eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rogoźno › "DOWÓZ UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ROGOŹNO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W CZASIE DOWOZU W OKRESIE OD 01.09.2022R. DO 30.06.2023 R. W OPARCIU O BILETY MIESIĘCZNE."Ogłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„DOWÓZ UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ROGOŹNO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W CZASIE DOWOZU W OKRESIE OD 01.09.2022R. DO 30.06.2023 R. W OPARCIU O BILETY MIESIĘCZNE.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ROGOŹNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364970475

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krótka 7

1.5.2.) Miejscowość: Rogoźno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-610

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 672617685

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuw.rogozno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rogozno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

oświatowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„DOWÓZ UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ROGOŹNO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W CZASIE DOWOZU W OKRESIE OD 01.09.2022R. DO 30.06.2023 R. W OPARCIU O BILETY MIESIĘCZNE.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7cb8802a-14ac-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294643

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005857/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 "Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie transportu."

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.rogozno.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
W zakresie ofert - miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal adres ESP (skrytki ePUAP): /3j634ffukx/SkrytkaESP. W pozostałym zakresie: poczty elektronicznej sekretariat@cuw.rogozno.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny) zawarto w dziale XXIV SWZ ochrona danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest:
„Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od 01.09.2022r. do 30.06.2023r. w oparciu o bilety miesięczne.”
Dzieci dowożone będą z terenu Gminy Rogoźno do następujących placówek oświatowych:
a) Przedszkole im. Słonecznych Skrzatów w Parkowie, Parkowo 114a, 64 -608 Parkowo,
b) Przedszkole nr 2 im. Bajkowy Świat w Rogoźnie, ul. Seminarialna 16, 64 -610 Rogoźno,
c) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, ul. Mała Poznańska 1, 64 -610 Rogoźno,
d) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie ul. Seminarialna 16 i ul. Kościuszki 28, 64-610 Rogoźno,
e) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Budziszewku, Budziszewko 57a, 64 -612 Budziszewko,
f) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach, Pruśce 30, 64 – 610 Pruśce,
g) Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Gościejewie, Gościejewo 14 i Tarnowo 21, 64 -611 Gościejewo,
h) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie, Parkowo 6, 64 - 608 Parkowo.
Łączna ilość dzieci wynosi 543.
Szacowany wykaz ilości uczniów oraz kierunków dojazdów zostanie szczegółowo określony w załączniku do SWZ. Szacunkowa ilość kilometrów dziennych tras ca 779 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami (kryteria dla wszystkich części zamówienia):
a) kryterium nr 1 - cena (C) - waga 60 % (60 pkt). Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: C = (C min / C o ) x 60 pkt, gdzie: C min- najniższa cena brutto z nieodrzuconych ocenianych ofert (zł), C o – cena brutto oferty badanej (zł);
b) kryterium nr 2 - wiek pojazdu — łącznie suma do uzyskania 40 pkt przy 8 liniach
16 - 20 letni pojazd - 0 pkt
11 - 15 letni pojazd - 1 pkt
6 - 10 letni pojazd - 2 pkt
0 - 5 letni pojazd - 5 pkt
Powyższe punkty dotyczą 1 pojazdu który będzie obsługiwał poszczególne linie czyli w przypadku posiadania pojazdów o następujących latach: 3, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 20 Wykonawca uzyska następującą liczbę pkt: 5 pkt 5 pkt 2 pkt 2 pkt 1 pkt 1 pkt 0 pkt 0 pkt czyli razem 16 pkt na możliwych 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek pojazdu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu zostały zawarte w sekcji VII SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu zostały zawarte w sekcji VII SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

9) Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty (treści oferty) Wykonawca powinien dołączyć:
a) oświadczenia wstępne, o których mowa w Sekcji VII pkt 1 SWZ. Wzór oświadczeń stanowią załączniki nr 3 i 4 do SWZ;
b) zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ustawy Pzp, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 11 do SWZ – jeśli Wykonawca będzie polegał na zasobach tego podmiotu;
c) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnica przedsiębiorstwa;
d) pełnomocnictwo do podpisania oferty – o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych w niniejszym postępowaniu. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł.

2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

3) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4) Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).

5) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BS Czarnków o/Rogoźno, nr konta 60 8951 0009 3902 8916 2000 0030. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium w postępowaniu CUW.454.2.11.2022 „Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od 01.09.2022r. do 30.06.2023r. w oparciu o bilety miesięczne.”

6) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Informacje odnośnie zwrotu wadium zawarto w sekcji XI pkt 8-13.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu zaistnienia podstaw, o których mowa w Sekcji VI pkt 1 i 2 SWZ.

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 1 Sekcji VII SWZ oraz podmiotowe środki dowodowe, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Informacje dotyczące rodzaju i zakresu zmian w umowie oraz warunku ich wprowadzania zostało zawarte w sekcji XX pkt 5-11

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniportalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.