eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczawno-Zdrój › Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i innych z nieruchomości w Szczawnie-Zdroju należących do "Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" S.A.Ogłoszenie z dnia 2022-08-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i innych z nieruchomości w Szczawnie-Zdroju należących do „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288308

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Szczawno-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-310

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mfajek@szczawno-jedlina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczawno-jedlina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i innych z nieruchomości w Szczawnie-Zdroju należących do „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-305582da-149b-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293920

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szczawno-jedlina.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szczawno-jedlina.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się za pomocą środka komunikacji elektronicznej, tj. platformy do elektronicznej obsługi zamówień
publicznych Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://szczawnojedlina.
logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Wykonawca zobowiązany jest składać wszystkie dokumenty (oferty oraz oświadczenia) pod rygorem
nieważności opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe
złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://szczawnojedlina.
logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy
zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie zakupowej
https://szczawno-jedlina.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html ma dostęp do możliwości złożenia,
zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ
oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy na:
https://szczawno-jedlina.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Regulamin korzystania z Platformy zakupowej znajduje się pod adresem:
https://szczawno-jedlina.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z
dnia4 maja2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1. administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.2. administrator wyznaczył Inspektora
Danych Osobowych, z którym można się kontaktować P. Magdalena Motyl, Tel.: 74 8493150
emailsekretariat@szczawno-jedlina.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art.6ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4. odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawyPZP5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.
1PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8.posiada Pani/Pan :a.na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku,
gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku
może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c. na podstawie art. 18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz
przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d. prawo do wniesienia skargi
doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9. nie przysługuje Pani/Panu: a. w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych ;b. prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO; c.na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;10.przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z
dnia4 maja2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1. administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.2. administrator wyznaczył Inspektora
Danych Osobowych, z którym można się kontaktować P. Magdalena Motyl, Tel.: 74 8493150
emailsekretariat@szczawno-jedlina.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art.6ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4. odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawyPZP5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.
1PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8.posiada Pani/Pan :a.na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku,
gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku
może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c. na podstawie art. 18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz
przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d. prawo do wniesienia skargi
doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9. nie przysługuje Pani/Panu: a. w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych ;b. prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO; c.na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;10.przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp 26/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i innych z nieruchomości w Szczawnie-Zdroju należących do „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Nr Nazwa kryterium Waga % Sposób punktowania - minimalizacja
1 Cena brutto 100% Liczba punktów (C) =(cena najniższa zaproponowana w ofertach /cena badanej oferty) x 100
Oferty będą oceniane następująco:
Kryterium 1 – najtańsza cenowo oferta uzyska 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej.
a. Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
b. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia.
2. – waga % - pkt
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wymaga przedstawienia osobnych dowodów na
potwierdzenie tego warunku
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki:
a) Posiadają zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2019 r.poz. 701, 730,1403, 1579, z 2020r. poz. 150, 284,322.)
b) Posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez odpowiednio: dla zadania 1 - Burmistrza
Szczawna-Zdroju, dla Zadania 2 – Burmistrza Jedliny-Zdrój. Oferent powinien przedłożyć wraz z ofertą aktualny wpis do
rejestru działalności regulowanej potwierdzony „za zgodność z oryginałem”.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wymaga przedstawienia osobnych dowodów na potwierdzenie tego warunku
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Obowiązuje pisemne zapewnienie odbioru odpadów do przetwarzania przez podmiot obsługujący instalację regionu
województwa Dolnośląskiego (należy wskazać ten podmiot).
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
wyszczególnionych w SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 730,1403, 1579, z 2020r. poz. 150, 284,322.)
b) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez odpowiednio: dla zadania 1 - Burmistrza Szczawna-Zdroju, dla
Zadania 2 – Burmistrza Jedliny-Zdrój. Oferent powinien przedłożyć wraz z ofertą aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej
potwierdzony „za zgodność z oryginałem”.
c) pisemne zapewnienie odbioru odpadów do przetwarzania przez podmiot obsługujący instalację regionu województwa
Dolnośląskiego (należy wskazać ten podmiot).
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
wyszczególnionych w SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo - jeśli wymagane na podstawie obowiązujących przepisów

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianiewarunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:
a) zmiany miejsca dostarczania i odbierania asortymentu,
b) zmiany terminów określonych w umowie ze względu na statutową działalność Spółki, bądź zmiany technologii,
c) gdy nastąpi ustawowa zmiana wysokości stawki podatku VAT przy czym zmianie ulegną wyłącznie ceny jednostkowe
brutto, ceny netto pozostaną bez zmian,
d) na umotywowany pisemny wniosek Wykonawcy dotyczący zmiany podwykonawcy lub Regionalnej instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych w stosunku do wykazanego w ofercie przetargowej,
e) w przypadku zmiany przepisów prawa zwłaszcza ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeń
wykonawczych do tej ustaw oraz w przypadku zmian w prawie miejscowym w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi, które będą miały bezpośredni wpływ na prawidłową realizację usług objętych przedmiotem zamówienia.
f) ograniczenia lub zawieszenia świadczenia usług w przypadku pojawienia się czynników o obiektywnym charakterze,
mających np.znamiona siły wyższej, np. pandemii przy jednoczesnej możliwości adekwatnego wydłużenia terminu
obowiązywania umowy.
2. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szczawno-jedlina.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.