eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ryki › "Przebudowa układu zasilającego wraz z wymianą tablicy głównej rozdzielczej i montażem instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryki"Ogłoszenie z dnia 2021-11-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa układu zasilającego wraz z wymianą tablicy głównej rozdzielczej i montażem instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryki”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYKI

1.3.) Oddział zamawiającego: w imieniu której działa Burmistrz Ryk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karola Wojtyły 29

1.5.2.) Miejscowość: Ryki

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 8657 110

1.5.8.) Numer faksu: 81 8657 111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ryki@ryki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ryki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa układu zasilającego wraz z wymianą tablicy głównej rozdzielczej i montażem instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryki”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ccd5fd47-4ea1-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00285901

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001883/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Przebudowa układu zasilającego wraz z wymianą tablicy głównej rozdzielczej i montażem instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryki”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt nr: RPLU.05.02.00-06-0025/19.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umryki.bip.lubelskie.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortalu, który dostępny jest
podadresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod
adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: ryki@ryki.pl Adres strony
internetowej: https://umryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=343

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,
ePUAPu,dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 2.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Radosław Bagrowski,
email:ryki@ryki.pl 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku”
oraz do„Formularza do komunikacji”.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania
techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca
zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady
korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z
systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym
z
dostępem do sieci Internet.Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework
4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich
funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu
przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:- specyfikacja połączenia
formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,- format danych oraz kodowanie miniPortal -
Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,- oznaczenia czasu odbioru danych –
miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do
setnej części sekundy,-integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem
standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do
Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia
Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym
dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie
doręczenia.System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:-
Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,- Mozilla Firefox od wersji 15,- Google Chrome od wersji 20.5.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP. 6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem. 7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 8. Ofertę składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pozostałe wymagania techniczne i
organizacyjne znajdują się w Rozdziale 11 SWZ postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych
osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;2)
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa
układu zasilającego wraz z wymianą tablicy głównej rozdzielczej i montażem instalacji fotowoltaicznej
w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryki”
prowadzonym w trybie podstawowym; 3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe
Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;5) obowiązek podania przez Wykonawcę
danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych
osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;7) Wykonawca posiada:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych dotyczących Wykonawcy;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych
osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza
integralności protokołu oraz jego załączników;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
RODO;8) Wykonawcy nie przysługuje:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W
przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.Wystąpienie z żądaniem, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIR.271.34.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - dotycząca budynków Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Starym Bazanowie:
a) Budynek Szkoły Podstawowej w Starym Bazanowie:
− przebudowę układu pomiarowo z wyniesieniem go na zewnątrz;
− wymianę tablicy rozdzielczej wraz z montażem licznika dwukierunkowego;
− wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu;
− wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 13,32 kWp;
− zabezpieczenie obwodów za pomocą samoczynnych wyłączników instalacyjnych;
b) Budynek Przedszkola w Starym Bazanowie:
− przebudowę układu pomiarowo z wyniesieniem go na zewnątrz;
− wymianę tablicy rozdzielczej wraz z montażem licznika dwukierunkowego;
− wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu;
− wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 9,24 kWp;
− zabezpieczenie obwodów za pomocą samoczynnych wyłączników instalacyjnych;
− zawiadomienie organu Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z wynikającymi przepisami;

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) - 60% Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane
oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia (G) - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – dotycząca budynku Szkoły Podstawowej w Swatach
a) Budynek Szkoły Podstawowej w Swatach:
− przebudowę układu pomiarowo z wyniesieniem go na zewnątrz;
− wymianę tablicy rozdzielczej wraz z montażem licznika dwukierunkowego;
− wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu;
− wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 13,69 kWp;
− zabezpieczenie obwodów za pomocą samoczynnych wyłączników instalacyjnych;
− zawiadomienie organu Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z wynikającymi przepisami;

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) - 60% Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane
oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia (G) - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału :
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie:
a) W zakresie części 1 zamówienia:
co najmniej jedną instalację fotowoltaiczną o mocy przyłączeniowej minimum 7 kWp.
b) W zakresie części 2 zamówienia:
co najmniej jedną instalacją fotowoltaiczną o mocy przyłączeniowej minimum 9,5 kWp.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą
dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
w zakresie części 1-2 zamówienia:
a) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i
urządzeń elektrycznych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi
przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych
– uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,
Uwaga:
1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić wartość oraz zakres robót, aby
można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.
2) Wykonawca może wykazać w wykazie robót budowlanych także dostawy, jeżeli ich zakres pokrywa się z treścią warunku udziału w postępowaniu.
3) Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie
wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych
przez Zamawiającego.
4) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku
w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego
kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie.
5) Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą
obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117)., która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie,
równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1117).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku
określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) a) i b) SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego
zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2)
SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.b) w przypadku, o
którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen
zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno
potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.
Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.c) zobowiązani są oni na wezwanie
Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy
czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:- w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku3. Jeżeli została wybrana
oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z
następujących okoliczności: 1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2
ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy
rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia,
które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski
żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu
realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności
siły wyższej, 2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może
nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania
wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu
prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji
publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z
przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu
realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych 3)
przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w
przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na
usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile
usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub
przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie
terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami,
uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą)
zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy
oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, 5) przedłużenie
terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku
wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w
dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich
wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, , przy
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do
wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 6) zmiana wartości kwot
przeznaczonych na realizację zamówienia, o których mowa w § 5 ust 2 lit a) i b) może nastąpić
w przypadku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania przedmiotowej inwestycji.Ze
względu na ograniczoną ilość znaków pozostałe rodzaje i zakresy zmian umowy oraz warunki
ich wprowadzenia znajdują się w par. 18 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.