eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gościno › Opracowanie dok. projektowej i wykonanie robót bud. polegających na budowie infrastruktury drogowej oraz uzbrojenie terenu w infr. wodno-kanalizacyjną, sanitarną i elektryczną w miejscowości Ząbrowo.Ogłoszenie z dnia 2022-07-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Opracowanie dok. projektowej i wykonanie robót bud. polegających na budowie infrastruktury drogowej oraz uzbrojenie terenu w infr. wodno–kanalizacyjną, sanitarną i elektryczną w miejscowości Ząbrowo.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GOŚCINO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920676

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58

1.5.2.) Miejscowość: Gościno

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-120

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.osinski@goscino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.goscino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dok. projektowej i wykonanie robót bud. polegających na budowie infrastruktury drogowej oraz uzbrojenie terenu w infr. wodno–kanalizacyjną, sanitarną i elektryczną w miejscowości Ząbrowo.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae01d7df-0f06-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00283497

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002546/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozwój przedsiębiorczości poprzez Budowę Inkubatora Przemysłowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającymi, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP oraz poczty elektronicznej j.osinski@goscino.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ”Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz do „Formularza komunikacji”.
Więcej informacji w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Składanie ofert i dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą dopuszcza się jedynie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu systemu „miniPortal”(https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal).
2. Korzystanie z „miniPortalu” jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu korzystania z systemu „miniPortal” oraz Warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Wykonawca, zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu „miniPortal” oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządza się w postaci elektronicznej, w formacie danych: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .pdf, .gif, .jpg, .jpeg, .ods, .png, .svg, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xml, .zip, .7z (zalecane).
7. Sposób złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym zaszyfrowania oferty, sposób wycofania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również w systemie „miniPortal”.
9. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Zamawiający – po otwarciu ofert – dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń, z zastrzeżeniem pkt 1, za pomocą poczty elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016r. str. 1) wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu*.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy, wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla Parku Przemysłowego, na działce 1/12, obręb Ząbrowo, Gmina Gościno.
a) Wykonanie zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowy dokumentacji projektowej w zakresie dróg (zaznaczone w PFU wzdłuż działki, bez łuków, w drogi wewnętrzne od zjazdu do zjazdu), zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 162, 202 miejsc parkingowych, parkingu na 5 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych z naczepami, chodników, ścieżki rowerowej, sieci instalacji wodociągowej wraz z hydrantami z rozprowadzeniem w terenie zielonym z obu stron – do zaznaczonych w PFU hal, sieci kanalizacyjnej ściekowej z rozprowadzeniem w terenie zielonym z obu stron – do zaznaczonych w PFU hal, przepompowni ścieków, miejsc postojowych dla rowerów, oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi i parkingów, zbiornika p. poż. V 300m³ z pompownią wyposażoną w agregat, kanalizacji deszczowej wewnątrz działki z obu stron, ze sprowadzeniem do jednej studni przy drodze wojewódzkiej, przyłączy elektrycznych dla przepompowni
i oświetlenia terenu (każde osobno), kanału technologicznego w działce z obu stron – do zaznaczonych
w PFU hal ze sprowadzeniem do jednej studni przy drodze wojewódzkiej. Wszystkie instalacje wewnątrz działki prowadzić w pasie zieleni po obu jej stronach z możliwością włączenia do zaznaczonych w PFU hal (wszystkie sieci).
Koncepcję projektu należy uzgodnić z Zamawiającym.
b) Na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej wybudowanie dróg, zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 162, 202 miejsc parkingowych, parkingu na 5 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych
z naczepami, chodników, ścieżki rowerowej, sieci instalacji wodociągowej wraz z hydrantami
z rozprowadzeniem w terenie zielonym z obu stron – do zaznaczonych w PFU hal, sieci kanalizacji ściekowej z rozprowadzeniem w terenie zielonym z obu stron – do zaznaczonych w PFU hal, przepompowni ścieków, miejsc postojowych dla rowerów, oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi i parkingów, zbiornika p.poż V 300m³ z pompownią wyposażoną w agregat, kanalizacji deszczowej wewnątrz działki z obu stron, ze sprowadzeniem do jednej studni przy drodze wojewódzkiej, przyłączy elektrycznych dla przepompowni
i oświetlenia terenu (każde osobno), kanału technologicznego w działce z obu stron – do zaznaczonych
w PFU hal ze sprowadzeniem do jednej studni przy drodze wojewódzkiej. Wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane).
Nawierzchnie miejsc parkingowych zaprojektować i wykonać z krat ażurowych z wypełnieniem przestrzeni żwirem frakcja 0,2 ÷4, podsypki pod kostkę na wszystkich nawierzchniach z miału kamiennego frakcja 0,0÷ 0,5. Do wszystkich planowanych hal, wskazanych w PFU, doprowadzić w pasie zieleni z przejściem przez drogę pożarową.
Poszczególne instalacje zaprojektować i wykonać w technologii:
 rury arot z pilotem pod przyszłe zasilanie elektryczne,
 rury wodociągowe po przyszłe zasilanie wodą,
 rury kanalizacji sanitarnej zakończone studnią,
 rury kanalizacji deszczowej zakończone studnią.

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać przedmiot zamówienie zgodnie z postanowieniami
i wytycznymi zawartymi w PFU. Prace projektowe oraz budowlane obejmują także uzyskanie niezbędnych materiałów, warunków, decyzji, uzgodnień, badań gruntu i pozwoleń wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót oraz jeżeli będzie wymagane pozwolenia zakończenia Inwestycji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112500-0 - Usuwanie gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza
Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi
w niniejszej SWZ.
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności
Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca podaje w ofercie cenę 1 szt. urządzenia tj. laptopa wraz z oprogramowaniem oraz łączną wartość zamówienia.
5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą
z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018, poz. 2174 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny
Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
9. W ofercie Wykonawca ma obowiązek:
a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku
podatkowego;
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
10. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć
oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: zdolności w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
 Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane, które muszą obejmować przynajmniej następujący zakres: budowę lub przebudowę dróg i parkingów w kategorii drogi minimum KRN 3 o powierzchni 10.000 m2 wraz z instalacją elektryczną, sanitarną, deszczową oraz p.poż. Wartość wykazanych robót budowlanych musi wynosić minimum 1.500.000,00 złotych łącznie z podatkiem VAT, za każdą z tych dwóch robót. W niniejszej SWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 Zamawiający zastrzega, że nie jest dopuszczalna łączna ocena spełnienia tego warunku, tzn. że co najmniej 2 ww. roboty budowlane w zakresie dróg w kategorii drogi minimum KRN 3 o powierzchni 10.000 m2 wraz z instalacją elektryczną, sanitarną, deszczową oraz p.poż musi wykonać jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności
w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Kierownik robót drogowych - minimalne wymagania:
• kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami,
b) Kierownik robót sanitarnych - minimalne wymagania:
• kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami,
c) Kierownik robót elektrycznych - minimalne wymagania:
• Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami,
Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Połączenie stanowisk, o których mowa w pkt 5.1.3. ust. 2 lit. a) – c) możliwe jest tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla poszczególnych stanowisk.
4. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą minimalne poziomy zdolności, tzn. wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, o których mowa powyżej w walutach innych niż PLN, wykonawca przeliczy wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), na dzień wystawienia dokumentu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: b) oświadczenie wykonawcy
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: c) odpis lub informacja z Krajowego rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
d) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt c).
2. Oświadczenie wykonawcy, składane na żądanie zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji (§3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415).
3. Przepisu, o którym mowa w pkt 1a nie stosuje się w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
4. Podmiotowe środki dowodowe, składane na żądanie zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (§ 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415).
 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, z oznaczeniem przedmiotowego postępowania.
3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.
4. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
Bank : Pomorski Bank Spółdzielczy O/Gościno
Nr: 66 8581 1030 0500 0273 2000 0001
5. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania i wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium - zgodnie z przepisami ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim
przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich
zastosowanie zasady określone w SWZ.
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą
co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację
przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1a) i b),
składa każdy z wykonawców (dotyczy także wspólników spółki cywilnej). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w
tym art. 455 ustawy Pzp lub w zakresie i na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej Umowie.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do
treści oferty w zakresie i na warunkach określonych poniżej:
1) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:
a) wystąpienia przesłanek określonych w art. 3571 Kodeksu Cywilnego,
b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w części dotyczącej podatku VAT oraz
wynagrodzenia brutto, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT będąca
elementem wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana stawki VAT będzie miała zastosowanie do usług zrealizowanych po dacie
wejścia w życie przepisów dotyczących zmiany stawki VAT,
c) w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy;
3. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić pod rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu i tylko w
granicach przewidzianych w umowie i ustawie Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 10:45

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.