eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › "Usługi transportu sanitarnego polegające na wykonywaniu przewozów dzieci oraz krwi i jej składników środkami transportu sanitarnego"Ogłoszenie z dnia 2022-07-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługi transportu sanitarnego polegające na wykonywaniu przewozów dzieci oraz krwi i jej składników środkami transportu sanitarnego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270641184

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chełmońskiego 28

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 6164482

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@szpital.jaworzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.jaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługi transportu sanitarnego polegające na wykonywaniu przewozów dzieci oraz krwi i jej składników środkami transportu sanitarnego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca79358b-0c33-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284010

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00121367/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Transport sanitarny w tym m.in: Transport specjalistyczny (wraz z zespołem ratownictwa medycznego) oraz Transport krwi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: numeracja zgodna z SWZ: Rozdział XIV:
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
 drogą elektroniczną: zampubl@szpital.jaworzno.pl;
 poprzez Platformę MarketPlanet, dostępną pod adresem: https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl/
Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga dokonania następujących czynności:
3.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie: https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
3.2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
3.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.; pozostałe wymagania zostały podane w Rozdziale XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dalsza numeracja zgodna z SWZ: Rozdział II, 1. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
3. Administratorem danych osobowych jest:
SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie; ul. Chełmońskiego 28; 43-600 Jaworzno
tel. 32 616 44 82; fax. 32 751 98 44; www.szpital.jaw.pl
4. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74-76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49 – w przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl; pozostałe informacje dotyczące RODO dostępne są w Rozdziale II SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.III.240/25/22/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1: Transport sanitarny krwi i jej składników. Przedmiotem zamówienia są usługi transportu sanitarnego krwi i jej składników.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2: Transport sanitarny dzieci w wieku od 1 miesiąca – 18 roku życia wraz z dwiema osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Przedmiotem zamówienia są usługi transportu sanitarnego dzieci w wieku od 1 miesiąca – 18 roku życia wraz z dwiema osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3: Transport specjalistyczny dzieci w wieku od 1 miesiąca - 18 życia wraz z zespołem ratownictwa medycznego.Przedmiotem zamówienia są usługi transportu specjalistycznego dzieci w wieku od 1 miesiąca - 18 życia wraz z zespołem ratownictwa medycznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga:

• w zakresie Pakietu 1:
wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień na usługi transportu krwi i jej składników o wartości każdego z tych zamówień nie mniejszej niż 70 000,00 PLN brutto w okresie 12 miesięcy.

• w zakresie Pakietów: 1, 2 i 3:
aby, Wykonawca dysponował (w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów - że będzie dysponował) co najmniej 1 środkiem transportu z odpowiednim wyposażeniem zgodnie z warunkami zawartymi w opisie.
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden pakiet, zobowiązany jest do wykazania, że ma dostępne środki transportu dla każdego pakietu oddzielnie (nie można się wykazać dysponowaniem tym samym środkiem transportu w zakresie więcej niż jednego z Pakietów).

Każdy pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie i być zarejestrowany jako pojazd specjalnego przeznaczenia oraz oznakowany zgodnie z wymogami dla pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym.

Oferent powinien przedstawić ważne ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego dla każdego pojazdu zgłoszonego w ofercie oraz aktualne badanie techniczne pojazdu.

• wymagania dotyczące środków transportu dla Pakietów: 2 i 3:
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług transportu sanitarnego środkami transportu sanitarnego spełniającymi cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach:
a. PN EN 1789+A2:2015-01 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie Ambulanse drogowe.
b. PN–EN 1865-1+A1:2015-08 - Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane.
w ambulansach drogowych - Część 1: Wymagania dotyczące systemów noszy
i urządzeń do przenoszenia pacjenta.

W zakresie Pakietów: 2 i 3 pojazdy winny być wyposażone w system lokalizacji pojazdów celem rejestrowania trasy i czasu przejazdu..

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Numeracja zgodna z SWZ: Rozdział X:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.


4.A.:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Numeracja zgodna z SWZ: Rozdział X, 4.B.:


1) dla Pakietów 1,2,3: wykazu środków transportu sanitarnego do realizacji poszczególnych pakietów (dla każdego pakietu odrębnie) z podaniem nazwy, marki, roku produkcji
i nr rejestracyjnych wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

2) dla Pakietu 1 wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz dowodów, określających czy usługi wykazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdz. VIII ust. 2 pkt. 4 tiret 1) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Wykaz usług stanowi załącznik nr 11 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Numeracja zgodna z SWZ: Rozdział XI:1. Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych przedmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego:
1) Formularz asortymentowo-cenowy: Załącznik nr 3.1 – 3.3 do SWZ
2) Dotyczy Pakietu nr 2,3: Oświadczenie Wykonawcy, że środki transportu spełniają wymagania Polskiej Normy PN EN 1789+A2:2015-01 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie Ambulanse drogowe oraz PN-EN 1865-1+A1:2015-08 - Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane
w ambulansach drogowych - Część 1: Wymagania dotyczące systemów noszy i urządzeń do przenoszenia pacjenta.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Numeracja zgodna z SWZ:Rozdział XI, ust.1 pkt: 2) Dotyczy Pakietu nr 2,3: Oświadczenie Wykonawcy, że środki transportu spełniają wymagania Polskiej Normy PN EN 1789+A2:2015-01 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie Ambulanse drogowe oraz PN-EN 1865-1+A1:2015-08 - Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane
w ambulansach drogowych - Część 1: Wymagania dotyczące systemów noszy i urządzeń do przenoszenia pacjenta.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Numeracja zgodna z SWZ, Rozdział XIII:


1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Numeracja zgodna z Załącznikiem nr 4a-4c do SWZ (wzory umów):
- § 4:
2. Strony umowy dopuszczają zmiany w umowie w następujących okolicznościach
i w poniżej określonych przypadkach:
a) zmiana wartości umowy, w przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, m.in.: obniżenie stawki podatku VAT, obniżenie cen jednostkowych (promocja),
b) zmiany stawki podatku VAT (przy czym, zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian),
c) zmiany cen urzędowych,
d) zmian w przepisach prawa, które powodują konieczność zmiany zawartej umowy,
e) w zakresie danych identyfikujących Strony umowy, takich jak np. firma, adres, osoby upoważnione do kontaktów/odbioru, zmiany numerów katalogowych lub inne zapisy dotyczące wskazania Stron,
f) inne okoliczności nie ujęte w pkt. a)-e), a których wystąpienie było niemożliwe do przewidzenia,
a wprowadzenie zmian jest niezbędne do realizacji umowy.
3. Procedura wprowadzania zmian:
a) Wykonawca składa wniosek o zmianę umowy w terminie 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian, pisemnie do Sekretariatu Zamawiającego, zawierający: opis proponowanej zmiany, wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, termin wprowadzenia zmian, uzasadnienie, dlaczego zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna dla wykonania umowy,
b) wnioski wniesione po terminie oraz wnioski nie zawierające elementów opisanych w ust. 3 pkt a) nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego,
c) propozycja zmiany umowy może także zostać zgłoszona przez Zamawiającego.
4. Zmiany warunków, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.
5. Procedura wprowadzania zmian, o której mowa w ust. 3 stosowana jest w każdym przypadku, chyba, że co innego wynika z niniejszej umowy.

oraz:

- § 11 i § 12 ( szczegółowe zapisy znajdują się odpowiednio w Załącznikach: 4a-4c do SWZ ( wzory umów).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

- Termin realizacji zamówienia wynosi:
Pakiet 1 - 24 miesiące od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od 25.10.2022 r.
Pakiet 2, 3 - 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

- Rozdział IX SWZ:PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp. i w art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. 2022 poz.835)
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp oraz art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. 2022 poz.835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

-Rozdział V SWZ: WIZJA LOKALNA
Zamawiający nie wprowadza wymogu odbycia wizji lokalnej natomiast dopuszcza możliwość odbycia wizji; w związku z faktem, iż obrębie wejścia głównego do szpitala prowadzone są roboty budowalne, dopuszcza się przeprowadzenie wizji lokalnej w celu oceny sposobu wykonywania usług transportu sanitarnego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.