eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Góra › Wymiana źródeł ciepła w 3 budynkach będących w zarządzie Nadleśnictwa Góra ŚląskaOgłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana źródeł ciepła w 3 budynkach będących w zarządzie Nadleśnictwa Góra Śląska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Góra Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 410008100

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podwale

1.5.2.) Miejscowość: Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 65 543 23 59

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: goraslaska@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://goraslaska.poznan.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana źródeł ciepła w 3 budynkach będących w zarządzie Nadleśnictwa Góra Śląska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3dc68dd-147e-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293585

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a46145e2-74de-4a84-9f49-909fc9e8c6d8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcą odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawcy zamierzający wziąć udział w niniejszym postepowaniu o udzieleni zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularzu do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystani z miniPortalu oraz Regulaminu ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej zamawiającego.
5. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 781 Kodeksu cywilnego do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczania woli w formie elektronicznej (tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Góra Śląska .Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Krzysztofa Dziemian, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@rodo.pl lub telefonicznie pod numerem 605 236 601.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.30.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – leśniczówka Zawieścice (nr inw. 110/191) – adres Zawieścice 18, 56 – 200 Góra. Dane techniczne obiektu: kubatura 575,40 m3, powierzchnia użytkowa – 114,70 m2, liczba pomieszczeń 13.
2. Szczegółowy opis robót zawarty jest w:
2.1. Projekcie technicznym dla B. mieszkalnego – leśniczówki Zawieścice – Załącznik nr 3.1.1.
2.2. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych dla B. mieszkalnego – leśniczówki Zawieścice – Załącznik nr 3.2.1.
2.3. Przedmiarze robót – dla b. mieszkalnego – leśniczówka Zawieścice – Załącznik nr 3.3.1.
3. Wykonawcy zaleca się odwiedzenie i sprawdzenie miejsca wykonywania robót budowlanych oraz ich otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka ,czynników koniecznych do przygotowania oferty i podpisania umowy na roboty. Wizyta na placu budowy nie będzie organizowana przez Zamawiającego.
4. Wykonawcy zaleca się sprawdzenie dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz przedmiaru pod względem przyjętych rozwiązań technicznych i wielkości obmiaru. Wszelkie nieścisłości należy zgłaszać w trybie przewidzianym w art. 284 ustawy PZP. Brak zapytań za strony Wykonawcy będzie uznany za brak uwag do przedmiotowej dokumentacji budowlanej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty (załącznik 14.nr 1 do SWZ) cenę ofertową. Oferowana cena powinna obejmować wszystkie składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, przeprowadzonej wizji lokalnej (decyzja Wykonawcy) oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć. Cena ofertowa może być jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
2. Cenę należy podać cyfrowo i słownie w złotych. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.
3. Cenę należy ustalić na podstawie przedmiarów robót, mając na uwadze założenia zawarte w SWZ wpływające na cenę oraz wyjaśnienia Zamawiającego udzielone wykonawcom na piśmie w związku z ich zapytaniami i wątpliwościami, co do przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca określa ceny za wszystkie elementy zamówienia w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 2.1, 2.2 oraz 2.3 do SWZ), który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie integralną część oferty.
5. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjęte ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie i obejmują wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.
6. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w PLN z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Stawka podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień składania oferty.
7. Cena oferty musi zawierać również:
• ceny materiałów w I klasie jakości lub gatunku, oznaczone CE lub B, zgodnie z ustawą o wyrobach budowalnych,
• koszt robót przygotowawczych i towarzyszących na terenie objętym zamówieniem,
• koszty związane z zagospodarowaniem odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, inne koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w tym pomiary, badania (np. jakości materiałów użytych przez Wykonawcę), atesty, certyfikaty, dokumentacja powykonawcza.
8. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie źródła ciepła w budynku mieszkalnym – leśniczówka Sułków (nr. inw. 110/198) – adres Sułków 13, 56 – 200 Góra. Dane techniczne obiektu: kubatura – 652,73m3, powierzchnia użytkowa – 121,70 m2, liczba pomieszczeń 15.
2. Szczegółowy opis robót zawarty jest w:
2.1. Projekt techniczny dla B. mieszkalnego – leśniczówka Sułków – Załącznik nr 3.1.2.
2.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych dla B. mieszkalnego – leśniczówki Sułków - Załącznik nr 3.2.2
2.3. Przedmiar robót – dla b. mieszkalnego – leśniczówka Sułków – Załącznik nr 3.3.2.
3. Wykonawcy zaleca się odwiedzenie i sprawdzenie miejsca wykonywania robót budowlanych oraz ich otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka ,czynników koniecznych do przygotowania oferty i podpisania umowy na roboty. Wizyta na placu budowy nie będzie organizowana przez Zamawiającego.
3.4. Wykonawcy zaleca się sprawdzenie dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz przedmiaru pod względem przyjętych rozwiązań technicznych i wielkości obmiaru. Wszelkie nieścisłości należy zgłaszać w trybie przewidzianym w art. 284 ustawy PZP. Brak zapytań za strony Wykonawcy będzie uznany za brak uwag do przedmiotowej dokumentacji budowlanej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty (załącznik 14.nr 1 do SWZ) cenę ofertową. Oferowana cena powinna obejmować wszystkie składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, przeprowadzonej wizji lokalnej (decyzja Wykonawcy) oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć. Cena ofertowa może być jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
2. Cenę należy podać cyfrowo i słownie w złotych. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.
3. Cenę należy ustalić na podstawie przedmiarów robót, mając na uwadze założenia zawarte w SWZ wpływające na cenę oraz wyjaśnienia Zamawiającego udzielone wykonawcom na piśmie w związku z ich zapytaniami i wątpliwościami, co do przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca określa ceny za wszystkie elementy zamówienia w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 2.1, 2.2 oraz 2.3 do SWZ), który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie integralną część oferty.
5. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjęte ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie i obejmują wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.
6. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w PLN z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Stawka podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień składania oferty.
7. Cena oferty musi zawierać również:
• ceny materiałów w I klasie jakości lub gatunku, oznaczone CE lub B, zgodnie z ustawą o wyrobach budowalnych,
• koszt robót przygotowawczych i towarzyszących na terenie objętym zamówieniem,
• koszty związane z zagospodarowaniem odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, inne koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w tym pomiary, badania (np. jakości materiałów użytych przez Wykonawcę), atesty, certyfikaty, dokumentacja powykonawcza.
8. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie źródła ciepła w budynku mieszkalnym – leśniczówka Siciny (nr. inw. 110/228) – adres Siciny 55, 56 – 215 Niechlów. Dane techniczne obiektu: kubatura – 1222,22 m3, powierzchnia użytkowa – 162,25 m2, liczba pomieszczeń 19.
2. Szczegółowy opis robót zawarty jest w:
2.1. Projekt techniczny dla B. mieszkalnego – leśniczówka Siciny – Załącznik nr 3.1.3.
2.2. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych dla B. mieszkalnego – leśniczówki Siciny – Załącznik nr 3.2.3.
2.3. Przedmiar robót – dla b. mieszkalnego – leśniczówka Siciny – Załącznik nr 3.3.3.
3. Wykonawcy zaleca się odwiedzenie i sprawdzenie miejsca wykonywania robót budowlanych oraz ich otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka ,czynników koniecznych do przygotowania oferty i podpisania umowy na roboty. Wizyta na placu budowy nie będzie organizowana przez Zamawiającego.
4. Wykonawcy zaleca się sprawdzenie dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz przedmiaru pod względem przyjętych rozwiązań technicznych i wielkości obmiaru. Wszelkie nieścisłości należy zgłaszać w trybie przewidzianym w art. 284 ustawy PZP. Brak zapytań za strony Wykonawcy będzie uznany za brak uwag do przedmiotowej dokumentacji budowlanej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty (załącznik 14.nr 1 do SWZ) cenę ofertową. Oferowana cena powinna obejmować wszystkie składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, przeprowadzonej wizji lokalnej (decyzja Wykonawcy) oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć. Cena ofertowa może być jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
2. Cenę należy podać cyfrowo i słownie w złotych. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.
3. Cenę należy ustalić na podstawie przedmiarów robót, mając na uwadze założenia zawarte w SWZ wpływające na cenę oraz wyjaśnienia Zamawiającego udzielone wykonawcom na piśmie w związku z ich zapytaniami i wątpliwościami, co do przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca określa ceny za wszystkie elementy zamówienia w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 2.1, 2.2 oraz 2.3 do SWZ), który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie integralną część oferty.
5. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjęte ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie i obejmują wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.
6. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w PLN z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Stawka podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień składania oferty.
7. Cena oferty musi zawierać również:
• ceny materiałów w I klasie jakości lub gatunku, oznaczone CE lub B, zgodnie z ustawą o wyrobach budowalnych,
• koszt robót przygotowawczych i towarzyszących na terenie objętym zamówieniem,
• koszty związane z zagospodarowaniem odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, inne koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w tym pomiary, badania (np. jakości materiałów użytych przez Wykonawcę), atesty, certyfikaty, dokumentacja powykonawcza.
8. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
• Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
• Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postepowaniu w odniesieniu do warunku dot.. zdolności ekonomicznej.
• Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy i 00/100 złotych), dla każdego pakietu osobno (w przypadku złożenia ofert na większą niż jedna ilość części, Wykonawca powinien wykazać się sytuacją finansową lub zdolnością kredytową odpowiadającą co najmniej sumie kwot wskazanych w danym warunku dla tych części)
3. Zdolność techniczna lub zawodowa.
• Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem, co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy i 00/100 złotych) brutto łącznie, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsc wykonania oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Warunek ten jest wymagany dla każdego pakietu osobno (w przypadku złożenia ofert na większą niż jedna ilość części, Wykonawca powinien wykazać się odrębnym doświadczeniem dla każdej z części).
• Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która uczestniczyć będzie w realizacji zamówienia, uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, legitymującą się minimum 5-cio letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami instalacyjnymi. W przypadku złożenia oferty na większą niż jedna ilość części, Wykonawca może dla wszystkich części wykazać się jedną osobą posiadającą stosowne uprawnienia.
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2021.poz.2351 t.j.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1646) oraz w rozumieniu art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2019 poz. 1117 t.j.).
Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów na zasadach spełnia – nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4 do SWZ oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 w zakresie wskazanym punktach 6 i 7 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na dzień składani ofert.
3. Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrowane wraz z plikami stanowiącymi ofertę
4. Do oferty wykonawca załącza również:
a) Pełnomocnictwo (gdy dotyczy)
- gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
- w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustawienia Pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie postepowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszelkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej (tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcz się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
b) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ,
c) szczegółowy kosztorys ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ
d) zobowiązanie podmiotu trzeciego (gdy dotyczy) – załącznik nr 7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu, zrealizuje pracę, którą wskazane zdolności dotyczą.
e) dowód wniesienia wadium w wysokości:
- dla pakietu I – 1 200,00 zł,
-dla pakietu II – 1 400,00 zł,
- dla pakietu III - 1 300,00 zł,
lub oryginał gwarancji albo poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz złożony zgodnie z SWZ.
f) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępnione, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informację z KRK w zakresie:
- art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 PZP,
- art. 108 ust 1 pkt 4 PZP, dot. orze. zakazu ubiegania się o zam. pub. tytułem środka karnego,
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a PZP,
- art.. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b PZP, dot. ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
- art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dot. skazania za przestępstwo lub ukaranie za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu.
Sporządzonej nie wcześniej niż 6 mies. przed jej złożeniem.
b) ośw. wyk., w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej gr. kap., w rozumieniu ust. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochr. konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo ośw. o przynależności do tej samej gr. kap. wraz z dok. lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej gr. kap. - zał. nr 6 do SWZ,
c) zaś. właś. naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem pod. i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dok. potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
d) zaświadczenia albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dok. potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
e) odpisu lub informacje z KRS lub z CE IDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 mies. przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ew.,
f) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ust. z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.),
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzone karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzone karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
- art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 PZP,
- art. 7 pkt 1-3 ust. z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących bezpieczeństwu narodowego
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi zał. nr 10 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 8.2.2. lit. a SWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 8.2.2. lit a SWZ,
b) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 8.2.2. lit c SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 8.2.2. lit d SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 8.2.2. lit e SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości
- dla pakietu I – 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych),
-dla pakietu II – 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych),
- dla pakietu III - 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych),
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego PKO BP 1 o/Góra nr rachunku 33 1020 3017 0000 2002 0425 3142 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wymiana źródeł ciepła w 3 budynkach mieszkalnych w zarządzie Nadleśnictwa Góra Śląska” – pakiet nr ……. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym zamawiającego.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 10.2 lit b, c i d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,
c) dokumenty, o których mowa w pkt 8.2.2. obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
d) wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy,
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów,
f) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 8.2.2. należy załączyć (1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności oraz (2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności - odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej um. wym. formy pis. pod rygor. niewa.
2. Zam. przewiduje możliwość dokonania istot. zmian postan. Um. w stosunku do treści oferty w następujących okoli.:
a). zmian powszechnie obowiązujących prze. prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
b). konie. wykon. robót zamiennych, gdy:
- przyjęta w dok. tech. wykon. Robót jest niemożliwa do realizacji, w szczegół. ze względu na istnienie war. odbiegających od opisanych w dok., w tym w związku z brakiem inwentaryzacji lub wadliwą inwentaryzacją obiek. bud., lub inne nieprzewidziane w dokum. i przeszkody, zmiany w dok. wprowadzone przez właściwe organy w momencie przyst. lub po rozpoczęciu real. Um., zaprzestanie produkcji lub wycof. z obrotu hand. mater. lub urzą. określonych w dokum.;
- wykonanie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowej real. Um. z przyczyn o charakterze tech. oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w SWZ oraz wynikającego z treści Oferty,
- wystąpiła uzasadniona konieczność zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót;
c). zmiany w zakresie robót:
- rezygnacji z części rob., jeżeli brak rezygnacji spowodowałby szkodę po stronie Zam. lub rezygnacja wynikałaby z braku lub zmiany decyzji adm., lub warunków terenowych uniemożliwiających prowadzenie robót a taka rezygnacja będzie niezbędna dla prawidłowej real. Um. (przy czym nie więcej niż w zakresie 10% wartości całego zamówienia); wówczas skutkować będzie to także zmniejszeniem wynagrodzenia o wart. niewyk. robót;
d). kon. wprow. zmian wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie wys. podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto;
e) konieczności zmiany terminu realizacji, stosownie do przypadku:
- o czas opóźnienia Zam. w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Um., w tym w szczególności w zakresie obowiązku udostępnienia terenu oraz obowiązku dokonania odbioru, gdyby odbiór taki w pierwotnie założonym terminie był utrudniony lub niemożliwy, jeżeli takie opóź. jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przed. Um. lub jakiejkolwiek jego części;
- o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw,
- w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przep. prawa, regulujących zasady wykonywania Przed. Um. o czas niezbędny do dostosowania wykonania Przed. Um. lub jego części do zmienionego stanu prawnego,
- o czas opóźnienia w wykonaniu przez pod. zewnętrzne czynności koniecznych do wykonania Przed. Um. z zastrzeżeniem, że przyczyną opóźnienia nie są działania lub zaniechania Wyk.
- o czas, kiedy realizacja Przed. Um. była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okol. i niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich,
- o czas niezbędny do wykonania czynności wynikających z zaleceń właściwych organów jeżeli wykonywanie Przed. Um. zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wyk., co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Przed. Um.,
- o czas wynikający z konieczności ewentualnej zmiany zakresu Przed. Um. wprowadzonej na podstawie przepisów PZP umożliwiających dokonanie takiej zmiany.
f). wystąpienia w trakcie realizacji Um. konieczności udziel. zam. dod.;
g). zmiany tech. wykon. robót w szczególności, gdy:
- jest ona korzystna fin. dla Zam., wpły. korzys. na term. real. robót,
- w obrocie hand. pojawią się mat. now. gen. pozwalające na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji przed. um.,
- zastosowanie przewidzianych w dokum. rozwiązań, materiałów groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wyk. przed. um.,
- niedostępność na rynku mat. wskazanych w ofercie, dokum. tech. spowodowana zaprzestaniem prod. lub wycofaniem z rynku tych mat. lub urzą.;
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zamówień publicznych miniporatal uzp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.