eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stary Zamość › Dostawa i montaż wyposażenia dla Centrum Usług Społecznych w miejscowości Wierzba, gmina Stary ZamośćOgłoszenie z dnia 2021-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż wyposażenia dla Centrum Usług Społecznych w miejscowości Wierzba, gmina Stary Zamość

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stary Zamość

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368581

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stary Zamość

1.5.2.) Miejscowość: Stary Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-417

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: (84) 616 32 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@staryzamosc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugstaryzamosc.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż wyposażenia dla Centrum Usług Społecznych w miejscowości Wierzba, gmina Stary Zamość

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff052365-304b-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00290695

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubel­skiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna. Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00236971/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IT.2710.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 225446,98 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - dostawa i montaż mebli. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach nr 1a (opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy) oraz nr 4a- wzorze umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.5.) Wartość części: 141282,98 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - dostawa i montaż sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach nr 1b (opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy) oraz nr 4b-c, wzorze umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48219500-1 - Pakiety oprogramowania do switcha lub routera

4.5.5.) Wartość części: 50616,38 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - dostawa i montaż sprzętu audio-video. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach nr 1c (opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy) oraz nr 4b-c, wzorze umowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32321200-1 - Urządzenia audiowizualne

32342300-5 - Mikrofony i zestawy głośnikowe

32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

32351300-1 - Akcesoria do urządzeń audio

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

38652120-7 - Projektory wideo

4.5.5.) Wartość części: 33547,62 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 189320,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 343317,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 189320,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KORINA POLSKA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7123392389

7.3.3) Ulica: Al. Warszawska 102

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-824

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 189320,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-11-26

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 76396,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 206517,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 76396,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kompas Wójcik, Pastusiak Sp. j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7120100587

7.3.3) Ulica: ul. Długa 5

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-346

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 76396,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-11-26

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9840,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 51548,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 51548,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Business Group Małgorzata Skorzyńska Sp. j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7010449604

7.3.3) Ulica: ul. Wspólna 41/22

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-519

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 51548,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-11-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.