eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Zimowe utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, schodów, kładek, ciągów pieszych i chodników, dojść do parkomatów oraz parkingów płatnych na terenie miasta Piły w sezonie zimowym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, schodów, kładek, ciągów pieszych i chodników, dojść do parkomatów oraz parkingów płatnych na terenie miasta Piły w sezonie zimowym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570766568

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: gen. Władysława Andersa 10

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@zdiz.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.pila.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, schodów, kładek, ciągów pieszych i chodników, dojść do parkomatów oraz parkingów płatnych na terenie miasta Piły w sezonie zimowym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8be90193-1491-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293894

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025488/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Zimowe utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, schodów, kładek , ciągów pieszych i chodników, dojść do parkomatów oraz parkingów płatnych na terenie miasta Piły w sezonie zimowym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdizpila.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdizpila.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020, poz. 2452)

Zgodnie z art. 61 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, potwierdzenia zainteresowania, ofert lub prac konkursowych, o ile jej treść jest udokumentowana.

Zamawiający prowadzi postępowanie za pośrednictwem Platformy zakupowej MarketPlanet

Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
- dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
-dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES, przy czym wykonawca zobowiązany jest wtedy załączyć oprócz dokumentu, którego podpis dotyczy, oddzielny plik z podpisem, czyli 2 pliki.

Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
4. Włączona obsługa JavaScript;
5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB o rozszerzeniu txt, rtf, pdf ,xps,
odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff,png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4,
ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml,css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES,
ASIC, XMLenc.

Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, z siedzibą przy ul. gen. Władysława Andersa 10, 64-920 Piła, NIP: 764-22-11-127 (dalej: ZDiZ), reprezentowany przez Dyrektora (dalej: ADO).
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Robert Erdmann. Można się z nim kontaktować poprzez adres e-mail: iod@zdiz.pila.pl Do IOD w ZDiZ należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez ZDiZ, w tym sprawy dotyczące realizacji Pani/Pana praw.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464), dalej PZP. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty upoważnione przez ADO w tym podmioty przetwarzające z którymi ADO zawarł umowę powierzenia. 5. Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Jednocześnie ADO przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną ADO przez Panią/Pana w związku z prowadzonym postępowaniem, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZ.322.30.22.EB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Podział na zadania:
Zadanie I - Zimowe utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie miasta Piły.
Zwięzły zakres przedmiotu zamówienia:
- ręczne oczyszczanie ze śniegu przystanków komunikacji miejskiej;
- ręczne posypywanie piaskiem przystanków komunikacji miejskiej;
- usuwanie oblodzenia z przystanków komunikacji miejskiej (ręczne skuwanie lodu);
- wywóz nadmiaru śniegu i lodu na odległość do 10km z załadunkiem i wyładunkiem;
- oczyszczanie z piasku przystanków komunikacji miejskiej w trakcie i po zakończeniu akcji zimowej.

2. Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi dysponować magazynem do przechowywania min. 20 ton piasku (dotyczy osobno zadania I oraz zadania II).

3. Wykonawca w trakcie realizacji zadania będzie dysponował wystarczającą ilością osób potrzebną do wykonania zadań objętych przedmiotem zamówienia – min. 4 osoby (dotyczy osobno zadania I oraz zadania II)

4. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) polegających na obsłudze sprzętu wymaganego do wykonywania prac związanych zimowym utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej, schodów, kładek, ciągów pieszych i chodników, dojść do parkomatów oraz parkingów płatnych na terenie miasta Piły w sezonie zimowym 2022/2023.

5. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji i egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w Projekcie umowy (załącznik nr 3.1. oraz 3.2. do SWZ).

6. W trakcie realizacji zadania wykonawca powinien spełniać warunek, o którym mowa w art. 68. ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych - łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

7. Szczegółowy zakres zamówienia określają załączniki do umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-14 do 2023-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Podział na zadania
Zadanie II - Zimowe utrzymanie - schodów, kładek, przejść, ciągów pieszych i chodników, dojść do parkomatów oraz parkingów płatnych w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie miasta Piły.
Zwięzły zakres przedmiotu zamówienia:
- ręczne oczyszczanie ze śniegu i lodu schodów, kładek, przejść,
- ręczne posypywanie piaskiem schodów, kładek, przejść,
- mechaniczne odśnieżanie ciągów pieszych i chodników,
- mechaniczne posypywanie piaskiem ciągów pieszych i chodników,
- mechaniczne odśnieżanie i posypywanie piaskiem ciągów pieszych i chodników,
- ręczne oczyszczanie ze śniegu i lodu dojść do parkomatów oraz parkingów płatnych,
- ręczne posypywanie piaskiem dojść do parkomatów oraz parkingów płatnych,
- wywóz nadmiaru śniegu i lodu na odległość do 10km z załadunkiem i wyładunkiem,
- zlecenia dodatkowe – Mechaniczne i ręczne odśnieżanie z równoczesnym posypywaniem,
- oczyszczanie z piasku schodów, kładek , przejść, ciągów pieszych, chodników, dojść do parkomatów oraz parkingów płatnych w trakcie i po okresie zimowym.

2. Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi dysponować magazynem do przechowywania min. 20 ton piasku (dotyczy osobno zadania I oraz zadania II).

3. Wykonawca w trakcie realizacji zadania będzie dysponował wystarczającą ilością osób potrzebną do wykonania zadań objętych przedmiotem zamówienia – min. 4 osoby (dotyczy osobno zadania I oraz zadania II)

4. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) polegających na obsłudze sprzętu wymaganego do wykonywania prac związanych zimowym utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej, schodów, kładek, ciągów pieszych i chodników, dojść do parkomatów oraz parkingów płatnych na terenie miasta Piły w sezonie zimowym 2022/2023.

5. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji i egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w Projekcie umowy (załącznik nr 3.1. oraz 3.2. do SWZ).

6. W trakcie realizacji zadania wykonawca powinien spełniać warunek, o którym mowa w art. 68. ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych - łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

7. Szczegółowy zakres zamówienia określają załączniki do umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-14 do 2023-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Minimalne warunki udziału w postępowaniu określone w oparciu o art. 112 ustawy Pzp.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) Kompetencja lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca w trakcie realizacji zadania będzie posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca w trakcie realizacji powyższego zadania musi znajdować się w rejestrze podmiotów gospodarujących odpadami (BDO), zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 5 ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 r., poz. 779).

3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi posiadać polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy (opłacony) na min. 80 000,00 zł potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

4) Zdolność techniczna lub zawodowa

Zadanie I
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującym potencjałem technicznym:
Wykonawca powinien spełniać warunki:
- posiadania sprzętu w ilości minimalnej:
* 2 samochody dostawcze do 3,5 t.

b) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 zadania na łączną wartość minimum 80 000,00 zł, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (z podaniem jego wartości, rodzaju, daty i miejsca wykonania lub wykonywania i odbiorców, potwierdzone dokumentami np. protokołami odbioru robót, referencjami).

Zadanie II
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującym potencjałem technicznym:
Wykonawca powinien spełniać warunki:
- posiadania sprzętu w ilości minimalnej:
* Samochód dostawczy do 3,5 t. – 1 szt.
* ciągnik z pługiem – 1 szt.

b) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 zadania na łączną wartość minimum 80 000,00 zł, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (z podaniem jego wartości, rodzaju, daty i miejsca wykonania lub wykonywania i odbiorców, potwierdzone dokumentami np. protokołami odbioru robót, referencjami).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wypełniony załącznik nr 2
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców (konsorcjum) oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższy warunek obejmuje również wspólników spółki cywilnej.

2. Wypełniony załącznik nr 2.1 w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

3. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – załącznik nr 6.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp
1. Wykaz usług - załącznik nr 7 wraz z załączeniem dowodów (referencje, protokoły odbioru)

2. Wykaz sprzętu - załącznik nr 8

3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp (jeżeli dotyczy) załącznik nr 5
Zobowiązanie ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;

4. Wypełniony załącznik nr 2
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców (konsorcjum) oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższy warunek obejmuje również wspólników spółki cywilnej.

5. Wypełniony załącznik nr 2.1 -- w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp.

2. Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1.1. lub 1.2. do SWZ.

3. Uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4.1. lub 4.2. do SWZ będący integralną częścią oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zdizpila.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.