eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Boguchwała › Przebudowa, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy BoguchwałaOgłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Boguchwała

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Suszyckich 33

1.5.2.) Miejscowość: Boguchwała

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-040

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@boguchwala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.boguchwala.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7605817-13c4-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294342

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007418/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Przebudowa, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/; www.bip.boguchwala.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/; https://epuap.gov.pl/wps/portal; poczta elektroniczna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/), przez portal ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej (um@boguchwala.pl,
m.kotula@um.boguchwala.pl) na zasadach określonych poniżej.
1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są: Monika Kotula – wyjaśnienia w sprawie procedury
przetargowej w godzinach: poniedziałek – piątek 900-1500: tel. 17 87 55 220 e-mail: m.kotula@um.boguchwala.pl, 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do „Formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do
„Formularza do komunikacji”. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz w warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP). 4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu, przestrzegać postanowień tego
regulaminu. 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych „Formularzy do: złożenia i wycofania oferty” oraz do
„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB oraz maksymalny rozmiar plików wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej
wynosi: 20 MB 6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7. Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie można wyszukać na „Liście wszystkich postępowań” w miniPortaIu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postepowania". Jest ono dostępne równie na stronie internetowej Zamawiającego. 8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym o numerze referencyjnym: RIZ.271.25.2022 pod nazwą:
„Przebudowa, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała jest Zamawiający, tj. Gmina Boguchwała z siedzibą przy ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała - reprezentowana przez Burmistrza Boguchwały – dalej Administrator lub Gmina.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z udzieleniem lub
wykonywaniem zamówienia publicznego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie za pomocą adresu: iod@boguchwala.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie w związku z
udzieleniem zamówienia publicznego w wybranym przez Gminę trybie postępowania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
4.1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.]oraz ustawy z
dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych [t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn. zm.] – dalej Pzp.
4.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Boguchwała przetwarzają dane osobowe dla
których Administratorem jest Gmina Boguchwała.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj.
przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 4 ustawy PZP tj. przeprowadzenia postępowania o zamówienie
publiczne z wyłączeniem stosowania wymogów określonych w ustawie PZP, nie podanie przez Panią/ Pana danych osobowych
wyłącza możliwość wzięcia udziału w tym postępowaniu oraz zawarcia umowy.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
8.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
8.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
8.3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
8.3.1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
8.3.2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w
zamian ich ograniczenia,
8.3.3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony
lub dochodzenia roszczeń,
8.3.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
8.3.5. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Pozostałe informacje zamieszczone są w Rozdziale XXV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz punkt wyżej - RODO (obowiązek informacyjny)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIZ.271.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy, rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała.
Zamówienie składa się z:
Zadania 1: Zaprojektowanie i budowa przepompowni ścieków PZ1, PB1 i tłoczni ścieków PB5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zadania 2: Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.
Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i budowy przepompowni ścieków PZ1, PB1 oraz tłoczni ścieków PB5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (od przepompowni PZ1) i dostawą rozwiązań technologicznych, zgodnie z PFU, uwzględniając planowany cel i funkcję przedsięwzięć, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego pra-wa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać także wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, wykonać wszystkie działania wymagane decyzjami, warunkami tech-nicznymi itp., w szczególności przyłącza, sieci, usunięcie, wymianę lub przełożenie instalacji, w razie potrzeby działania rozbiórkowe.

Przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz przy kompletacji dostawy sprzętu i wyposażenia Wykonawca winien wziąć pod uwagę, iż wymagania Zamawiającego wskazane w niniejszym PFU nie muszą być kompletne i wyczerpujące w odniesieniu do wszystkich możli-wych rozwiązań, a niniejsze Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Jeśli wskazane wymagania kolidują z obowiązującymi na dzień realizacji przedsięwzięcia (w zakresie projektu, budowy lub innych) przepisami prawa, w tym prawa miejsco-wego, Wykonawca zobowiązany jest – w uzgodnieniu z Zamawiającym – zastosować inne rozwią-zanie, przy czym zastosowane rozwiązanie zamienne powinno być korzystne dla Zamawiającego. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, instalacje i urządzenia pod wszelkimi względami kom-pletne i gotowe do eksploatacji oraz spełniające niniejsze wymagania. Wykonawca nie może wyko-rzystywać błędów lub opuszczeń w niniejszym PFU i dokumentacji przedstawionej przez Zamawia-jącego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowied-nich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, dopuszcza się zmianę wielkości parametrów i zakresu części przed-miotowego przedsięwzięcia wskazanych w PFU.
Planowane przedsięwzięcie – Zadanie 1 - Zaprojektowanie i budowa przepompowni ścieków PZ1, PB1 i tłoczni ścieków PB5 waz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Zadanie 2 – Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ma na celu zwiększenie niezawodności i poprawę funk-cjonalności (w tym związanej z eksploatacją) istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli spełnione zostaną następujące wymagania:
a) Wykonawca wykaże, że na dzień składania oferty posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 4 000 000,00 złotych.
b) Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowania lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 4 000 000,00 złotych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki ekonomiczne i finansowe określone w pkt a) i b) musi spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, w zakresie Sytuacji finansowej lub ekonomicznej, warunki określone w pkt a) i b) jako Sytuacja ekonomiczna lub finansowa muszą być w całości spełnione przez jeden podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca. Nie jest dozwolone sumowanie w zakresie Sytuacji finansowej lub ekonomicznej dwóch lub więcej Wykonawców, jak i dwóch lub więcej podmiotów na których zasobach polega Wykonawca.

Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.
1) zdolności technicznej lub zawodowej (Doświadczenie):

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
a) 2 usługi – zadania (kontrakt, umowa) w ramach, których sporządzono co najmniej projekty budowalne dla inwestycji polegającej na budowie/rozbudowie/przebudowie/ modernizacji obiektu gospodarki wodno-ściekowej (w zakresie co najmniej robót konstrukcyjno-budowalnych, sanitarnych i technologicznych oraz elektrycznych wraz z AKPiA), o wartości zaprojektowanych robót budowlanych w każdym zadaniu co najmniej 3 000 000,00 złotych netto, z zastrzeżeniem, że na podstawie każdego z projektów uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
b) zadanie (kontrakt, umowa) polegające na wykonaniu robót budowalnych w zakresie co najmniej robót konstrukcyjno-budowalnych, sanitarnych i technologicznych oraz elektrycznych wraz z AKPiA, przy budowie/rozbudowie/przebudowie/modernizacji pompowni/ przepompowni ścieków z zabudową pomp w komorze suchej i wydajności układu nie mniejszej niż Q=200m3/h wraz z dostawą i montażem instalacji biofiltra, o wartości wykonanych robót budowalnych co najmniej 2 000 000,00 złotych netto.
c) zadanie (kontrakt, umowa) polegające na wykonaniu robót budowalnych w zakresie co najmniej robót konstrukcyjno-budowalnych, sanitarnych i technologicznych oraz elektrycznych wraz z AKPiA, przy budowie/rozbudowie/przebudowie/modernizacji tłoczni ścieków i wydajności układu nie mniejszej niż Q=100m3/h o wartości wykonanych robót budowalnych co najmniej 800 000,00 złotych netto.
d) zadanie (kontrakt, umowa) polegające na wykonaniu robót budowalnych w zakresie budowy rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej o średnicy co najmniej DN250 i długości co najmniej 500m i wartości wykonanych robót budowlanych co najmniej 400 000,00 złotych netto. .

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt a), b), c) i d) musi spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. Doświadczenie kilku podmiotów w ramach pkt a), b), c) i d) nie podlega sumowaniu.

Zamawiający dopuszcza przedstawienie zadań spełniających jednocześnie więcej niż jeden warunek.
e) Przedstawienie kopii ważnego na dzień składania ofert certyfikatu potwierdzającego wdrożenie u wykonawcy Systemu Zarządzania Jakością zgodnego ze standardowym systemem zarządzania jakości wg normy ISO 9001 oraz zgodnego ze standardowym systemem zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001 lub innych równoważnych systemów.
2) zdolności technicznej lub zawodowej (Osoby):

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował łącznie co najmniej:

a) Projektant branży technologicznej – osoba posiadająca:
- Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności technologicznej
- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień
- doświadczenie w zaprojektowaniu co najmniej 1 przepompowni i 1 tłoczni ścieków o wydajności nie mniejszej niż mniejszej niż Q=100m3/h.
b) Kierownik Budowy – osoba posiadająca:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych
- doświadczenie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji zadania (kontrakt, umowa) polegającego na wykonaniu robót budowlanych (w zakresie co najmniej robót konstrukcyjno-budowalnych, sanitarnych i technologicznych oraz elektrycznych wraz z AKPiA) przy budowie/rozbudowie/przebudowie/ modernizacji obiektu gospodarki wodno-ściekowej o wartości wykonanych robót budowlanych co najmniej 3 000 000,00 złotych netto.
c) Kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca:
- uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych
- doświadczenie, w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji zadania (kontrakt, umowa) polegającego na wykonaniu robót budowlanych (w zakresie co najmniej robót konstrukcyjno-budowlanych, sanitarnych i technologicznych oraz elektrycznych wraz z AKPiA) przy budowie/rozbudowie/przebudowie/ modernizacji obiektu gospodarki wodno-ściekowej o wartości wykonanych robót budowlanych co najmniej 3 000 000,00 złotych netto.

d) Wykonawca musi wykazać, że posiada przeciętne zatrudnienie oraz liczebność kadry kierowniczej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w liczbie co najmniej 20 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w każdym roku;
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie Rozdziale VIII SWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych dokumentów

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

Potwierdzenie ubezpieczenia OC
Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
Wykaz usług
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

Wykaz usług stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
Wykaz robót budowanych
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ
Wykaz osób
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wzór wykazu osób stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.
Oświadczenie
oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
Zaświadczenie
Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, jeżeli zamawiający odwołuje się do systemów zarządzania jakością opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

11. Treść oferty stanowi wypełniony Formularz ofertowy – wg Załącznika Nr 1 do SWZ.
12. Wraz z ofertą muszą zostać złożone:
12.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – Załącznik Nr 2 do SWZ
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców).
12.2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy
12.3. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty – jeżeli dotyczy
12.4. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony druk oświadczenia, wg Załącznika Nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadkach, o których mowa a art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświad-czenie (zawarte w Formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1 do SWZ) z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
5. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
7. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone we wzorze umowy - Załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal ; Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortaIu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena oferty brutto

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

17. Inwestycja dofinansowywana jest z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 2 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. ( zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dostępnymi na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.