadające wymogom dla transportu paliw płynnych.

15. Dostawy do poszczególnych kotłowni mogą być łączone, a faktury za dostarczony olej nie muszą być wystawiane oddzielnie, ale musi być możliwość dokonania dokładnego pomiaru dostarczonego oleju do poszczególnych kotłowni.

16. Załadunek, transport i rozładunek zostanie ujęty w cenie jednostkowej oleju.

17. Dowodem przyjęcia dostawy lekkiego oleju opałowego będzie dokument WZ ze wskazaną faktyczną ilością dostarczonego paliwa. Ilość dostarczonego oleju do danej kotłowni musi być potwierdzona przez upoważnionego pracownika Zamawiającego i dopiero taka może stanowić podstawę do wystawienia faktury. Rozliczenie ilości dostarczonego oleju będzie się odbywało w litrach.

18. Zamawiający oświadcza, że zamówiony i dostarczony olej opałowy będzie w całości wykorzystywany do celów opałowych.

19. W związku z faktem, iż Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach mieści się na osiedlu, w ścisłej zabudowie domków jednorodzinnych oraz ograniczonym dojazdem do poszczególnej kotłowni - Zamawiający zaleca odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej celem zapoznania się z miejscem dostaw.

20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników lub inne osoby współpracujące, wyrządzone w mieniu Zamawiającego.

21. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szacunkowa wielkość prawa opcji nie przekroczy 20% zamówienia podstawowego i będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, w czasie trwania umowy.

22. Cena jednostkowa prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w formularzu oferty - szczegółowe warunki korzystania z prawa opcji - opisane w paragrafie 5 wzoru umowy - załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szacunkowa wielkość prawa opcji nie przekroczy 20% zamówienia podstawowego i będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, w czasie trwania umowy.

Cena jednostkowa prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w formularzu oferty - szczegółowe warunki korzystania z prawa opcji - opisane w paragrafie 5 wzoru umowy - załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunku:
Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi zamówieniem, której obowiązek posiadania wynika z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 833 ze zm.), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia i posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przy czym minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100 ).

4. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
Rozładunek paliwa do zbiorników ma odbywać się cysterną samochodową zgodnie z wymaganiami normy PN-91/C-04024, wyposażoną w końcówkę wlewową z zalegalizowanym "odmierzaczem" (w litrach) - wyposażoną w drukarkę zapewniającą wydruk faktycznych ilości litrów zlewanego paliwa oraz tabelę wskaźnika temperatur podczas napełniania cysterny olejem opałowym.
Wykonawca może realizować zamówienia wyłącznie przy pomocy osób - pracowników posiadających wymagane prawem uprawnienia do kierowania autocysterną i rozładunku paliw płynnych oraz na sprzęcie posiadającym aktualne badania techniczne odpowiadające wymogom dla transportu paliw płynnych.

5. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz oświadczeń, które Wykonawca składa wraz z ofertą:
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Na wezwanie:
1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
3. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń, które Wykonawca składa na wezwanie:
1. koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi zamówieniem, której obowiązek posiadania wynika z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 833 ze zm.), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami "Wzór umowy" - załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.