eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kołaczyce › Wymiana pokrycia dachowego w budynku biurowca NadleśnictwaOgłoszenie z dnia 2023-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana pokrycia dachowego w budynku biurowca Nadleśnictwa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Kołaczyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180287967

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nawsie Kołaczyckie

1.5.2.) Miejscowość: Kołaczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-213

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kolaczyce@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kolaczyce.krosno.lasy.gov.pl/nadlesnictwo

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2530acab-004e-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


lesnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana pokrycia dachowego w budynku biurowca Nadleśnictwa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2530acab-004e-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00290671

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00420489/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wymiana pokrycia dachowego w budynku biurowca Nadleśnictwa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242694

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.1.27.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 150000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego biurowca Nadleśnictwa znajdującego się w Nawsie Kołaczyckie 317, 38-213 Kołaczyce. Remont polega m.in. na:
• Wymianie starej dachówki na nową balchodachówkę, wraz z odzyskaniem zdemontowanej dachówki
a. konieczność przedłożenia minimum 3 wzorów do wyboru,
b. kolor: odcień brązu do wyboru przez zamawiającego,
c. grubość rdzenia blachy min. 0,5 mm,
d. grubość lakieru min. 50 mikronów,
e. grubość powłoki z cynku min. 20 mikronów,
• Wymianie deskowania,
• Impregnacja więźby dachowej,
• Wymianie rynien wraz z rurami spustowymi,
• Wymianie membrany dachowej (gramatura min. 185g/m2),
• Izolacji płytami z wełny mineralnej,
• Wymianie okien dachowych oraz wyłazu dachowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena oferty która uzyskała najwięcej punktów według kryteriów oceny ofert przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 46 793,94 zł

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 199861,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 346491,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.