eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ełk › "Dostawę odczynników do serologii grup krwi mikrometodą kolumnową na potrzeby ,,Pro-Medica'' w Ełku sp. z o. o.''Ogłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawę odczynników do serologii grup krwi mikrometodą kolumnową na potrzeby ,,Pro-Medica’’ w Ełku sp. z o. o.’’

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "PRO-MEDICA" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510996861

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Baranki 24

1.5.2.) Miejscowość: Ełk

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.promedica.elk.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawę odczynników do serologii grup krwi mikrometodą kolumnową na potrzeby ,,Pro-Medica’’ w Ełku sp. z o. o.’’

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ef25f37-14e0-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294975

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.promedica.elk.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://platformazakupowa.pl/pn/promedica_elk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowaniu odbywa się przy użyciu
następujących środków komunikacji elektronicznej tj.: Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem:
http://platformazakupowa.pl/pn/promedica_elk
- oferta, musi zostać przekazana wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.
2. Szczegółowe wymagania techniczne i sprzętowe dla Platformy określa SWZ.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem
przedmiotowego postępowania.
4. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p.,
podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w
formatach .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
5. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów:
a) .zip
b) .7Z
6. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
7. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
8 . Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. 19- 300 Ełk, ul. Baranki 24;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. jest Pan Wiesław Skoczyński, kontakt: telefon: 691-
366-446, adres e-mail: skoczynski.w@szpital.elk.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy p.z.p,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu :
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3192/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696400-9 - Odczynniki izotopowe

33124100-6 - Urządzenia diagnostyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze i ocenie oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie postępował zgodnie z wymaganiami
ustawy Pzp oraz kierował się kryteriami oceny ofert określonymi w niniejszej SWZ.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.
3. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto spośród wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w Ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
14/17
o podane kryteria wyboru.
5. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie wezwie on Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych
przez nich ofertach.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są
zobowiązani do przedstawienie wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w Rozdziale XVI
SWZ.
8. Jeżeli termin związania oferta upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, pisemnej zgodny na wybór jego oferty.
9. W przypadku braku zgody, o której mowa w punkcie powyżej oferta podlega odrzuceniu, zamawiający
zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, k

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696400-9 - Odczynniki izotopowe

33124100-6 - Urządzenia diagnostyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze i ocenie oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie postępował zgodnie z wymaganiami
ustawy Pzp oraz kierował się kryteriami oceny ofert określonymi w niniejszej SWZ.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.
3. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto spośród wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w Ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
14/17
o podane kryteria wyboru.
5. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie wezwie on Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych
przez nich ofertach.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są
zobowiązani do przedstawienie wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w Rozdziale XVI
SWZ.
8. Jeżeli termin związania oferta upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, pisemnej zgodny na wybór jego oferty.
9. W przypadku braku zgody, o której mowa w punkcie powyżej oferta podlega odrzuceniu, zamawiający
zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, k

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt
(w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Deklarację Zgodności CE wydaną
przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. poz. 974) – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ, a w przypadku żądania
Zamawiającego przedłoży poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie tych pozwoleń
10/17
(świadectw) a jeżeli przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny
i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty
deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga jedynie
złożenia stosownego oświadczenia;
2. Oświadczenie Wykonawcy że wszystkie odczynniki są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – zgodnie
z Załącznikiem nr 8 do SWZ
3. Katalogi lub ich strony w języku polskim dla każdego zaoferowanego produktu
(ulotki informacyjne producenta lub karty produktu poświadczające skład, dane identyfikujące
produkt itp.)
4. Metodyka a w przypadku jej braku, ulotki wraz z wskazaniem której konkretnej pozycji
z Formularza Asortymentowo-Cenowego dotyczą i z zaznaczeniem w tej metodyce/ ulotce miejsca
wskazującego ilość stanowiącą podstawę kalkulacji ilości opakowań zaoferowanej przez
Wykonawcę w Formularzu Asortymentowo-Cenowym.
5. Instrukcje użycia oraz protokoły kontroli jakości potwierdzające spełnianie wymagań
6. Opinia IHiT Warszawa wraz z oferowaną metodą (dotyczy Pakietu 1)
7. Ulotki wzorcowe do wykrywania przeciwciał zawierające antygen Cw gotowe do użycia. Zestaw
krwinek z fenotypem( DCwCee; DccEE; dccee).
Dokumenty stanowiące przedmiotowe środki dowodowe winny być oznaczone nr pakietu/pozycji
oraz winny być zaznaczone istotne elementy potwierdzające wymagane parametry wskazane
w opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt
(w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Deklarację Zgodności CE wydaną
przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. poz. 974) – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ, a w przypadku żądania
Zamawiającego przedłoży poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie tych pozwoleń
10/17
(świadectw) a jeżeli przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny
i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty
deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga jedynie
złożenia stosownego oświadczenia;
2. Oświadczenie Wykonawcy że wszystkie odczynniki są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – zgodnie
z Załącznikiem nr 8 do SWZ
3. Katalogi lub ich strony w języku polskim dla każdego zaoferowanego produktu
(ulotki informacyjne producenta lub karty produktu poświadczające skład, dane identyfikujące
produkt itp.)
4. Metodyka a w przypadku jej braku, ulotki wraz z wskazaniem której konkretnej pozycji
z Formularza Asortymentowo-Cenowego dotyczą i z zaznaczeniem w tej metodyce/ ulotce miejsca
wskazującego ilość stanowiącą podstawę kalkulacji ilości opakowań zaoferowanej przez
Wykonawcę w Formularzu Asortymentowo-Cenowym.
5. Instrukcje użycia oraz protokoły kontroli jakości potwierdzające spełnianie wymagań
6. Opinia IHiT Warszawa wraz z oferowaną metodą (dotyczy Pakietu 1)
7. Ulotki wzorcowe do wykrywania przeciwciał zawierające antygen Cw gotowe do użycia. Zestaw
krwinek z fenotypem( DCwCee; DccEE; dccee).
Dokumenty stanowiące przedmiotowe środki dowodowe winny być oznaczone nr pakietu/pozycji
oraz winny być zaznaczone istotne elementy potwierdzające wymagane parametry wskazane
w opisie przedmiotu zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ oraz Załącznikiem nr 7 do SWZ ;
4. Formularz Asortymentowo-Cenowy (FAC) – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ, wypełniony i podpisany zgodnie z postanowieniami SWZ, (dla formatu PDF minimalna czcionka 12
5. dowód wniesienia wadium;
6. odpowiednie pełnomocnictwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
1) Pakiet 1 - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100);
2) Pakiet 2 – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.
299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BNP Paribas O/Ełk
74 2030 0045 1110 0000 0103 8710 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub
poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą
(z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.),
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych
z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium
w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których
mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi – w zależności od przedmiotu prowadzonego
postępowania - wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
a) zmiany cen na korzystniejsze dla Zamawiającego,
b) w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem dostawy, możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową, o parametrach nie gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności wymagają aneksowania umowy;
c) przedłużenie terminu realizacji umowy o okres do 6 miesięcy, w przypadku nie wyczerpania w terminie określonym w § 6 niniejszej umowy maksymalnej kwoty zobowiązania, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy
2. W przypadku zmiany umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 strony zawierają aneks w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązują od wejścia w życie nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego przy zachowaniu niezmiennej ceny netto. Zmiana w tym przypadku nastąpi automatycznie co oznacza, że nie wymaga formy pisemnego aneksu do umowy.
4. Aneks zostanie sporządzony przez Wykonawcę i przesłany z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem do Zamawiającego w celu zapoznania się z jego treścią i jej zaakceptowania.
5. Postanowienia umowy nie mogą ulec zmianie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
7. Zmiana umowy jest możliwa tylko w zakresie określonym w ust. 1 i wynikającym z treści art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku konieczności dokonania zmian treści umowy w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie wyznaczonym przepisami prawa w celu doprowadzenia umowy do stanu zgodnego z przepisami prawa.W szczególności nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych (mogą one zostać dokonane w drodze jednostronnego oświadczenia strony której danych zmiana dotyczy).
a) danych kontaktowych,
b) elementów formalnych umowy,
c) numeru rachunku bankowego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za posrednictwem Platformy, działającej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/promedica_elk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.