eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ząbki › Budowa fontanny posadzkowej oraz ścieżki edukacyjnej na skwerze przy ulicy Szpitalnej w ZąbkachOgłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa fontanny posadzkowej oraz ścieżki edukacyjnej na skwerze przy ulicy Szpitalnej w Ząbkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Ząbki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269717

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Ząbki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-091

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zabki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zabki.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa fontanny posadzkowej oraz ścieżki edukacyjnej na skwerze przy ulicy Szpitalnej w Ząbkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84402a75-eaf4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294660

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036400/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa fontanny

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki”, dofinansowanego w ramach, Działania 2.5, Priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00206031/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPU.271.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 942105,45 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa fontanny posadzkowej wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej a także elementami towarzyszącymi – ścieżkami, dojściami oraz elementami małej architektury na terenie skweru przy ul. Szpitalnej w Ząbkach, w ramach realizacji projektu pt. „Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki”, dofinansowanego w ramach, Działania 2.5, Priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
2. W ramach inwestycji przewidziano m.in.:
- roboty rozbiórkowe w tym: rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych na terenie skweru wraz z podbudową,
- prace ziemne w tym wykonanie wykopów pod przyłącza, wykopy pod fundamenty fontanny, korytowanie pod nowe nawierzchnie ścieżek,
- budowę fontanny posadzkowej – obejmującą plac zabaw wodnych, wykonanie konstrukcji niecki fontanny, wykonanie komory technicznej fontanny, wykonanie posadzki fontanny, wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonanie komory pomp, urządzenia wraz z przyłączeniem do miejskich sieci infrastruktury technicznej – wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej,
- budowę nawierzchni utwardzonych ścieżek i dojść pieszych,
- instalację elementów małej architektury parkowej,
- instalację kamery monitoringu wizyjnego,
- budowę nawierzchni utwardzonych ścieżek i dojść pieszych – z mieszaniny kruszyw mineralnych utwardzonych żywicą epoksydową,
- instalację elementów małej architektury parkowej,
- budowę nawierzchni ścieżki edukacyjnej wraz z montażem elementów małej architektury.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 4 SWZ), przedmiary robót (załącznik nr 5 SWZ), dokumentacja projektowa (załącznik nr 6 SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

34930000-5 - Urządzenia wodne

44115500-4 - Układy natryskowe

42122210-5 - Układy hydrauliczne

35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1286224,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1286224,87 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1286224,87 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZIEL-BUD WOJCIECH RUKAT

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1180038363

7.3.3) Ulica: MEHOFFERA 122

7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA

7.3.5) Kod pocztowy: 03-158

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

DOSTAWA I MONTAŻ TECHNOLOGII FONTANNY - WATERSYSTEM SP. Z O.O. SP. K.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1286224,87 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.