eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszęcin › Budowa drogi gminnej- ul. Mieszka I w KoszęcinieOgłoszenie z dnia 2023-07-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej- ul. Mieszka I w Koszęcinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koszęcin

1.3.) Oddział zamawiającego: UG Koszęcin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398468

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców 10

1.5.2.) Miejscowość: Koszęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-286

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 3576 100

1.5.8.) Numer faksu: 34 3576 108

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: koszecin@kosecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koszecin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-680e76af-feb4-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej- ul. Mieszka I w Koszęcinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-680e76af-feb4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00286610

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011926/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa drogi gminnej - ul. Mieszka I w Koszęcinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239168

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZ.271.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej – ul. Mieszka I w Koszęcinie w zakresie wykonania jezdni, zjazdów, dojść oraz poszerzenia jezdni drogi powiatowej nr 2330D – ul. Dąbrówki. Planuje się wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz tłuczniowej. Nastąpi zmiana systemu odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych poprzez projektowany wylot do istniejącego rowu melioracyjnego. Wzdłuż przedmiotowej drogi wykonany zostanie również nowy kanał technologiczny.

Podstawowy zakres inwestycji:
• wytyczenie obiektów
• usunięcie kolidujących drzew oraz krzewów i krzaków
• roboty rozbiórkowe
• usunięcie warstwy humusu oraz warstw nienośnych
• roboty ziemne
• usunięcie kolizji teletechnicznych
• zabezpieczenie infrastruktury technicznej rurami dwudzielnymi
• budowa kanału technologicznego
• budowa kanalizacji deszczowej
• przebudowa istniejącego rowu melioracyjnego
• ustawienie projektowanych krawężników i obrzeży
• wykonanie projektowanych konstrukcji
• regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej
• roboty wykończeniowe w zakresie humusowania i plantowania w granicy pasa drogowego
• wprowadzenie stałej organizacji ruchu

Zestawienia projektowanych powierzchni:
• Powierzchnia proj. jezdni ul. Mieszka I – 1.579,8 m2
• Powierzchnia proj. jezdni ul. Dąbrówki – 313,4 m2
• Powierzchnia proj. zjazdów z kostki betonowej – 235,7 m2
• Powierzchnia proj. dojść – 16,4 m2
• Powierzchnia proj. zjazdów z kruszywa łamanego – 95,7 m2

Parametry techniczne:
• klasa techniczna: D
• kategoria ruchu: KR-1
• prędkość projektowa: 30km/h
• grupa nośności podłoża: G4
• szerokość jezdni: 4,00- 5,00 m
• promienie w planie: wg planu sytuacyjnego
• pochylenie poprzeczne: wg planu sytuacyjnego i przekrojów normalnych
• pochylenie podłużne: wg przekroju podłużnego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232332-8 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1501998,17 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2042117,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1501998,17 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowa "ARGO" Arkadiusz Góra

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 575-121-85-35

7.3.3) Ulica: Dębowa 8

7.3.4) Miejscowość: Lisów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-714

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1501998,17 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4,5 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.