eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › "Remont budynku garażowego - wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem" II postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-07-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont budynku garażowego – wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem” II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślibórz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 95 747 23 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mysliborz@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mysliborz.szczecin.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont budynku garażowego – wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem” II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0bf2c2b-0f12-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284723

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_mysliborz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_mysliborz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy SmartPZP (dalej: „Platforma”). Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w zakładce „Korespondencja”. Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Za datę wpływu oświadczeń, ofert, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Platformy. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy. W celu skorzystania z Platformy konieczna jest rejestracja Wykonawcy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_mysliborz po kliknięciu na przycisk „Załóż konto”. Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Zamawiający, informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów i złożenia oferty nie jest niezbędne posiadanie certyfikatu kwalifikowanego. Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy: a) przesyłane dokumenty powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg; b) wymagania sprzętowe dla Wykonawcy: (i) przeglądarka internetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11, (ii) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek, (iii) system operacyjny Windows 7 i późniejsze, (iv) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre), (v) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, (vi) oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym, (vii) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s, (viii) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje, (ix) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej opisane zostały w rozdziale 10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie - wymianie pokrycia dachowego.
Prace obejmują wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego w tym:
– rozbiórka pokrycia dachowego budynku wykonanego z płyt falistych azbestowych, jego zabezpieczenie i wywiezienie do miejsca utylizacji,
– zabezpieczenie stropodachu budynku przed zniszczeniem i przed opadami deszczu.
– demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z PCW nie nadającej się do użytku,
– wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachu -łat i kontrłat,
– ułożenie ekranu z membrany dachowej,
– ułożenie pokrycia z blachodachówki na łatach drewnianych,
– wykonanie nowych obróbek blacharskich dachu,
– zamontowanie pokrycia dachowego z blachodachówki,
– wykonanie podbitki dachowej,
– ułożenie rynien i rur spustowych,
– ułożenie instalacji odgromowej,
– wywiezienie odpadów na składowisko,
– uporządkowanie terenu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261213-0 - Kładzenie dachów metalowych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45261910-6 - Naprawa dachów

45262660-5 - Usuwanie azbestu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, która
uzyska największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny oferty określonych w rozdziale 16 SWZ tj. cena oraz przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 robót budowlanych (przez 1 robotę rozumie się wykonywanie robót na podstawie 1 umowy), której przedmiotem była przebudowa lub remont pokrycia dachowego o wartości robót nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każda.
Pod pojęciem przebudowy należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego (art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane),
Pod pojęciem remontu należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane)
b) Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do potencjału technicznego,
c) Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potw.braku podst.do wykluczenia,Zam. dział.na podst.art.274ust.1PZPwezwie Wyk.,którego oferta została najwyżej oceniona,do złoż.w wyzn.terminie,nie krótszym niż5dni od dn.wezw.,akt.na dzień złoż.nast.pod.śr.dow.:1)ośw.Wyk.,w zakr.art.108ust.1pkt5PZP,o braku przyn.do tej samej gr.kapit.,w roz.ust.z dn.16II2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz.U.z2021r.poz.275)z innymWyk.,który złożył odrębną ofertę albo ośw.o przyn.do tej samej gr.kapitał.wraz z dok. lub inf.potw.przygot.oferty niezależnie od innegoWyk.nal.do tej samej gr. kapitał.;3)zaśw.wł.naczelnika urzędu skarbo.potw.,żeWyk.nie zalega z opłacaniem podatków i opłat,w zakresie art.109ust.1pkt1)PZP,wyst.nie wcześniej niż3msce przed jego złoż.,a w przypadku zalegania z opł.podatków lub opłat wraz z zaśw.,Zam.żąda złoż.dok.potw.,że przed upływem terminu skł.ofertWyk.dokonał płatn.należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące poroz.ws.spłat tych należn.;4)zaśw.albo innego dok.wł.terenowej jedn.organiz.ZakładuUbezp.Społ.lub wł.odd.reg.lub wł.placówki terenowejKasyRolniczegoUbezp.Społ.potw.,żeWyk.nie zalega z opłacaniem skł.na ubezp. społ. i zdrowotne, w zakr.art.109ust.1pkt1PZP,wyst. nie wcześniej niż3msce przed jego złoż.,a w przyp.zalegania z opł.skł.na ubezp.społ.lub zdrowotne wraz z zaśw.albo innym dok.Zama.żąda złoż.dok. potw.,że przed upływem terminu skł.ofertWyk.dokonał płatności należnych skł.na ubezp.społ.lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozum.ws. spłat tych należ.,5)odpisu lub inf.zKraj.RejestruSądowego lub zCentralnejEwidencjiiInf.oDziałalnościGosp.,w zakresie art.109ust.1pkt4)PZP,sporz.nie wcześniej niż3msce przed jej złoż.,jeżeli odrębne przepisy wym.wpisu do rejestru lub ewidencji,6)ośw.Wyk.o akt.inf.zawartych w ośw.,o którym mowa w art.125ust.1PZP(ośw.o braku podst.do wykl.,sporz.wg zał.nr3BdoSWZ),w zakr.pods.wykluczenia z post.wsk.przezZam.,o których mowa w:a)art.108ust.1pkt3PZP,b)art.108ust.1pkt4PZP,dot.orzeczenia zakazu ubiegania się o zam.publ.tyt.śr.zapobiegawczego,c)art.108ust.1pkt5PZP,dot.zawarcia z innymi wyk.poroz.mającego na celu zakłócenie konkurencji,d)art.108ust.1pkt6PZP,e)art.109ust.1pkt1PZP,odnośnie do naruszenia obow. dot.płatn.podatków i opłat lok.,o których mowa w ustawie z dn.12.01.1991r.o podatkach i opłatach lokalnych(Dz.U.z2019r.,poz.1170zpóźn.zm.),f)art.109ust.8i10PZPg)art.7ust.1pkt1Specustawy dot.Wyk.wym.w wykazach określ.w rozp.765/2006i w rozp.269/2014albo wpis.na listę na podst.dec.ws. wpisu na listę rozstrzygającej o zast.środka,o którym mowa w art.1pkt3Specustawy,h)art.7ust.1pkt2Specustawy dot.beneficjenta rzeczywistego w roz.ustawy z dn.1III2018 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finans.terroryzmu(Dz.U.z2022r.poz.593i655)którym jest os.wym.w wyk.określ.w rozp.765/2006i rozp.269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim benef.rzeczywistym od dn.24II2022r.,o ile zost.wpisana na listę na podst.dec.ws.wpisu na listę rozstrzygającej o zast.śr.,o którym mowa w art.1pkt3Specustawy,i)art.7ust.1pkt3Specustawy dot. jedn.dominującej w roz.art.3ust.1pkt37ustawy z dnia 29IX1994r. o rachunk.(Dz.U.z2021r.poz.217,2105i2106)jest pod.wym.w wykazach określ.w rozp.765/2006i rozp.269/2014albo wpisany na listę lub będący taką jedn.dominującą od dn.24II2022r.,o ile został wpisany na listę na podst.decyzji ws.wpisu na listę rozstrzygającej o zastos.śr.,o którym mowa w art.1pkt3Specustawy.Wyk.w trybie art.274ust.1PZPzost.wezwany do złoż.dok.,o których mowa wyżej w pkt1),3)-6)dot. pod. udostęp.Wyk.zasoby,na zasadach określ.w art.118PZP(o ile Wyk.polega na zdoln.techn.lub zaw.lub sytuacji finan.lub ekonom.tych pod.JeżeliWyk.ma siedzibę lub msce zamieszk.poza granicamiRzeczypospolitejPolskiej zamiast dok.wskaz.wyżej w pkt1),3)-5)skł.dok.zg.z wymaganiami opisanymi w pkt9.5-9.7SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej w pkt 1), Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 2) b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 3) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; 4) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień (numer oraz zakres uprawnień zapewniających prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, z podaniem daty i pełnej podstawy prawnej ich wydania) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a)formularz Oferty sporz.wg wzoru stan.zał. nr 1 doSWZ pod rygorem nieważności,w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,b)kosztorys ofertowy uproszczony sporz.na podst.przedmiaru robót stan.zał.nr2SWZ pod rygorem nieważności,w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym(Zamawiający zaleca sporządzenie kosztorysu ofertowego z wykorzystaniem formularza stan.zał.nr 2a do SWZ),
c)ośw., sporządzone zg.ze wzorami stan.odp.zał. nr 3A i zał.3B do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji pod.składającego ośw., złożone przez:
-Wykonawcę,-Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam.(o ile wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zam.)d)ośw., sporządzone zg.ze wzorami stan.odpowiednio zał.nr 3C i zał.3D do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji pod.udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadzie określonej w art.118PZP, o ile dotyczy,e)zobowiązanie pod.udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zam.lub inny podmiotowy śr.dow.potw., że Wykonawca realizując zam., będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych pod.zg.z pkt 9.4. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując speł.warun.udziału w post.polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów;(Niewiążący wzór zobow.do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zam.stan.zał.nr 5 do SWZ),f)odpis lub infor.z Krajowego Rejestru Sądowego,Centralnej Ewidencji i Infor. o Dział.Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy/podmiotu udostęp.zasoby na zasadach określ.w art. 118 PZP, jest umocowana do jego reprezentowania.Wykonawca nie jest zobowiązany do złoż.dok., o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca/pod.udostępniający zasoby dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dok.,g)pełnomocnictwo lub inny dok.potw.umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu udost.zasoby na zasadach określonych w art. 118PZP, jeżeli w imieniu Wykonawcy/podmiotu udostęp.zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprez.nie wynika z innych dok.złożonych wraz z ofertą (np. odpisu lub inf.z Krajowego Rejestru Sądowego,Centralnej Ewidencji i Inf.o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru),sporz.pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie opisanej w pkt 9.17-9.21 SWZ,h)pełnomocnictwo lub inny dok.potw.umocowanie dla pełnomocnika ustan.przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam.do reprezentowania ich w post.albo do reprezentowania w post. i zawarcia umowy ws.zam.pub.,jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zam., sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzonej się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie opisanej w pkt 9.17-9.21 SWZ, i)podmiotowy śr.dow. w postaci ośw., o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP – z którego wynika, które rob.bud. wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (Zam.rekomenduje wykorzystać oświadczenie znajdujące się w treści formularza Oferty stan.zał.nr1 doSWZ).j)wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 490,00 zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt 00/100 PLN). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. 2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP Paribas Bank Polska SA nr rachunku: 85 2030 0045 1110 0000 0038 7060 z dopiskiem: „wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn. „Remont budynku garażowego – wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem" II postępowanie. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa wyżej w pkt 2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób
upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do
zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. 7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do SWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ) składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z
ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;
8) Na mocy art. 117 ust. 4 PZP, Wykonawcy będą zobowiązani złożyć wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy - oświadczenie takie należy złożyć w sytuacji gdy, stosownie do postanowień pkt 7.3. SWZ,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą polegać na zdolnościach (w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w treści formularza Oferty
stanowiącego załącznik nr 1 SWZ i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym formularzu. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi się również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia szczegółowo zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ. 1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy: (1) w zakresie zmiany terminów realizacji poszczególnych robót określonych w Harmonogramie oraz Terminu Wykonania; (2)w zakresie zmiany kolejności
wykonywania lub zmiany terminów wykonania poszczególnych świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie, jednakże bez dokonywania zmiany Terminu Wykonania. (3) w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy związanej z koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, w szczególności robót zamiennych, (4) W zakresie zmiany Wynagrodzenia, w przypadku, gdy zmiany, o których mowa w pkt (3) będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
(4) W zakresie zmiany Wynagrodzenia, w przypadku, gdy zmiany, o których mowa w pkt (3) będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
2.Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron, z tym, że ostateczna decyzja, co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 3. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, nie stanowiących zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 PZP. 4. Zamawiający na podstawie art. 436 pkt 4 PZP, przewiduje możliwość dokonania zmiany Wynagrodzenia w przypadku wystąpienia: (i) zmiany stawki podatku od towarów i usług, (ii) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (iii) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub (iv) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 5. Zamawiający na podstawie art. 439 PZP, przewiduje możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów zawiązanych z realizacją zamówienia innych niż te wskazane w ust. 4 powyżej. 6. Jeżeli w terminie, o którym mowa ust. 5 Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę Wynagrodzenia jednocześnie na podstawie postanowień ust. 4 i 5, to Wykonawcy będzie należny wzrost Wynagrodzenia jedynie w oparciu o jedną z tych podstaw, w zależności od tego, która z kwot zmiany będzie wyższa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy (SmartPZP) - https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_mysliborz, do dnia 17.08.2022 r., godz. 10:00.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:
1) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 9.3. lit b) SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 9.3 lit c) SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 9.3. lit d) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument, o którym mowa w pkt 9.5. SWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.5. SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienia pkt. 9.6. SWZ stosuje się.
Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.