eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › Dowóz seniorów z terenu Gminy Kolbuszowa do Dziennego Domu "Senior+" w Hucie PrzedborskiejOgłoszenie z dnia 2023-07-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz seniorów z terenu Gminy Kolbuszowa do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690007200

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21a

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 2271133

1.5.8.) Numer faksu: 17 2271487

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mgops.kolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://jo.bip.kolbuszowa.pl/96-miejsko-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/4069-informacja-o-jednostce.html

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c501cd49-004f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz seniorów z terenu Gminy Kolbuszowa do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c501cd49-004f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00294114

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044011/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz seniorów z terenu Gminy Kolbuszowa do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.261.1.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 125292,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowozu seniorów z wyznaczonych punktów zbiórki do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej 26 i odwozu z Dziennego Domu „Senior+” do wyznaczonych punktów zbiórki w okresie od dnia 03.07.2023 r. do 29.12.2023 r.
Pod pojęciem dowóz seniorów rozumie się przywóz seniorów z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu „Senior+” i ich odwóz z Dziennego Domu „Senior+” do ich miejsca zamieszkania.
Specyfika głównych wymagań:
1) Dowóz maksymalnie 28 osób odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku; rano – dowóz do Domu do godz. 9:00; po południu odwóz od godz. 14:30, zgodnie z obowiązującymi w czasie trwania realizacji umowy ograniczeniami i zasadami wynikającymi z przepisów prawa wprowadzonymi w związku z wystąpieniem staniu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
2) W sytuacjach nadzwyczajnych np. w czasie epidemii lub w razie potrzeb, może nastąpić zmiana popołudniowej godziny odwozu seniorów do domów.
3) Dowóz seniorów odbywać się będzie na dwóch trasach rozpoczynających się jednocześnie dwoma środkami transportu (jeden kurs na trasie):
a) Trasa I: Kolbuszowa – Kolbuszowa Dolna – Bukowiec – Domatków – Przedbórz – Huta Przedborska 26 (jeden kurs rano i jeden po południu),
b) Trasa II: Zarębki – Werynia – Kłapówka – Widełka – Kupno – Bukowiec – Przedbórz – Huta Przedborska 26 (jeden kurs rano i jeden po południu).
4) W przypadku małej liczby osób uczęszczających do Dziennego Domu „Senior+” dowóz seniorów odbywać się będzie na jednej trasie jednym środkiem transportu.
5) W przypadku braku chętnych seniorów do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w Dziennym Domu „Senior+” Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z dowozu seniorów w określonym dniu, nie więcej niż 6 razy w trakcie trwania Umowy, o czym poinformuje Wykonawcę na 1 dzień przed terminem realizacji zamówienia.
6) Trasy mogą być modyfikowane, mogą ulec zmianie o dodatkowe miejscowości tj. Kolbuszowa Górna, Nowa Wieś, Świerczów, Poręby Kupieńskie, w związku ze zmianą liczby osób uczęszczających do Dziennego Domu „Senior+”, zmianą osób lub w przypadku nieobecności, któregoś z seniorów, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż do godz. 12:00 dnia poprzedzającego.
7) Planowana liczba dni dowozu w okresie trwania umowy – 126 dni.
8) Średnia dzienna liczba kilometrów z dwóch tras dowozu i odwozu to ok. 125 km mierzonych najkrótszą możliwą drogą do przebycia, po trasach wybranych przez Wykonawcę po zatwierdzeniu trasy przez Zamawiającego, w terminie nie później niż do godz. 14:00 dnia poprzedniego.
9) Dodatkowo przewiduje się w trakcie trwania umowy do 6 wyjazdów, do 150 kilometrów łącznie.
10) Rozliczenie liczby kilometrów odbywać się będzie na zasadzie: od miejsca odebrania pierwszego seniora do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej 26, natomiast odwóz liczony będzie od wyjazdu z Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej 26 do miejsca zamieszkania ostatniego seniora.
Dodatkowe wymagania:
1) Przewozy seniorów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i innych przepisach związanych z przewozem osób, Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie trwania realizacji umowy ograniczeniami i zasadami wynikającymi z przepisów prawa wprowadzonymi w związku z wystąpieniem staniu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
2) Szczegółowe oznaczenie punktów zbiórki seniorów oraz godzin dowozu do Dziennego Domu „Senior+” i odwozu seniorów po zakończonym pobycie, uzgodnione zostanie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym w ustalonym przez strony terminie, przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin przewozu seniorów w związku z organizacją imprez i spotkań okolicznościowych, wykładów itp.
4) Zamawiający przy wykonaniu zamówienia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w zakresie zmiany trasy przewozu seniorów w przypadkach wystąpienia nieprzewidzianych w planie sytuacji życiowych seniorów uniemożliwiających im przybycie do Dziennego Domu „Senior+” tj. choroba, pobyt w szpitalu, wyjazd do rodziny itp. oraz zadeklarowania chęci korzystania z usług Dziennego Domu „Senior+” przez innych seniorów.
5) Oprócz kursów wynikających z harmonogramu, Zamawiający może zlecić przywóz seniorów na okolicznościowe imprezy i odwóz do ustalonych punktów zbiórki w godzinach i dniach wcześniej uzgodnionych z Wykonawcą, nie więcej jednak niż 6 razy w trakcie trwania umowy.
6) Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii pojazdu, którym świadczy usługi do podstawienia zastępczego środka transportu – odpowiadającego przepisom dotyczącym świadczonych usług.
7) W przypadku nie podstawienia samochodu w ciągu 1 godziny od planowanej godziny rozpoczęcia kursu, Wykonawca pokrywa pełne koszty wynajmu przez Zamawiającego innego przewoźnika.
8) Pojazdy dowożące seniorów muszą być wyposażone w sprawną instalację grzewczą. Ponadto pojazdy, którymi Wykonawca będzie wykonywał zamówienie winny być sprawne przez cały okres wykonywania zamówienia i gwarantować maksimum bezpieczeństwa przewożonych seniorów zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i normami dotyczącymi transportu zbiorowego osób, posiadać oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, ubezpieczenie w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wraz z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków – NW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego, przez cały okres wykonywania zamówienia. Wymogiem jest by realizowane kursy dowozu i odwozu seniorów do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej 26 odbywały się pojazdami dostosowanymi do przewozu odpowiedniej liczby osób.
9) Potwierdzenie wykonanych kilometrów będzie odbywać się na podstawie Protokołu ze zrealizowanych kilometrów trasy, potwierdzonych przez kierowcę i pracownika Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej.
10) Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z Zamawiającym za wykonie przedmiotu zamówienia, tj. rozliczenia ze zrealizowanych kilometrów w danym miesiącu.
11) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi.
12) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć spowodowana działalnością Wykonawcy.
13) Zamawiający ma prawo kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz staniu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (policja, Inspekcja Ruchu Drogowego).

4.5.3.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 151050,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 173469,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 151050,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BETA BUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9591947841

7.3.3) Ulica: Kolberga

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-516

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 151050,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-03 do 2023-12-29

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.