eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › 4WOG-1200.2712.46.2023 Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych w podziale na 2 częściOgłoszenie z dnia 2023-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
4WOG-1200.2712.46.2023 Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych w podziale na 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240763798

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Generała Władysława Andersa 47

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-121

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 4wog.kancelaria@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/4wog

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednostka Wojskowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

4WOG-1200.2712.46.2023 Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych w podziale na 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27cad0e9-fb03-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00289673

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00103961/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Materiały promocyjne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234480

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 4WOG-1200.2712.46.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów reklamowych, promocyjnych dla OZ CWCR Katowice.
Szczegółowy opis warunków zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 3 do SWZ) oraz formularze cenowe dla części 1 i 2 (załącznik nr 4 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.5.5.) Wartość części: 107832,64 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów reklamowych, promocyjnych dla OZ CWCR Opole. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 3 do SWZ) oraz formularze cenowe dla części 1 i 2 (załącznik nr 4 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.5.5.) Wartość części: 69306,74 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 114570,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 175015,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 114570,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Agencja Reklamy Eureka Plus Barbara Fedorowicz Ryszard Fedorowicz

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: EUREKA PLUS Agencja Reklamy Barbara Fedorowicz, EUREKA PLUS Agencja Reklamy RYSZARD FEDOROWICZ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8131359042

7.3.3) Ulica: ul. 3 Maja 11/10

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-030

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 114570,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie: w postępowaniu do dnia składania ofert tj. do 12.06.2023 r. do godziny 8:30 złożono 5 ofert. Cena najkorzystniejszej oferty (88 285,05 zł) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 85 247,29 zł (brutto) o 3 037,76 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.