eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Sukcesywne dostawy dżemów, marmolady, powideł śliwkowych oraz cukru do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych w Okręgu Lubelskim.Ogłoszenie z dnia 2023-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywne dostawy dżemów, marmolady, powideł śliwkowych oraz cukru do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych w Okręgu Lubelskim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320905

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Prosta 33

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 83 344 75 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_biala_podlaska@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a9a26115-f959-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zakład Karny

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Krasnymstawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5641040734

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poniatowskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Krasnystaw

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_krasnystaw@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9461829741

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Południowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-482

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_lublin@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Chełmie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5631078103

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: kolejowa 112

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_chelm@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Hrubieszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9191040385

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowa 64

1.5.2.) Miejscowość: Hrubieszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_hrubieszow@sw,gov,pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny we Włodawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5651023737

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żołnierzy WiN

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_wlodawa@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Zamościu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9221731959

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okrzei 14

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_zamosc@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Opolu Lubelskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7171805406

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Owocowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Opole Lubelskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_opole_lubelskie@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7961066015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolanowska 120

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_radom@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Żytkowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8121058480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brzustów 62

1.5.2.) Miejscowość: Garbatka-Letnisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-930

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_zytkowice@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy dżemów, marmolady, powideł śliwkowych oraz cukru do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych w Okręgu Lubelskim.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9a26115-f959-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00287825

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00526241/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Sukcesywne dostawy dżemów, marmolady, powideł śliwkowych, oraz cukru do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych w Okręgu Lubelskim.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232813

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.11.2023.PN

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 308600 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Dżem wielosmakowy, niskosłodzony z owoców pestkowych - 5872,5 kg zamówienie podstawowe + 2497,5 kg w ramach prawa opcji CPV 15332290-3 Konsystencja gęsta lub galaretowata otrzymany z owoców pestkowych, 100 gram gotowego produktu otrzymywane z co najmniej 100 gramów owoców, pakowany w słoje lub wiaderka plastikowe zgodnie z obowiązującymi normami . Wielkość maksymalna opakowań 15kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy.
2 Dżem wielosmakowy niskosłodzony z owoców bezpestkowych 9957,5 kg zamówienie podstawowe + 4267,5 kg w ramach prawa opcji CPV 15332290-3 Konsystencja gęsta lub galaretowata otrzymany z owoców bezpestkowych, 100 gram gotowego produktu otrzymywane z co najmniej 100 gramów owoców, pakowany w słoje lub wiaderka plastikowe zgodnie z obowiązującymi normami . Wielkość maksymalna opakowań 15kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy.
3 Marmolada wieloowocowa 10 867,5 kg zamówienie podstawowe + 4657,5 kg w ramach prawa opcji CPV 15332230-5 Konsystencja twarda lub miękka otrzymywana z jednego lub kilku owoców, 100 gram gotowego produktu otrzymywane z co najmniej 100 gramów owoców, pakowana w słoje lub wiadra plastikowe zgodnie z obowiązującymi normami, wielkość maksymalna opakowań 15kg Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy.
4 Powidła śliwkowe 7507,5 zamówienie podstawowe + 3217,5 kg w ramach prawa opcji CPV 15332200-6 Konsystencja gęsta, smarowna, otrzymywana ze śliwek węgierek i/lub innych gatunków śliwek,100 gram gotowego produktu otrzymywane z co najmniej 100 gramów owoców, pakowane w słoje lub wiaderka zgodnie z obowiązującymi normami, wielkość maksymalna opakowań 15kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy.
100 gram gotowego produktu otrzymywane z co najmniej 100 gramów owoców.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15332000-4 - Przetworzone owoce i orzechy

15332230-5 - Marmolady

4.5.5.) Wartość części: 219600 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cukier biały gat. I kg 12 460 kg w ramach zamówienia podstawowego +
5 340 kg w ramach opcji, CPV 15831200-4

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.5.) Wartość części: 89000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 195736,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 209840 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 195736,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPUH MARGO

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8911189182

7.3.3) Ulica: Lipowa 6

7.3.4) Miejscowość: Zakrzewo

7.3.5) Kod pocztowy: 87-707

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 195736,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-13 do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 87276,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 87469,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 87276,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FH Jaro Jarosław Lorke

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6980012592

7.3.3) Ulica: osiedlowa 39

7.3.4) Miejscowość: Widziszewo

7.3.5) Kod pocztowy: 64-000

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 87276,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.