eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa rękawiczek medycznychOgłoszenie z dnia 2023-07-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa rękawiczek medycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288395

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kasprzaka 17a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-211

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 32-77-245

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@imid.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.imid.med.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa rękawiczek medycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a089729-0470-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00294358

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).12. Zamawiający zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 70 Pzp oraz
w związku z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć podpisywany plik oraz plik podpisu.
13. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści
i kontekstu zapisanych informacji.
14. Zamawiający, zgodnie z Paragrafem 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 KB/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min.2GB RAM, procesor o wydajności odpowiadającej Intel IV 2GHzlub wydajniejszy, jeden z systemów operacyjnych -MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;7.5.zainstalowanyprogram Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
15. Zamawiający rekomenduje dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .pdf., xlsx, .doc, .zip.
16. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany –format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
17. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas godzina: minuta: sekunda (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Matki i Dziecka, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, adres strony internetowej: www.imid.med.pl;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@imid.med.pl, telefon 22 32 77 394;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A/ZP/SZP.261-48/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rękawiczki chirurgiczne z lateksu sterylne pudrowane. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera zał. nr 2 do SWZ – tabela asortymentowo - cenowa, stanowiący jednocześnie Opis Przedmiotu Zamówienia oraz zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Cena (C

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rękawiczki diagnostyczne. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera zał. nr 2 do SWZ – tabela asortymentowo - cenowa, stanowiący jednocześnie Opis Przedmiotu Zamówienia oraz zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Cena (C

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 3 ppkt 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w pkt 6, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania:
1) Aktualne dokumenty i oświadczenia potwierdzające dopuszczenie do obrotu i do używania jako wyrób medyczny spełniający wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 974), tj.
a) deklaracja/certyfikat zgodności ( wystawiona przez producenta lub upoważnionego/ autoryzowanego przedstawiciela) potwierdzająca, iż wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi,
b) oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające, że oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i użytkowania jako wyrób medyczny na terenie Polski,
c) certyfikat jednostki notyfikowanej ( identyfikujący producenta i typ wyrobu), jeżeli ocena była przeprowadzona z udziałem jednostki notyfikowanej ( jeżeli wymagana była ocena jednostki notyfikowanej).
2) Materiały informacyjne zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekt, katalog, ulotka, karta danych technicznych itp.), potwierdzające wymagania zawarte w zał. nr 2 do SWZ (z zaznaczeniem wymaganych parametrów, pozycji oferowanego przedmiotu zamówienia);
3) Niezależnie od przedmiotowych środków dowodowych określonych
w pkt 1 i 2, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) dla części nr 1 oświadczenie własne, potwierdzające, że zaoferowany przedmiot zamówienia został przebadany na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671;
b) dla części nr 2 oświadczenie własne, potwierdzające, że zaoferowany przedmiot zamówienia został zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III, został przebadany na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671, substancji chemicznych i cytostatyków. Jest zgodny z normą EN 455-1, 2, 3 i 4, EN ISO-21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-5, posiada odporność chemiczną wykazaną zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 oraz został dopuszczony do kontaktu z żywnością.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Aktualne dokumenty i oświadczenia potwierdzające dopuszczenie do obrotu i do używania jako wyrób medyczny spełniający wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 974), tj.
a) deklaracja/certyfikat zgodności ( wystawiona przez producenta lub upoważnionego/ autoryzowanego przedstawiciela) potwierdzająca, iż wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi,
b) oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające, że oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i użytkowania jako wyrób medyczny na terenie Polski,
c) certyfikat jednostki notyfikowanej ( identyfikujący producenta i typ wyrobu), jeżeli ocena była przeprowadzona z udziałem jednostki notyfikowanej ( jeżeli wymagana była ocena jednostki notyfikowanej).
2) Materiały informacyjne zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekt, katalog, ulotka, karta danych technicznych itp.), potwierdzające wymagania zawarte w zał. nr 2 do SWZ (z zaznaczeniem wymaganych parametrów, pozycji oferowanego przedmiotu zamówienia);
3) Niezależnie od przedmiotowych środków dowodowych określonych
w pkt 1 i 2, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) dla części nr 1 oświadczenie własne, potwierdzające, że zaoferowany przedmiot zamówienia został przebadany na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671;
b) dla części nr 2 oświadczenie własne, potwierdzające, że zaoferowany przedmiot zamówienia został zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III, został przebadany na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671, substancji chemicznych i cytostatyków. Jest zgodny z normą EN 455-1, 2, 3 i 4, EN ISO-21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-5, posiada odporność chemiczną wykazaną zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 oraz został dopuszczony do kontaktu z żywnością.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z zał. nr 1 do SWZ oraz w tabeli asortymentowo – cenowej – zgodnie z zał. nr 2 do SWZ, stanowiącej integralną część oferty.
Wraz z ofertą (tj. formularzem ofertowym, tabelą asortymentowo-cenową) Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdz. IX pkt 1;
2) przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z Rozdz. X;
3) w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, tj. bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym osoby/osób, których umocowanie wynika z dokumentów rejestrowych lub z elektronicznym poświadczeniem zgodności z okazanym dokumentem na podstawie art. 97 §2 Prawa o notariacie.
a) W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem elektronicznym.
b) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje się na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. „W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie”.
c) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz na podstawie art. 97 § 2 Prawa o notariacie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdz. IX pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy i usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

I. 1.Strony na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie: 1)zmiany (wydłużenia) okresu realizacji Umowy, w przypadku niewykorzystania kwoty określonej w §2 ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem, że maksymalny okres realizacji Umowy nie może przekraczać 48 miesięcy od dnia jej zawarcia; 2)zmiany typu/modelu/numeru katalogowego/nazwy produktu stanowiącego Przedmiot Umowy, w szczególności w przypadku zaprzestania jego produkcji, przy zachowaniu wymaganych przez Zamawiającego właściwości;
3) zmiany sposobu konfekcjonowania, z zastrzeżeniem, że ogólna ilość Przedmiotu Umowy nie może być mniejsza niż ilość wymagana przez Zamawiającego; 4)ilości zamawianego asortymentu w ramach wartości asortymentu określonego w danej części stanowiącej Przedmiot Umowy, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego; 5) w zakresie warunków realizacji Umowy, w tym cen, w przypadku wpływu inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę lub inny kraj lub inwazji innego kraju na Ukrainę lub inny kraj, jeśli sytuacja ta ma wpływ na wykonywanie Umowy, przy czym nie mogą to być czynniki i zdarzenia znane w dniu zawarcia Umowy (m. in. takie jak ograniczenia w dostępie do surowców, ograniczenia transportu, ograniczenia przepływu osób, towarów i usług między Polską z następującymi krajami: Ukraina, Federacja Rosyjska, Białoruś, wzrost cen paliw i energii elektrycznej oraz gazu, napływ uchodźców); Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu wspomnianych czynników i zdarzeń na realizację Umowy w sposób precyzyjny i określający konkretne okoliczności wpływające na konkretny aspekt realizacji Umowy; Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zaistnienie wspomnianych czynników i zdarzeń wpływających na realizację niniejszej Umowy, jednocześnie Wykonawca nie może powoływać się na czynniki i zdarzenia możliwe do przewidzenia lub takie, którym mógł zapobiec lub je uwzględnić. 2.Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 i 4 nie mogą skutkować zmianą cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 3.Zmiany Umowy mogą być dokonane na podstawie art 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 4.W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej, Strona, która powołuje się na te okoliczności obowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od jej zaistnienia, zawiadomić o danej okoliczności drugą Stronę. Zaniechanie obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym stanowi podstawę odmowy zmiany Umowy, chyba że konieczność zmiany wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów.
II. 1.W związku z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp Strony przewidują następujące zasady zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia Wykonawcy, w zakresie cen jednostkowych asortymentu, określonych w załączniku nr 1, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
1) przez cenę materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy należy rozumieć: a)ceny materiałów wykorzystywanych do produkcji asortymentu,
b) ceny gotowych produktów nabywanych przez Wykonawcę w celu realizacji dostaw dla Zamawiającego, c)ceny kosztów energii elektrycznej, jeśli Wykonawca jest producentem dostarczanego asortymentu; W
związku z ograniczoną ilością znaków rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w § 8 i 9 Zał. nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-07-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem Platformy Marketplanet OnePlace poprzez link: https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-07-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-08-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.poz.835), zwanej dalej „ustawą o szczególnych
rozwiązaniach”, tj.: 1) Zamawiający wyklucza:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r.
o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.
2) Wykluczenie następuje na okres trwania opisanych powyżej okoliczności.
II. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej: Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w rozdziale XXIII SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.