eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołuchów › Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś, ul. Wierzbowa.Ogłoszenie z dnia 2022-07-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś, ul. Wierzbowa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gołuchów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Gołuchów

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-322

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 62 76 17 017

1.5.8.) Numer faksu: +48 62 76 17 082

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@goluchow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://goluchow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś, ul. Wierzbowa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb34e55c-0ea2-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284898

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015962/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Kościelnej Wsi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/; ePUAPu - dedykowanego Formularza do komunikacji, dostępnego na ePUAP: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji), adres skrytki ESP na platformie ePUAP: /vef9te893q/SkrytkaESP oraz przy użyciu poczty elektronicznej: inwestycje@goluchow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto na ePUAP. 2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP posiada dostęp do następujących formularzy: Formularza do komunikacji oraz Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Instrukcja korzystania z platformy miniPortal dostępna jest na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl, zakładka: Instrukcje – Instrukcja Użytkownika systemu miniPortal- ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Gołuchów, z siedzibą przy ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów; tel. 62 76 17 017, e-mail: gmina@goluchow.pl. Inspektorem ochrony danych
osobowych w Urzędzie Gminy Gołuchów jest Grzegorz Szajerka, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu ogólnego: 62 76 17 017 lub pod adresem e-mail: iod@goluchow.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś, ul. Wierzbowa”, numer sprawy: RI.271.9.2022, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm). Szczegółowe informacje zawarto w załączniku nr 11 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Państwu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271. 9. 2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś - ul. Wierzbowa. Przebudowa drogi obejmuje odcinek o długości 411,30 m i szerokości jezdni 4,0 m. 2. Zakres robót budowlanych: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o grubości 5,0 cm,wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,montaż oznakowania pionowego,remont nawierzchni brukowcowych z kamienia narzutowego o długości 30 m i szerokości 4,0 m (rozebranie nawierzchni i ponowne ułożenie),inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,wymagane przepisami prawa badania i sprawdzenia. Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonanie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 2. Inwestycja dofinansowana będzie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność techniczna i zawodowa. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o długości nie mniejszej niż 400 m.
2. Kwalifikacje zawodowe. W zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi być ponadto członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ). W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. z 2020r, poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu wykonawca złoży wraz z ofertą Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wielkości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 2. Dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług - kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00 / 100) wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1). pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2) – 4), wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym popisem elektronicznym

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Uczestnicy postępowania ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez uczestników wspólnie biorących udział w postępowaniu lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. VI ust. 2 SWZ wykonawcy mogą spełniać łącznie. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 5. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany ogólne:1). zmiana adresu / siedziby/ oznaczenia firmy wykonawcy; 2). zmiana osób występujących po stronie zamawiającego/wykonawcy. 2. Niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy (choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne) - zmiana kierownika budowy. Nowa osoba powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w SWZ dla danej funkcji. 3. Rezygnacja z podwykonawstwa lub wprowadzenie podwykonawstwa w toku umowy. 4. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – pod warunkiem, że wykonawca wykaże zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Zmiana terminu zakończenia robót wynikająca z wystąpienia opóźnień spowodowanych przez: 1). przestoje i opóźnienia zawinione przez zamawiającego lub zawieszenie wykonania robót przez zamawiającego, w tym nieterminowe przekazanie terenu budowy; 2). konieczność zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót; 3). działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź, wojna itp.), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; 4). wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, lub wystąpienie warunków uniemożliwiających wykonywanie robót: np. silne i długotrwałe (ponad 5 dni roboczych) ulewy. 6. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy zamawiającego albo wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas wykonania zmiany. W przedstawionych w ust. 5 pkt 1) – 4). przypadkach wystąpienia opóźnień, fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru. W takich przypadkach strony ustalają nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia, równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 7. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez zamawiającego osobę. Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oferty należy przesłać na skrzynkę podawczą zamawiającego: Gmina Gołuchów, adres skrytki ESP na platformie ePUAP : /vef9te893q/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.