eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Komorniki › Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku szkoły w WirachOgłoszenie z dnia 2023-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku szkoły w Wirach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Komorniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258709

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stawna 1

1.5.2.) Miejscowość: Komorniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-052

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48618107751

1.5.8.) Numer faksu: +48618107985

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@komorniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.komorniki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/772801

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku szkoły w Wirach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c02e5b47-fbb1-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00291095

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030719/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont budynku szkolnego w Wirach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235634

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 725064,35 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku szkoły podstawowej w Wirach.
2. Szczegółowy zakres robót, zgodnie z którymi należy wykonać prace, zawiera dokumentacja projektowa, STWIOR, przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD i przekazania jej Zamawiającemu.
4. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.
5. Zakres prac obejmuje:
1) Przeniesienie pomieszczenia portierni z pomieszczenia nr 1.2 do pomieszczenia nr 1.16, wykonanie okna wewnętrznego w klasie przeciwpożarowej EI30,
2) Likwidacja otworu okiennego wewnętrznego w pom. nr 1.2 – zamurowanie otworu w klasie przeciwpożarowej REI60,
3) Wstawienie drzwi przeciwpożarowych w klasie EI30 do pomieszczenia rozdzielnicy – nr 1.2,
4) Podniesienie odporności pożarowej przegród (ściany i strop) wydzielających pomieszczenie rozdzielnicy do klasy odporności ogniowej REI60,
5) Uszczelnienie w pomieszczenia rozdzielnicy przepustów instalacyjnych masami uszczelniającymi do klasy min. EIs60,
6) Zamknięcie piwnicy, w której znajduje się kotłownia i pomieszczenia gospodarcze drzwiami w klasie EI30 – w klatce schodowej w segmencie E,
7) Podniesienie odporności pożarowej stropu nad piwnicą do klasy REI60 poprzez obudowę stropu od spodu z płyt gipsowo-kartonowych typ DF,
8) Uszczelnienie wszystkich przejść instalacyjnych przechodzących przez ściany i strop kondygnacji podziemnej do klasy EIs60,
9) Zamknięcie kotłowni drzwiami zewnętrznymi w klasie p.poż. EI30, wyposażonymi w zamknięcie bezklamkowe od wewnątrz, otwierające się pod naciskiem – zamek rolkowy,
10) Wymiana drzwi wewnętrznych w kotłowni na drzwi w klasie p.poż. EI30,
11) Wyposażenie istniejących drzwi z pomieszczeń na korytarz i klatki schodowe w samozamykacze,
12) Zapewnienie pełnej szczelności montażowej obudowy palnej konstrukcji drewnianej dachu oraz przekrycia dachu poprzez ułożenie na istniejącej obudowie z płyt gk drugiej warstwy płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych, układanych z przesunięciem,
13) Wykonanie klap rewizyjnych w obudowach w klasie pożarowej EI60, umożliwiających dostęp do czujek usytuowanych w przestrzeni poddasza nieużytkowego,
14) Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru – pełna ochrona budynku,
15) Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
16) Modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej.
6. Dopuszcza się zmianę technologii zabezpieczenia stropu do klasy REI60 – na inne rozwiązania pod warunkiem potwierdzenia dokumentami przez Wykonawcę uzyskania klasy odporności pożarowej stropu REI 60.
7. Prace realizowane będą zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną na podstawie „Ekspertyzy technicznej w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych i przepisach przeciwpożarowych, dotycząca dostosowania obiektu do obowiązujących standardów bezpieczeństwa pożarowego” oraz postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nr: WZ.5595.362.1.2021.ŁK, WZ.5595.362.1.2021.ŁK, WZ.5595.362.1.2021.ŁK z 9.11.2021 będącego zgodą na spełnienie w budynku wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określony w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.
8. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres, na jaki zostanie zawarta Umowa, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), ważne nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Zamawiający zaakceptuje posiadany przez Wykonawcę dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wymaganą przez Zamawiającego, która będzie zawarta na okres roczny i będzie odnawialny z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej do czasu odbioru końcowego. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ważny dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia tego dokumentu.
9. Prace wykonywane w czasie roku szkolnego odbywać się będą przy pracującej placówce oświatowej.
10. Informacje dotyczące zastosowania wyrobów, materiałów i technologii równoważnych.
W przypadku użytych w dokumentacji postępowania nazw materiałów należy je rozumieć jako przykładowe – o parametrach pożądanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym wypadku użycie materiału równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. Dopuszczalne są jedynie takie zmiany materiałów, które mieszczą się w ramach zawartych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry materiałów i urządzeń. W przypadku zamiaru zastosowania jakichkolwiek rozwiązań lub materiałów równoważnych Wykonawca ma obowiązek opisać je szczegółowo w ofercie oraz wykazać ich równoważność. W takim wypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej oraz w każdym systemie referencji technicznych.
Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentach jest obowiązany udowodnić poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w dokumentacji projektowej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
11. Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy
Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty murarskie, instalatorskie, izolacyjne, montażowe, malarskie, a także operatorzy sprzętu.
Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w § 6 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 9 do SWZ ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262690-4 - Remont starych budynków

45262522-6 - Roboty murarskie

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1031109,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1140286,50 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.