eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opolnica › Świadczenie usług pielęgniarskich w obiekcie "Oleńka" w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2021-11-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług pielęgniarskich w obiekcie "Oleńka" w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 891080291

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 58

1.5.2.) Miejscowość: Opolnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-256

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748171259

1.5.8.) Numer faksu: 74171259

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dpsopolnica@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsopolnica.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7b3659e3-3165-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Pomoc społeczna- Dom Pomocy Społecznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pielęgniarskich w obiekcie "Oleńka" w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b3659e3-3165-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00285008

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004479/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie usług pielegnacyjnych w obiekcie "Oleńka" w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00237959/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPS/5/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowe organizowanie i udzielanie niezbędnych usług pielęgnacyjnych w zakresie opieki wykraczającej poza uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r. 1373) oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Z 2019r. 576) rozumianej jako świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wykonywane przez 12 godzin od 07:00 do 19:00 w warunkach stacjonarnych przez wszystkie dni tygodnia dla 63 mieszkańców w obiekcie „ Oleńka” w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy. Do obowiązków pielęgniarki należy:
1) właściwe przechowywanie i zabezpieczenie leków
a) właściwe przechowywanie i zabezpieczenie środków dezynfekujących stosowanych do dezynfekcji dyżurki pielęgniarskiej
b) utrzymanie porządku w dyżurce pielęgniarskiej
2) Czynności związane z przyjęciem nowego mieszkańcami
a) sprawdzenie stanu czystości osobistej mieszkańca, w tym skóry głowy
b) założenie historii choroby, zakładanie indywidualnych kart zleceń lekarskich, karty obserwacji
c) pomiar parametrów ciała: tętno, ciśnienie tętnicze, temperatura.
3) Sprawowanie bezpośredniej opieki nam mieszkańcami:
a) zabezpieczenie przed powstawaniem odleżyn, odparzeń, zmienianie pozycji mieszkańcom leżącym
b) pomaganie przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych
c) pomaganie przy karmieniu i dopajaniu mieszkańców leżących
d)stałe kontrolowanie stanu zdrowia mieszkańców przewlekle chorych , w tym zgłaszanie się na każde wezwanie mieszkańca oraz obchodzenie pokojów mieszkańców podczas każdej zmiany ze szczególnym zwróceniem uwagi na chorych,
e) stosowanie przymusu bezpośredniego w wymaganych sytuacjach, powiadamianie lekarza i właściwe dokumentowanie,
f ) sprawdzenie stanu zdrowia oraz czystości skóry i głowy mieszkańcom powracającym z przepustki
4) Wykonywanie zleceń lekarskich według zasad i metod i odnotowywanie w książkach zabiegów pielęgniarskich:
a) uczestnictwo w wizycie lekarskiej
b) podawanie zleconych leków
c) wykonywanie iniekcji, wlewów i innych zaleconych zabiegów
d) wykonywanie pomiarów temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru we krwi, pobieranie próbek do badań laboratoryjnych wg zleceń lekarskich i potrzebny
e) zmiana opatrunków
5) Przygotowanie mieszkańca na konsultację specjalistyczną oraz dokumentację na wizytę u specjalisty
6) Stosowanie się do procedur obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.
7) Powiadamianie lekarza lub służby pogotowia ratunkowego i opiekuna w przypadku pogorszeniu się stanu zdrowia mieszkańca.
8) W przypadku podejrzenia o chorobę zakaźną powiadomienie lekarza, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy i Kierownika działu opiekuńczo-terapeutycznego.
9) Informowanie kierownika działu opiekuńczo-terapeutycznego o przekazaniu mieszkańca na oddział szpitalny.
10) Zdawanie i przyjmowanie raportu z dokładnym omówieniem wszystkich mieszkańców w szczególności ciężko chorych wymagających indywidualnej opieki.
11) Dbanie o powierzony sprzętem
12) Branie udziału w szkoleniach wewnątrzzakładowych organizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy
13) Zobowiązanie w czasie pracy do noszenia ustalonej odzieży ochronnej, obuwia profilaktycznego ( odzież i obuwie BHP w zakresie Wykonawcy)
14) Przestrzeganie zasad postępowania z odpadami medycznymi
15)Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż oraz regulaminów i procedur.
16) Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
17) Tworzenie przyjaznej atmosfery wśród mieszkańców i personelu jednostki
18) Współpraca z działem Opiekuńczo-Terapeutycznym i innymi pracownikami DPS.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85311300-5 - Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 173400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 202200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 173400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Noworudzkie Centrum Geriatryczne "Senior" S.C Przychodnia Specjalistyczna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8851636593

7.3.3) Ulica: ul. Kłodzka 31

7.3.4) Miejscowość: 57-402 Nowa Ruda

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 173400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.